Vaccination av patienter med bortopererad mjälte

Sidans innehåll 

Bortopererad mjälte, till exempel på grund av en sjukdom eller olycka, och likaså avtagande funktion i mjälten gör patienten mottaglig för allvarliga infektioner orsakade av kapselförsedda bakterier. Virusförsvaret påverkas oftast inte av att mjälten saknas eller inte fungerar som den ska.

Vaccinationer mot pneumokocker, meningokocker och Haemophilus influenzae typ b (Hib) rekommenderas vid nedsatt mjältfunktion och när bortoperation av mjälten planeras. Vaccinerna ges i god tid före operationen, gärna minst två veckor på förhand, eller efter operationen, så fort personens tillstånd är stabilt.

Vaccinationer mot dessa sjukdomar kan betraktas höra till god vård, vilket innebär att vårdenheten ansvarar för kostnaderna. Patienter med bortsopererad mjälte får vaccin mot meningokocker gratis, som en del av det nationella vaccinationsprogrammet.

Influensavaccination rekommenderas årligen före influensasäsongen. Observera att patienter med bortopererad mjälte och patientens närstående får vaccinet mot influensa gratis inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet.

Coronavirusvaccin rekommenderas till patienter vars mjälte har bortopererats. Dessa patienter hör till riskgrupp 1. Fast coronainfektionen orsakas av ett virus, finns det ofta i allvarliga sjukdomsbilder också med bakterieinfektion. Detta försvårar sjukdomsbilden för patienter utan mjälte. 

Vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom

Personer som fått mjälten bortopererad kan också tryggt ges levande försvagade vacciner, om det inte finns andra kontraindikationer mot vaccinet.

Tillämpa vaccinationsschemat nedan vid vaccination av personer med nedsatt mjältfunktion.

Coronavirus

Coronavirusvaccinet ges alltid före mjälten bortoperareas, om detta är möjligt. Tilläggsinformation om olika coronavirusvaccin och vaccineringar:
Coronavirusvacciner, dvs. COVID-19-vaccin – anvisningar för yrkesutbildade

Pneumokocker

Barn som fyllt 5 år samt äldre barn och fullvuxna

PCV, med handelsnamnet Apexxnar

PPV23, med handelsnamnet Pneumovax

Patienter med bortopererad mjälte hör till den riskgrupp som i första hand rekommenderas PCV-vaccin. Vid behov utvidgas vaccinationsskyddet med en dos PPV23-vaccin tidigast 2 månader efter den senaste PCV-vaccinationen. Efter detta rekommenderas boosterdoser med PPV23-vaccin med fem års mellanrum.  

Detaljerat vaccinationsschema för vaccination mot pneumokocker av barn som fyllt 5 år och vuxna: 
Pneumokockvaccinationer för riskgrupper

Barn under 5 år

PCV10, med handelsnamnet Synflorix

  • Konjugatvaccinet PCV10 mot pneumokocker skyddar mot 10 pneumokocktyper.

PCV10-vaccinet erbjuds barn under 5 år som en del av det nationella vaccinationsprogrammet.

I enlighet med vaccinationsprogrammet utvidgas vaccinationsskyddet för vaccinerad personer med bortopererad mjälte efter det de fyllt två år med en dos PPV23-vaccin, som ges tidigast 2 månader efter den senaste PCV-dosen. Efter detta rekommenderas boosterdoser med PPV23-vaccin med fem års mellanrum.

Detaljerat vaccinationsschema för vaccination mot pneumokocker av barn under 5 år
Vem får pneumokockvaccin gratis?

Vaccin mot pneumokocker

Meningokocker

För patienter med bortopererad mjälte rekommenderas vid vaccination mot meningokocker både vaccin mot serogrupperna A, C W och Y och vaccin mot serogruppen B.

Vaccinet mot meningokocker av grupperna A, C, W och Y och vaccinet mot meningokocker av grupp B kan ges samtidigt, men helst i olika extremiteter, om det är möjligt. Frekvensen av feber och andra biverkningar är större om vaccinet mot meningokock B getts tillsammans med andra vacciner.

Vaccin mot meningokocker av grupperna A, C, W och Y (Nimenrix, Menveo)

  • Vaccinet skyddar mot meningokocker av serogrupperna  A, C, W och Y.
  • Inom det nationella vaccinationsprogrammet finns tillgängligt två olika vaccinpreparat för olika åldersgrupper.

Grundserie

Till barn som fyllt två år, unga och vuxna ges en dos Menveo- vaccin. 

Vaccinationsschemat för barn i åldern 6 veckor - 2 år finns på sidorna om vaccinet mot ACWY -meningokockerna.

Vaccin mot ACWY-meningokocker

Behov av boosterdoser

För patienter med bortopererad mjälte som tidigare fått meningokockkonjugatvaccin (Nimenrix, Menveo, Neisvac-C) rekommenderas boosterdoser vart femte år. Skyddet mot sjukdom förorsakad av serogrupp A kan vara kortvarigt efter vaccination med meningokock ACWY-konjugatvaccin. Därför kan man överväga att tidigarelägga en boosterdos, om risken för att utsättas för meningokock A är extra stor och om det gått mer än tre år sedan föregående dos.

För patienter med bortopererad mjälte som fått meningokockpolysackaridvaccin (Mencevax ACWY Novum) rekommenderas en boosterdos med ACWY-konjugatvaccin om det gått mist två år sedan föregående vaccination. Efter detta räcker det med en boosterdos med ACWY-konjugatvaccin vart femte år.

Vacciner mot meningokocker av grupp B (Bexsero)

  • Vaccinet skyddar mot meningokocker av serogruppen B.
  • Vaccinet har registrerats för barn från 2 månaders ålder och äldre unga och vuxna.
  • Hela vaccinationsserien och boosterdoserna ska genomföras med samma meningokock B -vaccinpreparat.

Grundserie 

För barn som fyllt två år, ungdomar och för vuxna består grundserien av två doser, som ges med minst en månads mellanrum. 

Vaccinationsschemat för barn under 2 år finns på sidan om vaccin mot B-meningokocker.

Vaccin mot B-meningokocker

Behov av boosterdoser

Behovet av, och schemat för boosterdoser av vacciner mot B-meningokocker har ännu inte fastslagits. Vaccinationsrekommendationerna uppdateras kontinuerligt då det kommer mera forskningsdata.

Hemophilus influenzae typ b (Hib)

Småbarn har erbjudits Hib-vacciner inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet alltsedan början av 1990-talet. Dessa barn har nästan utan undantag ett skydd mot Hib-sjukdomar. Enligt nuvarande uppfattning behöver Hib-vaccinationerna inte förstärkas hos personer som fått en komplett vaccinationsserie.

Vid nedsatt mjältfunktion eller när man planerar att operera bort mjälten rekommenderas Hib-vacciner för barn och vuxna som inte tidigare har vaccinerats eller vars Hib-serie behöver kompletteras.

Hib-vaccin finns tillgängligt som en del av det femvalenta vaccinet för barn och som ett separat vaccin:

  • DTaP-IPV-Hib (Infanrix-Polio-Hib eller Pentavac)
  • Hib-vaccin (Act-HIB)

Vaccinationsschema

Vuxna och barn som fyllt två år utan vaccination

Ge en dos två veckor före operationen eller efter operationen så fort patientens tillstånd är stabilt. Booster behövs inte.

1–2-åringar vars Hib-serie inte är komplett

Komplettera vaccinationsserien så att barnet får sammanlagt två Hib-doser. Ge den andra dosen tidigast två månader efter den första.

Barn under 1 år vars Hib-serie inte är komplett

Komplettera vaccinationsserien så att barnet får sammanlagt tre Hib-doser. Följ det normala vaccinationsschemat månad 3, 5 och 12 eller ett påskyndat vaccinationsschema månad 0, 2 och 6. Ge den andra dosen tidigast två månader efter den första. Den tredje dosen ska ges efter att barnet fyllt ett år.
Hib-vaccin

Influensa

Att mjälten är bortopererad eller inte fungerar påverkar egentligen inte virusförsvaret. Det lönar sig ändå att ta influensavaccinet, eftersom bakterieinflammationer lätt kan uppkomma som följdsjukdom till influensan.

Vaccinationsschema

Vaccinationen fås årligen gratis på den egna hälsostationen före epidemisäsongen. Vaccinationerna genomförs vanligen i november.

Vaccin mot influensa