BCG-vaccin

Vaccinet skyddar små barn mot allvarliga former av tuberkulos, såsom tuberkulös hjärnhinneinflammation och generaliserad tuberkulos.
Vad är tuberkulos?

Sidans innehåll

Vem får BCG-vaccin?

Inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet ges BCG-vaccinet gratis till barn under 7 år som har en förhöjd risk att smittas av tuberkulos.

Genom BCG-vaccination av riskgrupper eftersträvas i första hand att skydda små barn mot svåra former av tuberkulos. Sådana är tuberkulös hjärnhinneinflammation och generaliserad tuberkulos.

BCG-vaccination rekommenderas för barn under 7 år, som 

 • barnet bor tillsammans med någon som någon gång har haft konstaterad tuberkulos
 • som har fötts i ett land med betydande tuberkulosförekomst 
 • bor tillsammans med en sådan person, som är född i ett land med betydande tuberkulosförekomst
 •  inom det närmaste året kommer att bo längre än en månad i ett land med betydande tuberkulosförekomst
 • bor tillsammans med en sådan person som ofta och regelbundet besöker ett land med betydande tuberkulosförekomst.

Information över länder med betydande tuberkulosförekomst finns på sidan Screening av smittsamma sjukdomar hos invandrare samt vaccination mot tuberkulos och hepatit B av barn

Notera även att de Baltiska länderna (Estland, Lettland, Litauen) och Ukraina anses som länder med betydande tuberkulosförekomst, eftersom det i dessa länder förekommer rikligt av den formen av tuberkulos (MDR) som är resistent mot många läkemedel. 

Bland asylsökande och flyktingar kan det finnas barn som kommer från länder med låg eller måttlig tuberkulosförekomst, men som på grund av omständigheterna löper förhöjd risk för tuberkulossmitta. 

Därför rekommenderas BCG-vaccination för alla barn under 7 år som inte tidigare har fått en BCG-vaccination och som 

 • kommit till Finland från ett flyktingläger eller eventuellt som asylsökande som smugglats in i landet eller
 • bor på en flyktingförläggning eller en enhet för minderåriga. 

I vissa fall kan ett barn ha nytta av BCG-vaccination, trots att barnet inte ingår i de ovan beskrivna riskgrupperna. Baserat på bedömning av den behandlande läkaren bör ett barn under 7 år erbjudas BCG-vaccination även om barnet har någon annan regelbunden och nära kontakt med en person 

 • som kommer från ett land där det finns en betydande tuberkulosförekomst
 • som har bott på flyktingläger 
 • som har insjuknat i tuberkulos
 • som det är känt att har utsatts för betydande exponering för tuberkulos
 • som vårdar personer med lungtuberkulos eller annars regelbundet och i betydande omfattning exponeras för tuberkulos i sitt yrke.

Vilket BCG-vaccin används och vad innehåller det?

Det danska vaccinpreparatet BCG Vaccine AJVaccines används i det nationella vaccinationsprogrammet. 

 • Vaccinet innehåller levande Bacillus Calmette-Guérin-bakterier med reducerad sjukdomsframkallande förmåga.
 • Hjälpämnen i vacciner är surhetsreglerande salter, aminosyrasalter, glycerol och renat vatten.
 • Vaccinet innehåller inget förstärkningsämne och inga konserveringsmedel.

Mera information om  BCG Vaccine AJVaccines (Lääkeinfo.fi)

I vaccinförpackningen finns noggrannare anvisningar om beredningen av vaccinet.

Dosering och vaccinationsschema

En dos av vaccinet ges.

 • För spädbarn och barn under 1 år är dosen 0,05 ml.
 • För barn som fyllt  1 år och äldre är dosen 0,1 ml.

Det rekommenderas att BCG-vaccin ges endast en gång. Om det är osäkert om ett barn tidigare har fått BCG-vaccinet ska en ny dos inte ges bara för säkerhets skull. 

Vaccinet kan ges till ett barn som inte tidigare vaccinerats med BCG ända tills barnet fyller 7 år. Det finns inga entydiga bevis för att vaccinationen är till nytta för barn som fyllt 7 år och äldre.

De flesta experterna bedömer att vaccinskyddet består i ungefär 15 år. 

Bedömning av vaccinationsbehov och organisering av vaccinationer

En kunnig hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel rådgivningens hälsovårdare, bedömer om barnet löper ökad risk för tuberkulossmitta och om hen tillhör någon av de tidigare nämnda målgrupperna för BCG-vaccinationer. Vid behov konsulteras en läkare för att bedöma behovet av vaccination.

Innan vaccin ges försäkrar man sig om

 • barnet tidigare har fått BCG-vaccin
 • att barnet inte har aktiv tuberkulos eller symtomfri dvs latent tuberkulos
 • att det finns inga andra kontraindikationer för att ge BCG-vaccination. Läs mer om kontraindikationer i avsnittet Vad är vaccinets kontraindikationer och försiktighetsåtgärder på denna sida

Uppgifter om barnets behov av vaccination dokumenteras i patientuppgifterna och uppgifterna överförs till den instans som sköter vaccinationerna enligt överenskommen praxis.

Nyfödda

Det är viktigt att redan på mödrarådgivningen uppskatta vaccinationsbehovet av barn som föds i Finland. Uppgifter om barnets vaccinationsbehov dokumenteras i patientuppgifterna och i mödrarådgivningskortet, så att uppgifterna överförs till förlossningssjukhuset.

På förlossningssjukhusen i Finland screenas nyfödda för blandad immunbrist (SCID). Om det inte uppdagas några avvikelser i undersökningen, ges BCG-vaccinationen vid ett separat vaccinationsbesök vid ungefär två veckors ålder.

Om barnets födelsevikt är mindre än 2 500 gram kan BCG-vaccinationen skjutas upp genom beslut av barnläkaren.

Barn under 6 månader

Man bör först ta reda på om barnet tidigare har fått BCG-vaccination. Barnet kommer inte att vaccineras om hen tidigare har fått en BCG-vaccination eller om ett vaccinationsärr hittas. Ärret ligger vanligtvis på vänster lår eller överarm, mera sällan på höger lår eller överarm.

Ett barn upp till sex månaders ålder kan normalt vaccineras utan föregående undersökning, om det är känt att barnet inte har utsatts för tuberkulos. Det är viktigt att ta hänsyn till potentiell exponering, särskilt för invandrare. I det här fallet är det också bra att ta hänsyn till förekomsten av tuberkulos i ursprungslandet och eventuell vistelse i konfliktområden.

Barn som fyllt 6 månader och äldre

Man bör först ta reda på om barnet tidigare har fått BCG-vaccination. Barnet kommer inte att vaccineras om hen tidigare har fått en BCG-vaccination eller om ett vaccinationsärr hittas. Ärret ligger vanligtvis på vänster lår eller överarm, mera sällan på höger lår eller överarm.

Dessutom för att utesluta tuberkulos

 • i första hand görs ett IGRA-test (B–LyTbIFN eller B –TbIFNg). Vaccinet får inte ges om IGRA-testet är positivt. Alternativt kan även ett Mantoux-test, dvs. tuberkulintest användas.
  IGRA-tester
 • Vaccinet får inte ges om Mantoux-testet är positivt.
 •  Vid behov, efter läkarens bedömning, tas en lungbild.

Organisering av BCG-vaccinationer

Vaccinationer bör koncentreras till förlossningssjukhus och barnpolikliniker. Genom centraliseringen kan vaccinsvinn minskas, eftersom vaccinet finns i flerdosflaskor. Dessutom kräver den intradermala (ID) vaccinationstekniken utbildning och erfarenhet. Rätt vaccinationsteknik minskar biverkningar, till exempel variga abscesser.

Det slutgiltiga beslutet om vaccination fattas på förlossningssjukhuset eller barnpolikliniken, där vaccinationer ges.

Ta reda på hur BCG-vaccinationerna och undersökningarna sköts inom ditt eget område.

Vaccinationsanvisningar

Blanda vaccinet omsorgsfullt i enlighet med bipacksedeln.

Säkerställ just före vaccinationen att vaccinet ännu kan användas, eftersom vaccinet ska användas inom en kort tid efter beredningen.

Säkerställ att vaccinsprutan innehåller rätt mängd vaccin. Läs mer i avsnittet Dosering och vaccinationsschema på den här sidan.

Eftersom vaccinet innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare, får vaccinet inte komma i kontakt med desinfektionsmedel. Undvik därför att torka huden med desinfektionsmedel . Om huden inte är ren vid injektionsstället, kan den rengöras med vatten.

Vaccinet ges intradermalt (ID) i den vänstra överarmen. Vaccinet får endast administreras av personal med utbildning i intradermal vaccinationsteknik. 
Intradermal vaccinationsteknik

Att notera

 • Något annat vaccin får inte ges i samma arm som BCG-vaccinet förrän det har gått minst tre månader sedan BCG-vaccinationen. På detta sätt försöker man minska risken för lymkörtelinflammation. 
 • Beakta också anvisningarna om administrering av vaccin som innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare.

Vaccination med olika vaccin samtidigt eller efter varandra (De viktigaste minnesreglerna för vaccination)

Vilka är vaccinets kontraindikationer och försiktighetsåtgärder?

BCG-vaccination får inte ges till ett barn,

 • med medfödd eller immunbrist som beror på sjukdom eller där tillhörande vård, eftersom vaccination kan orsaka en allvarlig lokal eller allmän infektion 
 • som lider av tuberkulos 
 • som testat positivt med IGRA- eller tuberkulintest

Observera även

 • biologisk medicinering under graviditeten
 • regler gällande tidsschema för administrering av levande försvagade vacciner

Kontrollera noggrant vaccinets försiktighetsåtgärder och kontraindikationer före vaccinationen.
Kontraindikationer och försiktighetsåtgärder vid BCG-vaccination

Vilka är fördelarna med BCG-vaccinet?

Undersökningar har visat att BCG-vaccinet utan undantag har haft en god skyddseffekt hos små barn för att förebygga tuberkulös hjärnhinneinflammation och generaliserad tuberkulos. När alla barn vaccinerades förekom dessa livsfarliga sjukdomar i praktiken inte alls i vårt land. 

När det gäller skyddseffekten mot lungtuberkulos har resultatet varierat mellan olika studier. Eftersom vaccinet också har biverkningar, vaccineras inte de barn vars risk för att insjukna är liten.

Den bästa skyddseffekten har mätts i undersökningar, där BCG-vaccinet har getts i en så tidig ålder som möjligt i regioner med ett tempererat klimat. 
Vaccinets skydd minskar med tiden, men ett partiellt skydd kan vara i tiotals år. Fortsatta vaccinationer ges inte i Finland, eftersom deras nackdelar är större än fördelarna.

Vaccinet bedöms ha störst effekt, om den vaccinerade ännu inte hunnit utsättas för något slag av mykobakterier. I områden med tempererat klimat är förekomsten av miljömykobakterier mindre än i områden med ett varmt och fuktigt klimat. 

Miljömykobakterier ger upphov till infektioner hos personer med immunbrist, lunginfektioner hos rökare och ibland lymfadenit på halsen hos små barn. BCG-vaccinet skyddar också mot dessa lymfkörtelinlammationer , som ökat i vårt land efter ändringarna i vaccinationerna.

Vilka biverkningar kan BCG-vaccinet ha?

Alla vaccin kan medföra biverkningar, men biverkningar är oftast övergående och förekommer endast hos en liten del av de vaccinerade.

BCG-vaccinationen orsakar en lokal reaktion vid injektionsstället. 

Läs mer om normala vaccinationsreaktioner och eventuella sällsynta biverkningar på sidan Vilka biverkningar kan BCG-vaccinet ha?

BCG-vaccinets historia i vaccinationsprogrammet

BCG-vaccin gavs till alla nyfödda barn på förlossningssjukhusen fram till september 2006. Sedan dess har vaccinet endast erbjudits barn under 7 år i riskgrupper.

VACCINATIONSGUIDE FÖR SMÅBARN

Vaccinationsguide för småbarn

Vaccinationsguide för småbarn (Julkari)

I guiden berättas om vaccinationsprogrammet för småbarn, sjukdomar som förebyggs med vaccin, olika vaccin och deras effekter, sammansättning och vaccinationsschema.