Mitä rokottajan tulee osata?

On tärkeää, että rokottajalla on riittävän laaja osaaminen rokotuksista ja rokotusten antamisesta. Rokotusosaaminen tarkoittaa kaikkia niitä tietoja ja käytännön rokotustaitoja, joiden avulla rokottaja pystyy toteuttamaan rokotuksia asianmukaisesti ja turvallisesti. 

Rokottajalla on keskeinen asema rokotustoiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä sekä rokotusten toteuttamisessa.
Rokotustoiminnan suunnittelu ja järjestäminen

Rokottajalla tulee olla ajantasaiset tiedot rokotuksista 

Rokottajalla on oltava ajantasaiset tiedot 

 • rokotteista
 • rokotuksilla ehkäistävistä taudeista
 • omassa toimipisteessä annettavista rokotuksista 
 • kansallisesta rokotusohjelmasta.

Rokottajan on osattava keskustella ja antaa ohjeita rokotuksista

Rokottajan on 

 • pystyttävä keskustelemaan rokotteista ja rokottamiseen liittyvistä asioista rokotetun tai hänen vanhempansa kanssa
 • pystyttävä tarvittaessa kertomaan, mitä rokottamattomuus tarkoittaa yksilö- ja väestötasolla.
 • osattava antaa rokottamiseen ja rokotustilanteisiin liittyviä ohjeita

Miksi rokotuksia tarvitaan?

Rokottajalla täytyy olla perustiedot rokotuksin ehkäistävistä taudeista

Rokottajan tulee tietää rokotuksilla ehkäistävien tautien 

 • aiheuttajista, tarttuvuudesta ja tartuntatavoista.
 • vakavuudesta, yleisyydestä, oireista ja hoidosta.
 • sairastamiseen liittyvistä jälkitaudeista, pysyvistä haitoista ja kuolemista. 

Rokottajan pitää olla perehtynyt rokotteisiin

Rokottajan tulee olla perehtynyt rokotusten 

 • koostumukseen ja säilyvyyteen
 • käyttöaiheisiin
 • annosteluun ja antotapoihin
 • hyötyihin ja mahdollisiin haittavaikutuksiin
 • vasta-aiheisiin ja käyttöön liittyviin varotoimiin. 

Rokottajan on tunnistettava rokotusten aiheet ja vasta-aiheet 

Rokottajan on aina ennen rokottamista tarkistettava, että rokotus on tarpeellinen ja että esteitä rokotteen antamiselle ei ole.  Rokottajan on osattava tunnistaa ne tilanteet, joissa tulee konsultoida esimerkiksi oman toimipisteen rokotusvastuulääkäriä. 

Rokottajan tulee tietää ja hallita keskeiset rokotusturvallisuusasiat

Rokottajan tulee tietää, 

 • milloin rokotusta tulee siirtää
 • milloin tarvitaan varotoimia
 • millaisia välittömiä reaktioita voi ilmetä ja miten niitä voi hoitaa
 • mikä on välittömän vakavan reaktion eli anafylaksian ensihoito.

Rokottajan tulee osata erottaa anafylaksia muista välittömistä reaktioista ja taitaa sen ensihoito.
Rokotuksen valmistelu

Rokottajan täytyy hallita aseptiikan perusteet

Rokottajan tulee noudattaa aseptiikan perusteita sekä käsitellessään rokotteita että rokottaessaan.

Video: Aseptiikka rokotustoiminnassa (YouTube 14 min)

Diasarja: Aseptiikka rokotustoiminnassa (SlideShare)

Rokottajan pitää tietää rokotteiden säilymiseen ja hävittämiseen liittyvät perusasiat

Rokottajan tulee osata

 • käsitellä rokotteita ja rokotusvälineitä oikein
 • saattaa rokote oikein käyttövalmiiksi
 • hävittää rokotteet ja käytetyt rokotusvälineet oikein.

Rokotteiden käsittely oikein

Rokottajan on hallittava erilaiset rokotustekniikat

Oikean rokotustekniikan hallitseminen on tärkeää, jotta rokotteen teho olisi mahdollisimman hyvä. Oikealla pistotekniikalla voidaan vähentää pistosalueen paikallisoireita.
Rokotustekniikat

Rokottajan täytyy osata kirjata rokotukset oikein

Huolellinen kirjaaminen on olennainen osa rokottajan ammattitaitoa.
Rokotusten kirjaaminen

Rokottajan on tiedettävä rokotusten mahdolliset haittavaikutukset

Rokottajan on

 • osattava kertoa mahdollisista haittavaikutuksista rokotetulle tai hänen vanhemmalleen
 • annettava ohjeita oireiden hoitamiseen
 • opastettava, milloin rokotetun tai hänen vanhempansa tulee ottaa yhteyttä
 • ymmärrettävä haittavaikutusilmoitusjärjestelmän keskeiset periaatteet
 • tiedettävä, milloin epäillystä tai todetusta haittavaikutuksesta tulisi tehdä ilmoitus
 • osattava tehdä haittavaikutusilmoitus
 • tiedettävä rokotusten haittavaikutusten korvaamiseen liittyvät perusasiat.

Haittavaikutukset rokotuksista