Esimerkkejä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä alueilla

Hyvinvointia ja terveyttä edistetään alueilla monin tavoin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä tekeviä alueellisia organisaatioita ovat esimerkiksi hyvinvointialueet, aluehallintovirastot, maakuntien liitot ja alueellisesti toimivat järjestöt.

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä alueellisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen poikkihallinnollinen strateginen johtaminen

Strategisen johtamisen työkaluja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä alueilla ovat mm. järjestämissuunnitelma, alueellinen hyvinvointikertomus, maakuntastrategia ja vaikutusten ennakkoarviointi. Useat alueet kokoavat yhteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) toimijoita valmistelemaan, seuraamaan ja arvioimaan alueellista hyte-työtä.

Esimerkiksi Päijät-Hämeessä alueellista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoivaa työtä tekee oma HYTE-yksikkö, johon on koottu eri verkostojen ja yhdyspintatyön koordinaattoreita, kuten sotepalvelujen-, järjestö-, yhdyspinta-, ehkäisevän työn koordinaatiot.

Hyte-yksikön tehtävät ja toimijat Päijät-Hämeen hyvinvointialueella: Hyten, yhdyspintatyön ja asiantuntijayksikön johtaminen 1 htv + hyte-tietojohtaminen 1 htv. Hyte sotessa 3 htv + hankeyhteistyö 3 htv. Järjestöyhteistyö 1 htv. Yhdyspintatyö 1 htv. Alueellinen hyte-työ 1 htv. Ehkäisevä työ 1 htv. Sihteerityö 0,5 htv.

Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvoinnin edistämistä koordinoi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde). Koska koordinointivastuu on hyvinvointialueen lakisääteinen tehtävä, maakuntaliiton ja aluehallintoviraston kanssa sovittiin vuonna 2022, että koordinointivastuu siirtyy Pohteelle. Samalla aiempi sairaanhoitopiirin, maakuntaliiton ja aluehallintoviraston kumppanuusmalli lopetettiin. Yhteistyö ja yhdessä tekeminen kuitenkin jatkuvat. 

Pohteella hyvinvoinnin edistämistä koordinoi palvelualue, jonka nimi on Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi. 
Tutustu organisaatioon Pohteen sivustolla (pdf 348 kt)

Pohde tekee yhteistyötä useiden toimijoiden kanssa monilla eri tavoilla ja tasoilla.
Lue lisää hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöstä Pohteen sivustolta
Lue lisää yhteistyöryhmistä Pohteen sivustolta

Hyte-johtamisen rakenteet ja asiakirjat ovat tarkentumassa

Hyvinvointialueilla hyvinvoinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita ja tehtäviä kirjataan erilaisiin asiakirjoihin ja strategisen suunnittelun ja käytännnön toimeenpanon rakenteet ja koordinaatio vaihtelevat suuresti.

Esimerkiksi

Esimerkki Pohjois-Savossa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet hyvinvointialueen sisällä ja yhdyspinnoilla: 

 • Ylimpänä toimielimenä maakunnan poikkihallinnollinen hyte-ryhmä, jossa kuntien, sairaanhoitopiirin, maakuntaliiton, työterveyshuollon, järjestörakenteen ja apteekin edustus.
 • Hyvinvointialueen hyte-tiimi, joka toimii koordinoivana tahona kuntien, eri verkostojen, hyvinvointialueen linja-organisaation ja palvelutuotannon välissä.
 • Hyvinvointialueen linja-organisaation hyte-ryhmä ja edelleen palvelutuotannon hyte-sisällöt päivittäisessä työssä.
 • Alueellisia verkostoja, kuten ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö, hyte-koordinaattorit, maakunnan järjestöneuvosto ja järjestöfoorumi.
 • Kunnassa ehkäisevän päihdetyön sekä mielenterveys- ja hyte-koordinaattorit, kunnan hyte-ryhmät, ja kunnan hyvinvointitoimijat eli kaikki toimialat. Kunnassa on yhteys järjestöfoorumiin, järjestöihin, työterveyshuoltoon ja apteekkeihin. Kunnilla alueellinen edustus sote-palvelutuotantoon.

Lue lisää Pohjois-Savon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteista Pohjois-Savon omilta sivuilta 

Pohjois-Savon hyte-rakenne vuonna 2023

Esimerkiksi Etelä-Karjalan hyvinvointialueella on

 • Maakunnallinen HYTE-johtoryhmä,  joka vastaa poikkihallinnollisesta hyte-työn johtamisesta ja ohjaamisesta ja joka asettaa linjaukset.
 • EKHVA / HYTE-ohjausryhmä ja HYTE-tiimi
 • Kuntien HYTE-työryhmät ja koordinaattorit: Yhteisesti sovittuja teemoja toteuttavat hyvinvointialue, kunnat, järjestöt työryhmissä, joita on mm. ravitsemukseen, kulttuuriin, järjestöjen kumppanuuspöytään, varhaiskasvatukseen, elintapaohjaukseen, osallisuuteen, ikäverkostoon, lapsiperhepalveluihin, ehkäisevään päihdetyöhön, turvallisuuteen ja työrukkastoimintaan.

Alueellinen hyvinvointikertomus on strategisen johtamisen väline

Alueellisia hyvinvointikertomuksia on jo tehty eri nimillä maakunnissa, sairaanhoitopiireissä ja osaamiskeskuksissa. 

Tutustu alueellisen hyvinvointikertomuksen periaatteisiin ja esimerkkeihin

Alueiden ja kuntien rakenteita ja toimintaa kuvaavia indikaattoreita voi hyödyntää alueellisessa hyvinvointikertomuksessa.
Lue lisää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustimesta
Tutustu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelupaketti-indikaattoreihin (Liite 1, s. 137-138)
Esimerkki sisällöllisistä indikaattoreista: hyvinvointi- ja terveyserojen keskeiset indikaattorit (Hyvinvointi- ja terveyserot -sivusto)

Maakuntastrategiat ja -ohjelmat

Maakunnilla on pitkä perinne eri aloja yhdistävästä strategisesta suunnittelusta.

Esimerkkejä maakuntaohjelmista:

Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategiassa (2015) on määritelty visioksi ”Hyvää elämää Keski-Pohjanmaalla”. Tätä kuvataan näin: ”Elämme Keski-Pohjanmaalla turvallisessa ympäristössä, jossa yhteisöllisyys ja toisista välittäminen on vahvaa. Alueemme toimijat tekevät hyvinvointityötä yhteistyössä ja siinä kansalaislähtöisellä toiminnalla, kuten yhdistyksillä on suuri merkitys. Kulttuurilla ja liikunnalla on keskeinen osa hyvinvointimme lähteenä. Otamme yksilöinä vastuuta omasta ja toistemme hyvinvoinnista. Saatavillamme on tarpeenmukaisia hyvinvointipalveluita, joita tuottavat joustavasti yhteistyössä julkinen sektori, yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt”. 

Läpileikkaaviksi teemoiksi on määritelty arvopohja, vastuu hyvinvoinnista, ennaltaehkäisy, hyvinvointi kaikessa päätöksenteossa, kansalaislähtöisyys, laaja yhteistyö ja hyvinvointitiedon käyttö. Strategisia tavoitteita ovat 

 • keskipohjalaisten yhteisöllisyys ja osallisuus kasvavat
 • keskipohjalaisten saatavilla on tarpeenmukaiset hyvinvointipalvelut
 • keskipohjalaisten terveyttä edistävät elämäntavat vahvistuvat
 • kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutukset kasvavat keskipohjalaisten elämässä
 • keskipohjalaisten elinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys sekä arjen sujuvuus vahvistuvat

Eri alojen yhteinen tavoite Keski-Pohjanmaan visiossa. Kuvion sisältö on tekstinä sivulla.

Vaikutusten ennakkoarviointi

Maakunnissa on tehty vaikutusten ennakkoarviointia alueellisesta työstä.
Tutustu Uudenmaan liiton Uusimaa-ohjelman vaikutusten arviointimatriisiin, s. 29 (Uusimaa, pdf  2,5 Mt) 
Satakunnan maakuntaohjelman vaikutusten arviointi. Satakunta-strategia, Liite 1 (Satakunta, pdf 2,2, Mt)  
Lue esimerkkejä suunnitelmien ja ohjelmien ennakkoarvioinneista

Alueellisten toimijoiden verkostoja

Alueellisia hyte-verkostoja ovat esimerkiksi eri organisaatioiden edustajista koostuvat ryhmät ja alueen kuntien hyvinvointikoordinaattoreista tai yhdyshenkilöistä koostuvat ryhmät. 
Katso esimerkkejä alueellisista hyte-verkostoista

Alueellisten organisaatioiden kunnille tarjoama tuki 

Alueellisten organisaatioiden tarjoama konkreettinen tuki kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen voi olla esimerkiksi seuraavanlaista: 

 • Alueellinen hyte-taho osallistuu tai tukee kuntien hyte-ryhmien kokouksia. 
 • Alueellinen hyte-taho tukee kuntien hyte-yhdyshenkilöä henkilökohtaisesti. 
 • Alueellinen organisaatio tarjoaa hyte-koulutusta. 
 • Alueellinen organisaatio kokoaa tietoa, auttaa sen tulkinnassa ja tukee kuntien hyvinvointikertomustyötä. 
 • Alueellinen organisaatio kokoaa kuntien hyvinvointikertomuksia esimerkiksi nettisivuille.
 • Alueellinen organisaatio tarjoaa ennakkoarvoinnin osaamista kuntien ennakkoarviointityöhön. 
 • Alueellisen hyvinvointikertomuksen pohjalta tunnistettujen alueellisten tavoitteiden toteuttamiseksi alueellinen organisaatio tarjoaa voimavaroja (koulutusta, materiaaliapua, rahoitusta) kunnille. 
 • Alueellinen organisaatio kokoaa ja koordinoi monialaista rahoitusta kunnille, esim. ohjelmarahoitus ja ESR. 
 • Alueellinen organisaatio koordinoi työtään niin, että eri alueellisten toimialojen samansuuntainen työskentely tukee kuntien eri toimialojen hyte-työtä. 
 • Alueellinen organisaatio toimeenpanee ja koordinoi valtakunnallisia hyvinvointi- ja kansanterveysohjelmia alueella.  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tukee kuntia ja maakuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta hyvinvointikertomustyössä ja valtakunnallisten ohjelmien alueellisessa jalkauttamisessa työkokouksin, seminaarein ja ohjaus- ja arviointikäynnein.  

Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan liitot kehittävät elinvoimasopimusta kunnan toimijoiden (kunta, yritykset, yhdistykset, oppilaitokset, jne.) välille. Sopimus on ”yhteisen kehittämisen ja hyvinvoinnin edistämisen ja elinvoimaisuuden” sopimus, joka

 • suuntaa toimintaa asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen esim. hyvinvointikertomuksen tai koetun hyvinvoinnin mukaan.
 • edistää yhteistyötä toimijoiden kesken. Koordinaattori voi olla joku muukin toimija kuin kunta.
 • mahdollistaa tasavertaisen kumppanuuden hyvinvointisuunnitelman sisällön tuottamisessa ja toimenpiteiden toteuttamisessa.

Lue lisää Pirjo Nikulan esityksestä Elinvoimasopimus kuntien hyte-työtä tukemassa (Slideshare) 

Hyvinvointialueen yhteistyö järjestöjen kanssa

Sote-järjestämislain mukaan hyvinvointialueen on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä hyvinvointialueen alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Sen on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.