Anpassningsträning

  • Syftet med anpassningsträning 
  • Ordnande av anpassningsträning 

Anpassningsträning kan beviljas med stöd av 8 § i Handikappservicelagen. Gällande innehållet i anpassningsträning regleras det i Handikappserviceförordningen 15 §. 
Handikappservicelagen 8 § (Finlex)
Handikappserviceförordningen 15 § (Finlex)

Syftet med anpassningsträning 

Syftet med anpassningsträning är att främja funktionsförmågan för  personens med funktionsnedsättning. Till anpassningsträning hör rådgivning, handledning och träning för personen med funktionsnedsättning och personer i hans eller hennes närmaste omgivning.

Enligt handikappserviceförordningen kan anpassningsträningen vara individuell eller ske i grupp och kan vid behov även upprepas.

Anpassningsträningens uppgift är dels att hjälpa personen med funktionsnedsättning att leva med sin funktionsnedsättning eller sjukdom i vardagen samt att hitta lösningar på utmaningar som ansluter sig till funktionsnedsättningen. 

Ordnande av anpassningsträning  

Anpassningsträning ordnas i form av olika kurser. Det är även möjligt att ordna anpassningsträning hemma hos personen med funktionsnedsättning.

Anpassningsträning, liksom service för personer med funktionsnedsättningar i allmänhet, kräver alltid individuell prövning. Individuell träning, exempelvis privatundervisning, kan vara nödvändig för en person med funktionsnedsättning, trots tidigare anpassningsträningskurser.

Innehållet i anpassningsträning är inte noggrannare preciserat i handikappservicelagstiftningen. Innehållet i anpassningsträningen ska avgöras på basis av personens med funktionsnedsättning och hans eller hennes närståendes behov. Målet är ändå alltid att främja den sociala funktionsförmågan.

Olika former för anpassningsträning (individ- eller familjecentrerad anpassningsträning) kan vara bland annat;

  • undervisning som främjar kommunikationen (exempelvis Bliss-symboler, punktskrift, teckenkommunikation)
  • förbättrad social funktionsförmåga (exempelvis stöd som möjliggör att personen kan utöva fritidsintressen)
  • träning i sådant som gäller människorelationer och sexualitet (exempelvis föräldrarollen)
  • färdigheter för ett självständigt liv (exempelvis studier hur man använder offentliga tjänster, boendeträning, rörelsefärdigheter).

Anpassningsträning är en anslagsbunden service. Även FPA ordnar anpassningskurser i form av krävande medicinsk rehabilitering och behovsprövad rehabilitering.

Källor

Lag om service och stöd på grund av handikapp 380/1987 (Finlex)

Förordning om service och stöd på grund av handikapp 759/1987 (Finlex)

Räty, Tapio (2010) Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Tröskeln rf.