Päihteiden käytön, riippuvuuksien puheeksioton ja mini-interventioiden kirjaaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon painopisteen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön edellyttää myös varhaisen tunnistamisen ja tuen kirjaamisen laadun parantamista. Rakenteisen kirjaamisen ansiosta

 • asiakkaan tiedot ovat käytettävissä samalla tavalla organisaatiosta tai järjestelmästä riippumatta
 • asiakas voi seurata omia tuki- ja hoitotoimenpiteitään Omakannasta
 • ammattilaisten ja asiakkaan on helppo suunnitella, seurata ja arvioida toimenpiteiden ja tuki- ja hoitomuotojen kokonaisuutta sekä tuloksia
 • varhaisen tunnistamisen ja tuen vaikutuksia ja kustannusvaikutuksia voidaan arvioida.

Rakenteisesti eli määrämuotoisesti kirjattua tietoa hyödynnetään asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa, hoidon suunnittelussa sekä toivotun muutoksen arvioinnissa. Laajemmin rakenteisesti kirjattua tietoa voidaan hyödyntää myös palveluketjujen kehittämisessä ja resurssijohtamisessa.

Asiakasjärjestelmiin tällä hetkellä rakenteisesti saatavilla olevat päihteiden käytön ja tupakoinnin mittarit

Myös muita validoituja mittareita pyritään saamaan rakenteisesti saataville, mutta tämä vie aikaa. Omiin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin kannattaa rakentaa tarpeen mukaan mittareita siten, että pisteet ja tiedot kertyvät alueen itsensä hyödynnettäviksi. 

HYTE-kerroin palkitsee kirjaamisesta

Hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien saaman valtionrahoituksen yhdeksi perusteeksi on tulossa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin (HYTE-kerroin). HYTE-kertoimen yksi indikaattori kuvaa alkoholinkäytön mini-intervention toteutumista perusterveydenhuollon asiakkailla silloin, kun juomiseen liittyy haitta tai haittariski. 

Kertoimen laskentaa varten tarvitaan rakenteisesti kirjatut AUDIT- tai AUDIT-C -pisteet ja tarvittaessa tehdyn mini-intervention toimenpidekoodi IHA21.

Alkoholinkäytön mini-intervention toteutuminen, kun juomiseen liittyy haitta tai haittariski, skaalattu HYTE-indikaattori (Sotkanet)

Toimenpidekoodit ehkäisevälle päihdetyölle

Alla esiteltyjen toimenpidekoodien avulla saadaan tietoa erityisesti siitä, miten tai kuinka paljon eri palvelutehtävissä on tehty päihde- ja pelihaittoja ehkäisevää työtä. Kattavasti kirjattuna toimenpidekoodit kertovat ehkäisevän työn volyymista ja pidemmän aikavälin kuluessa on mahdollista seurata myös työn tarkempia tuloksia ja vaikutuksia.  

Terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin on saatavilla alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä huumausaineiden käytön ja ongelmallisen rahapelaamisen kartoittamisen ja laajemman mini-intervention toimenpidekoodit.

Sosiaalihuollon päihde- ja riippuvuustyön kirjaaminen on muuttumassa ja siitä ohjeistetaan myöhemmin. Myös Termetan päihteiden käyttöön ja riippuvuuksiin liittyvien uusien tietokomponenttien käytöstä ohjeistetaan tarkemmin kehitystyön valmistuttua. Tässä kohtaa on tärkeää kirjata ehkäisevä työ mahdollisimman hyvin.

Katso myös: Toimenpidekoodit mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Kartoittamisen ja mini-intervention toimenpidekoodit

  Kartoittaminen Mini-interventio
Alkoholi IHA10 Alkoholin ongelmakäytön strukturoitu kartoitus Alcohol Use Disorders Identification Test -testillä (AUDIT), AUDIT-C -lyhytversiolla tai esimerkiksi alkoholiriippuvuuden vaikeusastetta arvioivalla Short Alcohol Dependence Data Questionnaire -testillä (SADD). IHA21 Alkoholin riski- ja haitallisen käytön mini-interventio
Tupakka ja muut nikotiinituotteet

IHA11 Tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön strukturoitu kartoitus esimerkiksi tupakointistatus-testillä, jonka jälkeen riippuvuuden kartoitus Heaviness of Smoking Index (HSI) -testillä.

IHA22 Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön mini-interventio
Huumeet (kannabis)

IHA12 Kannabiksen käytön strukturoitu kartoitus esimerkiksi Cannabis Abuse Screening Test (CAST) tai The Cannabis Use Disorder Identification Test (CUDIT) -testeillä.

IHA29 Muuhun toiminnalliseen tai aineriippuvuuteen liittyvä mini-interventio
Huumeet (muut)

IHA13 Muiden huumeiden käytön strukturoitu kartoitus esimerkiksi Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT), Drug Abuse Screening Test (DAST20) tai Severity of Dependence Scale (SDS) -testeillä.

IHA29 Muuhun toiminnalliseen tai aineriippuvuuteen liittyvä mini-interventio
Ongelmallinen rahapelaaminen

IHA14 Rahapeliongelman strukturoitu kartoitus Brief Biosocial Gambling Screen (BBGS) -lyhyttestillä sekä (jos edelliseen 1 tai useampi kyllä-vastaus) rahapeliriippuvuuden vakavuutta kartoittavalla Problem Gambling Severity Index (PGSI) -testillä.

IHA29 Muuhun toiminnalliseen tai aineriippuvuuteen liittyvä mini-interventio

Mikäli käytössä on kartoitusväline, jota ei ole saatavilla rakenteisesti eikä siitä ole saatavilla toimenpidekoodia, kirjataan toimi vapaana tekstinä. Mikäli käytössä on validoimaton keskustelun apuväline, kuten nuorten kanssa keskusteluun sopiva ADSUME, voidaan käyttää koodia OAB40 (päihteisiin, tupakkaan ja muuhun riskikäyttäytymiseen liittyvä neuvonta ja ohjaus).

Indikaattoritietoa kehittämistyön tueksi

Uudet Sotkanet-indikaattorit AUDITin ja AUDIT-C:n tulosten ja erityisesti mittarin käytön (avosairaanhoito) kartoittamiseksi:

 • 18-64 vuotiaat asiakkaat, joiden AUDIT-C-testin tulos on: alkoholinkäyttö on hallinnassa tai vähäisiä riskejä, % testin tehneistä
 • 18-64-vuotiaat asiakkaat, joiden AUDIT-C-testin tulos on: kohonnut riski saada alkoholihaittoja , % testin tehneistä
 • 18-64-vuotiaat asiakkaat, joiden AUDIT-testin tulos on: alkoholikäyttö on hallinnassa, tai vähäisiä riskejä, % testin tehneistä
 • 18-64-vuotiaat asiakkaat, joiden AUDIT-tulos on: alkoholinkäyttöön liittyy riskejä tai mahdollinen alkoholiriippuvuus, % testin tehneistä
 • Yli 64-vuotiaat asiakkaat, joiden AUDIT-C-testin tulos on: alkoholinkäyttö on hallinnassa, tai vähäisiä riskejä, % testin tehneistä
 • Yli 64-vuotiaat asiakkaat, joiden AUDIT-C-testin tulos on: kohonnut riski saada alkoholihaittoja, % testin tehneistä
 • Yli 64-vuotiaat asiakkaat, joiden AUDIT-tulos on: alkoholinkäyttö on hallinnassa tai vähäisiä riskejä, % testin tehneistä
 • Yli 64-vuotiaat asiakkaat, joiden AUDIT-tulos on: alkoholinkäyttöön liittyy riskejä tai mahdollinen alkoholiriippuvuus, % testin tehneistä

Tulossa vielä myös Sotkanet-indikaattorit:

 • Alkoholia riskitasolla käyttävät AUDIT- / AUDIT-C-testin mukaan, % perusterveydenhuollon avohoidossa testin tehneistä 18-64-vuotiaista
 • Alkoholia riskitasolla käyttävät AUDIT- / AUDIT-C-testin mukaan, % perusterveydenhuollon avohoidossa testin tehneistä 65 vuotta täyttäneistä

Lisätietoja

Teija Strand
kehittämispäällikkö
[email protected]
ehkäisevä päihdetyö sosiaali- ja terveyspalveluissa, erityisesti alkoholi ja huumausaineet

Minna Kesänen
kehittämispäällikkö
[email protected]
päihdetyö sosiaali- ja terveyspalveluissa

Hanna Ollila
erityisasiantuntija
[email protected]
erityisesti tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyvät toimenpidekoodit ja tupakkavieroitus

Tanja Airaksinen
kehittämispäällikkö
[email protected]
erityisesti rahapelaaminen

Jaana Markkula
kehittämispäällikkö
[email protected]
päihdeavainindikaattorit ja tietojohtaminen