Assisterad befruktning 2022–2023

Redan en tredjedel av befruktningsbehandlingar med donerade könsceller utförs inom den offentliga sektorn

Antalet påbörjade assisterade befruktningar var cirka 14 650 år 2022. Enligt preliminära uppgifter inleddes cirka 14 430 behandlingar år 2023, vilket är 1,5 procent mindre än året innan.

Antalet behandlingar ser ut att ha återvänt år 2022–2023 nära nivån före coronaepidemin. Antalet behandlingar var exceptionellt hög år 2021, troligen på grund av avvecklingen av vårdskulden orsakad av coronaepidemin. Antalet behandlingar med donerade könsceller verkar dock ha etablerat sig på en högre nivå än tidigare efter att universitetssjukhus började ge behandlingar med donerade könsceller år 2020.

Enligt preliminära uppgifter för 2023 offentliga sektorns andel av alla utförda befruktningsbehandlingar var 58 procent. Den offentliga sektorn stod för 37 procent av behandlingarna med donerade könsceller enligt preliminära uppgifter för 2023. Ökningen av den offentliga sektorns andel av behandlingar utförda med donerade könsceller har varit snabbt: så sent som 2019 var andelen 0,5 procent, då donations-behandlingar utfördes inom offentlig sektor endast i undantagsfall.

Av samtliga assisterade befruktningar, som genomfördes år 2022, ledde 17,2 procent till födelse av ett barn. Andelen minskade en aning jämfört med år 2021. Behandlingarna resulterade i cirka 2 570 barn, vilket är uppskattningsvis 5,9 procent av alla födda barn (6,2 % år 2021).

Lädda ner hela statistikraportten

Offentliga sektorns andel av alla utförda befruktningsbehandlingar, % 2001-2023. 

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken innehåller information om fertilitetsbehandlingar och de graviditeter och födelser som har följt av dessa. Statistiken om fertilitetsbehandlingarna samlas in varje år från alla kliniker som utför fertilitetsbehandlingar i Finland. Den innehåller information om inseminationsbehandlingar och provrörsbefruktningar och behandlingar som har genomförts med donerade könsceller.

Informationen har samlats in sedan år 1992. Uppgifterna presenteras på nationell nivå. Klinikspecifik information publiceras inte. Statistiken över assisterade befruktningar innehåller inga personuppgifter om de personer som har fått behandling. 

Statistiken publiceras i april varje år. Då har man tillgång till preliminära uppgifter om antalet behandlingar under fjolåret och den slutgiltiga informationen om resultatet av behandlingarna under det år som föregick fjolåret.

Källa

Hedelmöityshoidot 2022–2023
Assisterad befruktning 2022–2023
Assisted fertility treatments 2022–2023

Statistikrapport 24/2024, 22.5.2024.
Finlands officiella statistik, Assisterad befruktning. THL. FOS-logo

Ytterligare information

Anna Heino
tfn 029 524 7177

Mika Gissler
tfn 029 524 7279

e-post [email protected]

Kvalitetsbeskrivning

På andra webbplatser

Lag om assisterad befruktning (Finlex)

Luoteri (Valvira)
Registret över donationer av könsceller och embryon

Övervakning av vävnadsinrättningar (Fimea)

 ART Fact Sheet (EIM)
Statistik om assisterad befruktning i Europa

European IVF Monitoring (EIM)
Datasamling i Europa