Hur införs ett vaccin i vaccinationsprogrammet?

Institutet för hälsa och välfärd (THL) utvärderar kontinuerligt behovet av att utveckla vaccinationsprogrammet. När man överväger att införa ett nytt vaccin i Finlands nationella vaccinationsprogram, utvärderas vaccinet och vaccinationsprogrammet utgående från vetenskapliga bevis ur både individens och samhällets synvinkel.

Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) har fastställt fyra villkor för vacciner som ska erbjudas en hel åldersgrupp:

  • Vaccinationen bör minska antalet insjuknade i sådan utsträckning att det har betydelse för folkhälsan.
  • Vaccinet ska vara säkert för individen.
  • Utbredd användning av vaccinet väntas inte medföra för stora nackdelar för befolkningen jämfört med nyttan av vaccinet.
  • Den nödvändiga ekonomiska insatsen bör vara rimlig i förhållande till de hälsofördelar som uppnås.

Utvärderingen görs i vaccinspecifika expertarbetsgrupper på Institutet för hälsa och välfärd. Behovet av att grunda en expertarbetsgrupp för ett visst vaccin bedöms, om det exempelvis introduceras ett nytt vaccin på marknaden eller om förekomsten av en sjukdom som kan förebyggas med vaccin förändras.

Avsikten är att utvärderingsgrupperna ska bestå av representanter för de viktiga nationella expertgrupperna för respektive sjukdom och vaccin. Den rekommendation som arbetsgruppen ger i sin slutrapport innehåller ett motiverat ställningstagande om huruvida vaccinet bör införas i det nationella vaccinationsprogrammet. En vaccination kan vara avsedd för en hel åldersgrupp eller exempelvis för personer som hör till en viss riskgrupp.

Efter att ha behandlat expertarbetsgruppens rekommendation sammanställer KRAR sin egen rekommendation. THL:s rekommendation bygger på dessa behandlingar.

Beslutet om att införa ett vaccin i det nationella vaccinationsprogrammet fattas av Social- och hälsovårdsministeriet efter konsultation med Delegationen för smittsamma sjukdomar (TTNK). Finansieringen av vaccinationsprogrammet fastställs av riksdagen.

Från att utvärderingsarbetet inleds tar det minst 2,5 år tills ett nytt vaccin införs i vaccinationsprogrammet.