Vaccination av vuxna med reumatiska sjukdomar

Sidans innehåll 

Vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar ökar mottagligheten för infektioner på grund av den inflammation som är förknippad med själva sjukdomen och de läkemedel som används för att bromsa upp sjukdomen. Kroppens förmåga att bilda antikroppar kan försämras antingen på grund av den reumatiska sjukdomen eller på grund av dess behandling.

Vaccinationerna minskar risken för att insjukna till exempel i mässling, vattkoppor eller säsongsinfluensa som smittar lätt.

Vidstående anvisningar gäller principer för vaccination av personer med ledgångsreumatism. De kan tillämpas vid vaccinationen av personer med andra immunmedierade inflammatoriska sjukdomar – ankyloserande spondylit, inflammatoriska tarmsjukdomar och vaskulit.

Läkemedelsbehandling som försvagar immunförsvaret och som används för behandling av en autoimmun sjukdom kan öka risken för svår coronavirussjukdom. Enligt litteraturen ökar i synnerhet behandling med glukokortikoider risken för svår sjukdom. 

Finländska 20–69-åriga coronaviruspatienter som hade en autoimmun sjukdom och behandlades med läkemedel som försvagar immunförsvaret löpte mer än dubbelt så stor risk att hamna på sjukhus eller behöva intensivvård och att avlida jämfört med personer i samma ålder och av samma kön som inte hade en autoimmun sjukdom. 

Tilläggsinformation om sjukdomar som ökar risken för svår coronavirussjukdom samt om vaccinationsordningen för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom: 

Vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom

Utred genast vaccinationsskyddet när en reumatisk sjukdom konstaterats

Före reumatismbehandlingen säkerställs bästa möjliga vaccinationsskydd. Då är det också tryggt att ge till exempel levande försvagade vacciner mot MPR, vattkoppor och gula febern.

  • Kontrollera och komplettera vaccinationerna mot difteri och stelkramp (dT) och mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR).
  • Bedöm behovet av skydd mot vattkoppor och pneumokocker.
  • Diskutera vaccination mot gula febern med patienten, om patienten tänker resa till ett område där gula febern förekommer.

Vaccination under en reumatismbehandling som försämrar motståndskraften

Det är tryggt att ge vacciner som inte innehåller levande sjukdomsalstrare, men vaccinsvaret kan vara nedsatt på grund av den underliggande sjukdomen eller dess behandling.

Reumatiker kan vaccineras med alla coronavirusvaccin även under immunosuprimerande behandling. Vaccinerna innehåller inget fortplantningsdugligt coronavirus. I adenovirusvektorvaccinerna finns levande adenovirus, men det har behandlats så att det är ofarligt för kroppen och inte förökar sig i människans kropp.

Coronavirusvacciner, dvs. COVID-19-vaccin – anvisningar för yrkesutbildade

Vaccinstudier har gjorts bland patienter med ledgångsreumatism, men patientantalet har varit så lågt att det är svårt att bedöma hur tryggt det är att använda vacciner som innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare.

Dessutom kan det hända att reumatismen behandlas med flera olika läkemedel samtidigt, och då är kunskapen om effekterna på kroppens försvarssystem sämre än vid användning av enskilda läkemedel.

Också genetiska faktorer påverkar immunförsvaret och kan i enskilda fall på ett avgörande sätt bidra till att vaccinstammen framkallar en infektion.

Behöver man göra uppehåll i läkemedelsbehandlingen mot reumatism eller minska behandlingen?

Innan levande försvagade vacciner ges görs uppehåll i behandlingen med biologiska läkemedel och minskas stora kortisondoser. Det finns inte tillräckligt med forskningsrön kring dessa försiktighetsmått och därför kan de vara antingen över- eller underdimensionerade.
Uppehåll i läkemedelsbehandling mot reumatism eller minskad behandling

Rekommendera vaccinationer för de närstående

Vaccination av de närstående och vårdpersonalen skyddar patienter med reumatism. Skyddets betydelse framhävs i situationer då personen själv inte kan ges levande vacciner. 
När du utreder vaccinationsskyddet hos en patient med reumatism, kontrollera samtidigt också

  • vilka av de sjukdomar som förebyggs med vaccin som de närstående genomgått
  • vilka vacciner de närstående har fått
  • vilka vacciner som rekommenderas för de närstående.