Vaccinationstäckning

Vaccinationstäckningen visar hur stor andel av befolkningen som har fått ett visst vaccin.

Uppföljningen av vaccinationstäckningen är en av THL:s lagstadgade uppgifter. THL följer upp vaccinationstäckningen i olika åldersgrupper och riskgrupper.

På denna sida

Det nationella vaccinationsprogrammet 

Finland har ett nationellt vaccinationsprogram. Tack vare det har många smittsamma sjukdomar och anknytande följdsjukdomar, skador och dödsfall utrotats helt eller nästan helt i Finland.

När vaccinationstäckningen är hög, det vill säga när så många som möjligt har fått vacciner mot smittsamma sjukdomar, kan sjukdomarna hålls borta från landet. Om vaccinationstäckningen sjunker, kan sjukdomarna återkomma.
Det nationella vaccinationsprogrammet

Vaccin ger flockimmunitet

En vaccination skyddar såväl den vaccinerade själv som personens närstående. Den som inte insjuknar, sprider inte heller sjukdomen vidare.

Vaccinationerna ger även flockimmunitet. Till exempel personer som är mer mottagliga för smitta på grund av en underliggande sjukdom eller på grund av sin ålder får då ett indirekt skydd av andras vaccinationer.

Vaccinationstäckningen kan utnyttjas till exempel när den epidemirisk som mässling utgör bedöms i Finland eller på olika håll i Finland. 

Siffrorna för vaccinationstäckningen baserar sig på det nationella vaccinationsregistret 

THL upprätthåller   det  nationella vaccinationsregistret. Registret gör det möjligt att vid behov följa upp vaccinationstäckningen så gott som i realtid. Uppgifter kan tas fram om vaccinationstäckningen såväl på nationell som på regional nivå. 

Siffrorna för vaccinationstäckningen baserar sig på de aktuella uppgifterna, som fås till vaccinationsregistret som en del av Avohilmo-datainsamlingen.

THL publicerar på sin webbplats information om vaccinationstäckningen för barn, täckningen för influensa- och HPV-vaccin samt information om hur coronavaccinationerna framskrider.

Dokumentation och dataöverföring påverkar siffrorna för vaccinationstäckningen 

Uppgifter om vacciner som har getts överförs till och lagras i vaccinationsregistret, bara om

  • informationen om vaccinet som har gett har dokumenterats enligt enhetliga nationella klassificeringar
  • patientdatasystemet är anslutetet till Avohilm-dataöverföringen.

 Dokumentering av vaccinationer

Man bör genast ta itu med dataöverföringsproblem

Det är viktigt att avbrott i dataöverföringen åtgärdas och problem med dataöverföringen tas itu med genast, eftersom det är svårt att i efterhand reda ut saker och korrigera brist på information. För att siffrorna för vaccinationstäckningen som publiceras skall vara så exakta som möjligt, är det viktigt att

  • vaccinationerna dokumenteras rätt enligt enhetliga nationella klassificeringar 
  • personal som sköter dokumentationen får skolning och introduktion 
  • huvudanvändarna av patientdatasystemet och leverantörerna av patientdatasystemet följer kontinuerligt med Avohilmo-dataöverföringen 
  • huvudanvändare och leverantörer av patientdatasystem fäster speciell uppmärksamhet vid att säkerställa kontinuiteten i dataöverföringen, om patientdatasystemet uppdateras eller om patientdatasystemet byt ut  
  • reagera genast på möjliga problem med dataöverföringen 

Till högklassig vaccinationsverksamheten hör att de som ansvarar för att ordna och förverkliga vaccinationer följer upp hur vaccinationerna förverkligas av och vaccinationstäckningen. Det är viktigt att lokalt ha en eller flera utsedda ansvarspersoner för denna uppgift. I uppföljningen lönar det sig att använda sig av kartpresentationen över den aktuella vaccinationstäckningen bland småbarn. 
Kartpresentation över den aktuella vaccinationstäckningen

Med hjälp av kvalitetsrapporten kan man följa upp antalet vaccinationer och upptäcka brister i mängden vaccinationsuppgifter. Brister kan bero till exempel på felaktig dokumentation eller problem med dataöverföring. 
Kvalitetsrapport över hälsocentralens vaccinationsuppgifter

Om ansvarspersonen misstänker eller upptäcker brister i informationen, kan hen omedelbart kontakta patientdatasystemets huvudanvändaren. Huvudanvändaren kan börja utreda saken med leverantören av patientdatasystemet. Om situationen inte löses hjälper THL till att utreda saken. 

Mera om ämnet 

Nationella vaccinationsregistret och uppföljning av vaccinationsprogrammet