Vaccination av personer med blödningssjukdom

Personer med en blödningssjukdom, till exempel hemofili, har förhöjd risk för blödning i vävnaden vid injektionsstället efter en vaccination. 

Vacciner enligt vaccinationsprogrammet ska ändå ges på normalt sätt.

Vaccination av personer med blödningssjukdom 

Den allmänna principen är att personer med en blödningssjukdom vaccineras subkutant, dvs. under huden, även i det fallet att förfarandet avviker från tillverkarens anvisningar. 

Risken för blödning minskar, men vanliga lokala symtom i den vaccinerade extremiteten kan öka efter en subkutan injektion. Särskilt vacciner med en aluminiumförening som adjuvans kan ge upphov till lokal irritation. 

Eftersom man inte har undersökt subcutan (SC) administration av coronavirusvaccin, ges coronavirusvaccinerna alltid intramskulärt (IM). Ifall patienten får medicinsk behandling mot blödarsjuka, är det bra att ge vaccinet efter att medicineringen givits. 

Använd en så tunn nål som möjligt, 25G eller tunnare. Instruera den vaccinerade att trycka på injektionsstället i minst 2 minuter efter vaccineringen.  

Ge personen anvisningar för behandlingen av lokala symtom.

Lokala symtom i den vaccinerade kroppsdelen

Coronavirusvacciner, d.v.s. COVID-19-vaccin –anvisningar för yrkesutbildade

Vacciner mot hepatit A och B är gratis för personer med blödningssjukdom

Personer med en blödningssjukdom som får regelbunden behandling ingår i målgruppen för vaccination mot hepatit enligt THL:s beslut. Det nationella vaccinationsprogrammets vacciner mot hepatit är avgiftsfria för dessa personer.