Rippisalaisuus

Evankelis-luterilainen kirkko

Kirkkolaissa on rippisalaisuutta koskeva säännös. Yksityisessä ripissä tai muuten sielunhoidossa papille uskottua asiaa ei saa ilmaista, eikä myöskään sitä henkilöä, joka papille on uskoutunut. Säännös rajoittuu ainoastaan tilanteeseen, jossa

  1. on kyse yksityisestä ripistä tai sielunhoidosta ja
  2. ripin vastaanottajana on pappi tai virassa oleva lehtori.

Kirkkolaki 5 luku 2 § (Finlex)
Piispainkokouksen antama menettelytapaohje 2011 (evl.fi, pdf 39kt)

Rippisalaisuus ja lastensuojelulaki

Piispainkokous on vuonna 2011 antanut menettelytapaohjeen, jonka tarkoituksena on ohjata pappia ja lehtoria rippisalaisuuden ja lapsen suojelemisen yhteensovittamisessa. Ohjeessa on säilytetty ripin ehdoton luottamuksellisuus, mutta samalla on selkeytetty lastensuojelullisia toimia. Lapsen etu ja lastensuojelun tarve otetaan aina huomioon. Kirkkolaissa lähtökohtana on, että asia selvitetään ja hoidetaan kuntoon, mutta keinot vaihtelevat tilanteesta riippuen. Näin on toimittava myös silloin, kun tietoon tulleet asiat ovat vaitiolovelvollisuuteen kuuluvia.
Piispainkokouksen antama menettelytapaohje 2011 (evl.fi, pdf 39kt)

Piispainkokouksen antamassa selonteossa korostetaan, että niissä tilanteissa, jotka eivät kuulu yksityisen ripin tai sielunhoidon piiriin, on noudatettava lastensuojelulain mukaista ilmoitusvelvollisuutta (ilmoitus lastensuojeluun ja ilmoitus poliisille).
Lastensuojeluilmoitus
Pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö

Rippisalaisuus ja rikoslaki

Kirkkolain mukaan papin tulee kehottaa ripittäytyjää itseään toimimaan, mikäli ripissä tai sielunhoidossa tulee ilmi "yleisen lain mukaan ilmiannettavan rikoksen olevan hankkeissa". Rikoksen hankkeillaoloa koskevan edellytyksen osalta ilmoitusvelvollisuuden voidaan katsoa ulottuvan tapauksiin, joissa estetään rikollisen toiminnan jatkuminen. Lapsiin kohdistuvat hyväksikäyttötapaukset ovat usein tällaisia rikoksia.
Rikoslaki 15 luku 10 § (Finlex)

Papin on siis kehotettava henkilöä ilmoittamaan asiasta viranomaisille tai sille, jota vaara uhkaa. Jollei hän suostu siihen, papin on kerrottava hyvissä ajoin ja varovasti asiasta viranomaisille, kuitenkin niin, ettei asianomainen suoraan tai välillisesti tule siitä ilmi.

Pappi voi hyvinkin konkreettisin neuvoin auttaa ripittäytyjää toimimaan oikein. Tällaista puuttumista voivat edellyttää muutkin tilanteet kuin hankkeilla olevista törkeistä rikoksista ilmoittaminen, jolloin pappia velvoittaa erityinen ilmoitusvelvollisuus. Asiaa arvioidaan aina lapsen edun ja lasten suojelun näkökulmasta. 

Evankelis-luterilaisen kirkon työntekijän vaitiolovelvollisuutta koskeva opas

Myös kirkkohallituksen vuonna 2011 julkaisemassa kirkon työntekijän vaitiolovelvollisuutta koskevassa oppaassa Aika puhua – aika vaieta, Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2011:2 käsitellään rippisalaisuutta suhteessa rikoslaissa ja lastensuojelulaissa säädettyyn ilmoitusvelvollisuuteen. Kirkon papin tai lehtorin virassa oleville säädetty rippisalaisuus ei koske kirkon muita työntekijöitä tai luottamushenkilöitä.
Aika puhua - aika vaieta (EVL, pdf 378kt)

Ortodoksinen kirkkokunta

Ortodoksisen kirkkokunnan pappi ei saa todistajana eikä muuten ilmaista, mitä hänelle on synnintunnustuksessa tai muuten sielunhoidossa uskottu, eikä henkilöä, joka on hänelle siinä uskoutunut. Jos joku synnintunnustuksessa tai muuten sielunhoidossa ilmaisee yleisen lain mukaan ilmiannettavan rikoksen olevan hankkeissa, papin on kehotettava häntä ilmoittamaan asiasta viranomaisille tai sille, jota vaara uhkaa. Jollei hän suostu siihen, papin on annettava asiasta viranomaisille tietoa sen verran kuin on mahdollista asianomaisen suoraan tai välillisesti tulematta ilmi.
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta 110 § (985/2006, Finlex)

Rikoslaki 15 luku 10 § (Finlex)

Lastensuojelulain 25 § 1 ja 4 momentin mukaiset ilmoitusvelvollisuudet ei koske ortodoksisen kirkkokunnan papin rippisalaisuuden alaista tietoa. Muista tiedoista ja muilla henkilöillä kuin papilla ("palveluksessa olevat" ja "luottamushenkilöt") sen sijaan on ilmoitusvelvollisuus lastensuojeluun ja poliisille.
Lastensuojeluilmoitus
Pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö
Lastensuojelulaki 25 § 1 momentti ja 3-4 momentti (Finlex)

Muut uskonnolliset yhdyskunnat

Muillakin uskonnollisilla yhdyskunnilla kuin evankelis-luterilaisella kirkolla ja ortodoksisella kirkkokunnalla voi olla rippiä tai muuta sielunhoitoa koskevia omia määräyksiä. Lastensuojelulaissa mainituilla muilla uskonnollisilla yhdyskunnilla tarkoitetaan uskonnonvapauslain 2 luvun mukaisia yhdyskuntia.
Uskonnonvapauslaki 2 luku (453/2003, Finlex)