Alkoholpolitiska åsikter 2024

Över hälften av finländarna stöder den nuvarande alkoholpolitiken – andelen som vill ha vin i matbutikerna minskade

Av befolkningen anser 57 procent att de nuvarande alkoholpolitiska begränsningarna är lämpliga. Året innan var samma andel 53 procent. De senaste fem åren har understödet varierat mellan 53 och 57 procent. Av respondenterna understödde elva procent en strängare alkoholpolitik. En större andel av kvinnorna än männen var för en strängare alkoholpolitik. 26 procent av respondenterna ville ha en liberalare alkoholpolitik än i nuläget. Männens andel av dem som önskade detta var större (32 %) än kvinnornas (19 %), men skillnaden mellan könen har minskat.

Finländarnas alkoholpolitiska åsikter går isär i synnerhet när det gäller var viner borde få säljas. 44 procent av respondenterna ansåg att man borde få köpa vin i dagligvaruaffärer. Året innan var motsvarande siffra 48 procent och 2022 var andelen 54 procent.  Om detta emellertid skulle innebära att även starka alkoholdrycker kunde säljas i dagligvaruaffärer, sjunker andelen som vill ha vin till affärerna till 21 procent. 2023 var denna siffra 26 procent året innan 29 procent. 55 procent av respondenterna ansåg att man borde få köpa över 5,5-procentiga dryckesblandningar och öl i dagligvaruaffärer. En klar majoritet av respondenterna (89 %) ansåg att Alko även i framtiden ska ha ensamrätt på försäljningen av starka alkoholdrycker.

Åldersgränserna för försäljning av alkoholdrycker får omfattande stöd i studien. Över nio av tio respondenter (94 %) ansåg att åldersgränsen för svaga alkoholdrycker och vin är lämplig. Av respondenterna ansåg 82 procent att åldersgränsen för starka alkoholdrycker är lämplig.

Ladda ner hela statistikrapporten

Finländarnas förhållningssätt till de rådande alkoholpolitiska begränsningarna 2010–2024, procent av respondenterna

Bakgrundsinformation

Källa

Alkoholipoliittiset mielipiteet 2024
Alkoholpolitiska åsikter 2024
Alcohol policy opinions 2024

Statistikrapport 8/2024, 14.2.2024
Finlands officiella statistik, Alkoholpolitiska åsikter. THL. FOS-logo

Ytterligare information

Thomas Karlsson
tfn 029 524 7021

e-post: [email protected]

Kvalitetsbeskrivning

STATISTIK- OCH INDIKATORBANKEN SOTKANET

PÅ VÅR WEBBPLATS

Alkohol, droger och beroende
Sammanställd information om THL:s forskning och utveckling kring alkohol, droger och beroende

Statistisk årsbok om alkohol och narkotika