Finländarnas dryckesvanor 2023

Den regelbundna alkoholkonsumtionen bland finländarna har minskat

Den regelbundna alkoholkonsumtionen, dvs. minst en gång i veckan, har minskat bland både män och kvinnor mellan 2016 och 2023 (figur 1). År 2023 var andelen män som dricker alkohol minst en gång i veckan 48 procent och motsvarande andel för kvinnor 22 procent, medan motsvarande andelar 2016 var 52 respektive 29 procent.

Enligt dryckesvaneundersökningen som genomfördes våren 2023 var det relativt ovanligt att dricka alkohol dagligen: sex procent av männen och två procent av kvinnorna drack alkohol minst fyra gånger i veckan. Både bland män och bland kvinnor dracks alkohol oftast i den äldsta åldersgruppen 55–69 år och mest sällan i den yngsta åldersgruppen 20–34 år (tabellbilaga 1). Män över 54 år var de som drack alkohol oftast: bland dem drack 62 procent alkohol minst en gång i veckan och 11 procent fyra gånger i veckan eller oftare.

Även om alkoholkonsumtionen har överhuvudtaget minskat, var den regelbundna berusningskonsumtionen i hela befolkningen på nästan samma nivå år 2023 jämfört med år 2016. År 2023 uppgav 21 procent av respondenterna att de drack mycket vid ett tillfälle, det vill säga sex portioner eller mer, minst en gång i månaden, medan motsvarande andel 2016 var 22 procent. År 2023 fortsatte denna typ av berusningsdrickande att minska bland 20–34-åringarna. Kraftig berusning var dock fortfarande vanligast bland män i åldern 20–34 år. Av dem hade 41 procent druckit minst 13 portioner alkohol under åtminstone en dag det föregående året.

År 2023 var andelen helnyktra 12 procent av befolkningen: 10 procent av männen och 14 procent av kvinnorna. Andelen nyktra var på samma nivå som 2016. 15 procent av männen och nio procent av kvinnorna överskred gränsen för måttliga hälsorisker vid långvarig alkoholkonsumtion (över 14 portioner för män och över 7 portioner för kvinnor per vecka).

cent av hela befolkningen, 31 procent av männen och 21 procent av kvinnorna, överskred den lägsta riskgränsen för AUDIT-testet som screenar för alkoholproblem (minst sex poäng för kvinnor och åtta poäng för män), vilket innebär att de enligt rekommendationerna borde erbjudas rådgivning inom hälso- och sjukvården för att minska sin alkoholkonsumtion.

Sex procent av männen och fyra procent av kvinnorna hade upplevt hälsoproblem på grund av sin alkoholkonsumtion.

Resultaten grundar sig på THL:s dryckesvaneundersökning, som 2023 för första gången genomfördes som en del av hälsoundersökningen Hälsosamma Finland. Den senaste dryckesvaneundersökningen genomfördes 2016 och dessförinnan med åtta års mellanrum.

Lädda ner hela statistikrapporten

Tabell 1. Frekvensen av alkoholkonsumtion bland finländare i åldern 20–69 år enligt kön 1968–2023, %

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken över finländarnas dryckesvanor beskriver finländarnas sätt att konsumera alkohol, de upplevda skadorna av alkoholkonsumtion och skillnaderna i alkoholkonsumtion mellan olika befolkningsgrupper. Statistiken framställs utgående från en storskalig intervjuundersökning som baserar sig på ett urval.

På nationell nivå grundar sig den mest tillförlitliga informationen om årliga förändringar i den totala alkoholkonsumtionen på statistiken Konsumtion av alkoholdrycker. Statistik som utgår från försäljningsuppgifter ger emellertid ingen information om användningssätt eller konsumtionsskillnader mellan befolkningsgrupperna. Statistiken över finländarnas alkoholkonsumtion besvarar särskilt dessa frågor. Teman för statistiken är förekomsten av nykterhet, frekvensen av alkoholkonsumtion och berusningskonsumtion, riskkonsumtion av alkohol och upplevda konsekvenser av alkoholkonsumtion samt hur alla dessa faktorer är fördelade i befolkningen.

Källa

Suomalaisten alkoholinkäyttötavat 2023
Finländarnas dryckesvanor 2023
Finnish drinking habits 2023

Statistikrapport 59/2023, 30.11.2023. THL.

Ytterligare information

Pia Mäkelä
forskning professor
tel. 029 524 7159

Janne Härkönen
specialforskare
tel. 029 524 7168

e-post: [email protected]