Vaccin mot rotavirus

Vaccinet förebygger allvarlig kräksjuka och diarrésjukdom.
Vad är rotavirus?

Sidans innehåll 

Vem får vaccin mot rotavirus?

Alla småbarn i åldern 6–31 veckor erbjuds gratis vaccinering mot rotavirus inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet.

Vilket vaccin används och vad innehåller det?

I vaccinationsprogrammet används vaccinet RotaTeq.

 • Vaccinet innehåller levande virus, vars sjukdomsalstrande förmåga har försvagats.
 • Hjälpämnen är socker, salter och renat vatten.
 • Vaccinet innehåller inget förstärkningsämne och inga konserveringsmedel.
 • Vaccinet skyddar mot rotavirus som orsakar allvarlig tarminfektion där symtomen är kräkningar, diarré och feber. 

RotaTeq-vaccinets sammansättning (Lääkeinfo.fi)

I vaccinförpackningen finns noggrannare anvisningar om beredningen av vaccinet.

Vaccinationsanvisningar

 • Vaccinet ska ges via munnen och får under inga omständigheter injiceras.
 • Kläm lätt på vaccintuben så att vaccinet rinner ut i barnets mun.
 • Ge inte en ny dos om barnet kräks upp vaccinet.

Rotavirusvaccinet kan ges via munnen med valfritt intervall till andra vaccin, inklusive BCG-vaccin. Det kan också ges samtidigt med andra vaccin.
Vaccination med olika vaccin samtidigt eller efter varandra (De viktigaste minnesreglerna för vaccination)

Vaccination av prematurer

Barn som är för tidigt födda (före 37:e graviditetsveckan) löper större risk än fullgångna barn att drabbas av svåra rotavirusinfektioner under de första levnadsåren.

 • Du kan ge vaccinet till en prematur förutsatt att graviditeten har varat i minst 25 veckor.
 • Beslut om vaccinering fattas av barnets behandlande läkare.
 • Vaccineringarna ska ges enligt barnets kronologiska ålder, som räknas från födelsedatumet.
 • Beakta risken för apné när du ger rotavirusvaccin till en prematur som är 28 veckor eller yngre, vars lungfunktion ännu inte är tillräckligt utvecklad.

Eftersom fördelarna med vaccinet är stora för dessa barn, är det viktigt att vaccinationen inte skjuts upp eller uteblir.

Tänk på detta när du ger vaccinet

 • Barnet bör inte matas precis före vaccinationen, eftersom det ökar risken för att vaccinet kommer upp i samband med att maten stöts upp.
 • Intag av fast föda, vätska eller modersmjölk påverkar inte vaccinets effekt.
 • Det försvagade viruset som vaccinet innehåller innebär ingen risk för friska familjemedlemmar eller närstående. Det viktigaste är att man iakttar normal handhygien till exempel vid blöjbyten.
 • Barnet som har fått rotavirusvaccin kan delta i babysim.

Dosering och vaccinationsschema

En vaccindos är 2 ml.

Vaccinationsschemat är planerat så att vaccinationerna ges före den ålder då risken för allvarliga rotavirussjukdomar är som störst. Samtidigt undviker man den period då risken för tarminvagination är som störst.

THL rekommenderar att barn vaccineras vid 2, 3 och 5 månaders ålder. Om det inte är möjligt är tumregeln att

 • den första dosen kan ges från 6 veckors ålder och bör ges senast före 12 veckors ålder (12,0)
 • den tredje dosen bör ges före 32 veckors ålder (32,0)
 • minimiintervallet mellan doserna är fyra veckor.

Efter grundvaccinationsserien ges inga boosterdoser. Studier visar att skyddet fortfarande är utmärkt tre år efter den sista dosen.

Vilka är rotavirusvaccinets kontraindikationer och försiktighetsåtgärder?

När du fattar beslut om vaccinering bör du beakta de allmänna försiktighetsåtgärderna och kontraindikationerna för vaccin med levande, försvagade sjukdomsalstrare.

Om mamman under graviditeten har fått s.k. biologiska läkemedel, får man enligt flera internationella vårdrekommendationer inte ge barnet levande vaccin före 6 månaders ålder. Vaccinet mot rotavirus uteblir därför helt för dessa barn, eftersom det inte ges senare. 

Certolizumabpegol utgör ett undantag bland de biologiska läkemedlen och vaccinet mot rotavirus kan ges på normalt sätt efter medicinering med detta läkemedel. 

Rotavirusvaccin får inte ges till barn som

 • har fått en allvarlig allergisk reaktion, dvs. anafylaxi, efter en tidigare dos av vaccinet
 • har nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller sjukdomsbehandling
 • har haft tarminvagination
 • har en medfödd missbildning av mag-tarmkanalen som kan öka risken för tarminvagination
 • har en sällsynt sackarosrelaterad defekt som gör att tarmen inte kan bearbeta sockerarter.

Försiktighetsåtgärder

Skjut upp vaccinationen om barnet har feber, diarré eller kräkningar.

Misstänkt överkänslighet mot det verksamma ämnet eller något av hjälpämnena förhindrar inte nödvändigtvis vaccinering. Fatta beslutet om vaccinering efter individuellt övervägande. I de flesta fallen kan du ge vaccinet under tillsyn av läkare, om du ser till att barnet hålls under uppsikt tillräckligt länge efteråt.

Övervaka (monitorera) barnets andning när du ger vaccinet till

 • mycket prematura spädbarn födda i den 28:e graviditetsveckan eller tidigare
 • prematurer vars lungfunktion ännu inte är tillräckligt utvecklad.

Om någon av barnets familjemedlemmar har nedsatt immunförsvar mot infektioner bör familjen iaktta extra god handhygien. Hos en del vaccinerade barn utsöndras vaccinvirus i avföringen, i synnerhet efter den första vaccindosen. Utsöndringen är störst under den första veckan. 

Vilka är fördelarna med vaccin mot rotavirus?

De senaste åren har det bland vaccinerade barn under 2 år förekommit mindre än 10 fall av rotavirussjukdom som krävt sjukhusvård. Före vaccinationsprogrammet var antalet fall fler än 500 per år. Vaccinet effekt att förebygga rotavirussjukdom som krävt sjukhusvård har sålunda varit över 98 procent.

Bland 5-åringar har rotavirusvaccinationerna inneburit att

 • mer än 93 procent av de rotavirusfall som kräver vård på vårdavdelning har försvunnit
 • totalt 70 procent av alla fall av akuta diarrésjukdomar som kräver vård på vårdavdelning har försvunnit.  

Tack vare vaccinet kan vi i Finland sannolikt helt undvika de dödsfall som kräksjuka och diarrésjukdomar i sällsynta fall kan förorsaka. 

Vaccinationen av spädbarn minskar förekomsten av rotavirussjukdom bland hela befolkningen.

Vaccinet minskar väsentligt antalet fall av sjukhusvård, antalet sjukhusinfektioner, användningen av andra hälso- och sjukvårdstjänster och föräldrars frånvaro från arbetet som orsakas av rotavirus.

Innan rotavirusvaccinet infördes i det nationella vaccinationsprogrammet orsakade rotavirus årliga diarréepidemier i Finland. Under epidemierna behövde över 11 000 barn under 5 år uppsöka sjukvården. Nästan lika många vårdades hemma. Sjukdomsfallen orsakade varje år tusentals vårdperioder på sjukhus och poliklinikbesök och uppskattningsvis 9 000 besök på hälsovårdscentralerna.

Tack vare vaccinet kan vi i Finland sannolikt helt undvika de dödsfall på grund av uttorkning som kräksjuka och diarrésjukdomar i sällsynta fall kan förorsaka.

Vaccinationen av spädbarn minskar förekomsten av rotavirussjukdom bland hela befolkningen.

Vilka biverkningar kan rotavirusvaccinet ha?

Eftersom vaccinet innehåller levande, försvagade sjukdomsalstrare, kan det orsaka lindriga symtom som påminner om rotavirussjukdom. 

Vid en jämförelse mellan vaccinerade och ovaccinerade barn har man konstaterat att en av 33 vaccinerade får lindrig diarré månaden efter vaccinationen. Detta gäller bara den första vaccindosen. Jämfört med de ovaccinerade har alltså 3 procent fler bland de vaccinerade diarré månaden efter vaccinationen.  

Det är också vanligt att barnet drabbas av övergående gasbesvär, uppstötningar och lindriga allmänna symtom som irritation eller feber.

Magknip och hudutslag är ganska sällsynta symtom.

Blod i avföringen har förekommit i samma utsträckning hos barn som har fått vaccin och barn som har fått placebo.

Magsymtom och allmänna symtom är vanligen inget hinder för fortsatt vaccinering. Man kan fortsätta vaccinationsserien när symtomen är över.

Tarminvagination och vaccination mot rotavirus

Tarminvagination är en sjukdom där en bit av tarmen glider in i efterföljande tarmavsnitt. Sjukdomens incidens växer kraftigt från och med 2–3 månaders ålder. 

Flest tarminvaginationer konstateras bland barn i cirka 6 månaders ålder. Tarminvagination förekommer både hos barn som vaccinerats mot rotavirus och hos ovaccinerade barn.

Oftast klarnar inte orsaken till tarminvagination. Uppfattningen har varit att till exempel följande faktorer kan öka risken för tarminvagination:

 • virus- eller parasitinfektion
 • förstorad lymfkörtel i tarmkäxet
 • Meckels divertikel
 • tumör i tarmområdet
 • blodutgjutning under tarmkanalens slemhinna
 • cystisk fibros
 • rotavirusvaccination.

Berätta för det vaccinerade barnets vårdnadshavare om eventuella symtom som tyder på tarminvagination.

Barnet måste få omedelbar läkarvård, om följande symtom uppkommer:

 • kraftiga, återkommande, krampaktiga smärtanfall
 • kräkning
 • blodig, vattnig eller slemmig avföring
 • svullnad i magen 
 • försämrad allmänkondition.

Vad vet man om risken för tarminvagination?

Ett rotavirusvaccin som användes i USA i slutet av 1990-talet ökade risken för tarminvagination med 1–2 fall per 10 000 vaccinerade.

Tiotals miljoner doser av det nuvarande rotavirusvaccinet har använts världen över. Utgående från undersökningar i olika länder har den ökade risken uppskattats vara 1–6 fall per 100 000 vaccinerade.

I en undersökning i Finland kunde man inte utesluta en liten risk för tarminvagination efter den första vaccindosen. Enligt undersökningen kunde rotavirusvaccinationerna som mest orsaka ett extra fall av tarminvagination per född åldersgrupp. Resultatet var dock inte statistiskt signifikant. Det är alltså möjligt att fallen av tarminvagination uppkommit helt slumpmässigt. 

Kawasakis sjukdom 

Tidigare gjorda studier om vaccinets säkerhet gav en liten fingervisning om en möjlig risk för Kawasakis sjukdom. Inom vaccinationsprogrammet har man dock inte konstaterat att sjukdomen skulle ha ökat bland de vaccinerade.

Rotavirusvaccinets historia inom vaccinationsprogrammet 

Vaccinet infördes i det nationella vaccinationsprogrammet hösten 2009, så att alla barn födda den 1 juli 2009 och senare har fått vaccinet. 

Vaccinationsguide för småbarn

Vaccinationsguide för småbarn (Julkari)

I guiden berättas om vaccinationsprogrammet för småbarn, sjukdomar som förebyggs med vaccin, olika vaccin och deras effekter, sammansättning och vaccinationsschema.