Väkivaltaepäilyn herääminen

On ensiarvoisen tärkeää tunnistaa lapseen kohdistuva väkivalta ja puuttua siihen.

Lapsia ja perheitä kohtaavilla ammattilaisilla täytyy olla riittävästi tietoa siitä, miten väkivallan merkit voi tunnistaa. Monet väkivallan merkit ovat monitulkintaisia. Siksi tarvitaan jatkuvaa koulutusta tunnistamisen ja puuttumisen tueksi.

Väkivaltaepäily voi herätä monesta syystä

Epäily lapsen kokemasta väkivallasta voi herätä monella tavoin, esimerkiksi 

  • lapsen ulkoisesta olemuksesta
  • lapsen käyttäytymisestä ja eri tavoin ilmenevistä oireista
  • lapsessa näkyvistä väkivallan merkeistä
  • jos lapsi kertoo eri tavoin tapahtuneesta.

On hyvä muistaa, ettei fyysinenkään pahoinpitely aina jätä näkyviä merkkejä.

Miten kuulla lasta, jos hän kertoo rikokseen viittaavasta tapahtumasta?

Barnahus-verkkosivustolla on kuvattu tarkemmin huomioitavia asioita, kun lapsen kanssa keskustellaan. 

Työkalu keskusteluun lapsen tai nuoren kanssa väkivaltaepäilystä (Barnahus)

Mitä kertoa huoltajille?

Epäilty kuuluu lapsen lähipiiriin

Jos rikoksesta epäilty kuuluu esimerkiksi perheeseen tai sukuun, on erityisen tärkeää neuvotella poliisin ja sosiaalitoimen kanssa.

Lapsi voi joutua vaaraan rikosepäilyn paljastumisen vuoksi. Rikoksesta epäilty voi painostaa tai uhkailla lasta tai tuhota mahdollista todistusaineistoa.

Jos lapsen huoltajille ei tutkinnallisista syistä voida heti kertoa rikosepäilystä eikä ilmoituksen tekemisestä, on sosiaalitoimen selvitettävä yhteistyössä poliisin kanssa, miten he huolehtivat lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Jos sosiaalitoimi ryhtyy lapsesta tehdyn ilmoituksen perusteella joihinkin toimenpiteisiin, on sillä velvollisuus kertoa näistä toimenpiteistä huoltajille.

Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen

Epäilty on perheen ulkopuolinen

Jos teosta epäilty on perheen ulkopuolinen, lapsen huoltajille voi yleensä kertoa epäilyistä. Huoltajille voi myös kertoa, että tarvittaessa asiasta on velvollisuus ilmoittaa poliisille ja lastensuojeluun.

Vanhempien turva on ensiarvoisen tärkeää epäillyn rikoksen uhriksi joutuneelle lapselle. Siksi on tärkeä huolehtia siitä, että myös vanhemmat saavat tukea ja apua.

Jos tekijä on ulkopuolinen, huoltaja käyttää yleensä lapsen puolesta puhevaltaa rikosasiassa ja tekee rikosilmoituksen. Ilmoitusvelvollisen henkilön tulee kuitenkin varmistua siitä, että ilmoitus poliisille tehdään.

Lapsen turvallisuudesta huolehtiminen

Väkivaltaepäilyssä on ensisijaista varmistaa lapsen turvallisuus. 

  • Ilmoitusvelvollinen tekee ilmoituksen poliisille ja lastensuojeluun. 
  • Sosiaalitoimella on kokonaisvastuullaan selvittää lapsen tilanne sekä tukea lasta ja perhettä. 
  • Sosiaalitoimi huolehtii lastensuojeluilmoituksen jälkeen myös mahdollisista turvatoimista.

Lapsen toimittaminen terveydenhuoltoon vammojen tutkimiseksi 

Huoltajalla on päätösvalta lapsen terveydenhuollon toimenpiteistä, jos ei ole tehty päätöstä kiireellisestä sijoituksesta. Poikkeuksena on potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 7 § 1 momentin mukainen tilanne, jossa alaikäinen päättää itse hoidostaan (Alaikäisen potilaan asema, Valvira). Arvion lapsipotilaan itsemääräämisoikeudesta tekee kuitenkin terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Kun väkivaltaepäilyyn liittyvässä tilanteessa tehdään kiireellinen sijoitus, voi lastensuojelu kuljettaa lapsen terveydenhuoltoon ilman huoltajan suostumusta. On mahdollista, että lastensuojelun työntekijä on läsnä tutkimustilanteessa, mutta kokonaisvastuu tutkimuksista ja tutkimustilanteesta on terveydenhuollolla. 

Lapsi on kuitenkin aina toimitettava terveydenhuoltoon, jos hän tarvitsee terveydenhuollon toimenpiteitä, ja tehtävä tarvittaessa päätös kiireellisestä sijoituksesta. Lastensuojelun ja poliisin tulee sopia lapsen tutkimuksiin toimittamisesta yhteistyössä. 

Katso myös: