Kanta-palvelujen painopisteet

Kanta-palvelujen avulla tiedot liikkuvat turvallisesti ja ovat käytössä palveluissa sekä tiedolla johtamisessa. Kanta-palvelujen avulla edistetään sote-palvelujen integraatiota, kun tieto liikkuu yksityisten palveluntuottajien, julkisten sosiaali- ja terveyden huollon organisaatioiden sekä hyvinvointialueiden välillä.

Kanta-palvelujen avulla kansalaisen terveystietoa voidaan käyttää hoidon yhteydessä myös muualla Euroopassa terveydenhuollon palveluissa. 

Kerran tallennettuja tietoja voidaan hyödyntää monipuolisesti tutkimuksessa ja päätöksenteossa. Kanta-palveluja kehitetään pitkäjänteisesti ja vuosikymmenen lopulla hyödyt ovat täysimittaisesti käytössä. Lähivuosien kehittämisessä painottuvat seuraavat kokonaisuudet.

Sosiaalihuollon Kantaan liittymisellä vahvistetaan tietopohjaa

Asiakastietojen rakenteinen kirjaaminen ja tallentaminen palvelutehtävittäin mahdollistaa sosiaalihuollon palvelunantajien liittymisen Kanta-palveluihin. Sosiaalihuollon tiedot ovat käytettävissä palvelujen yhteydessä ja kansalainen näkee omat palvelutietonsa OmaKannan avulla.

Lääkehoidon tiedonhallinta lisää lääkitysturvallisuutta

Kanta-palvelu mahdollistaa tulevaisuudessa, että kansalaisella on yksi, ajantasainen ja kattava lääkityslista, joka on kaikkien lääkehoitoon osallistuvien nähtävillä. Tämä parantaa niin kansalaisen sitoutumista omaan lääkehoitoonsa kuin ammattilaisen työn sujuvuutta. Työaikaa säästyy potilastyöhön, kun moneen kertaan kirjaaminen vähenee ja tieto on ajantasaisesti ja kattavasti saatavissa.

Hyödyt näkyvät asiakastyössä kustannussäästöinä lääkehaittojen ja kirjaamiseen käytetyn työajan vähetessä. Tiedon toisiokäytössä hyödytään rakenteisen ja laadukkaan tiedon lisääntymisestä.  

Kuva-aineistot yhdestä paikasta nähtäville

Kuvantamisen aineistojen kansallinen tiedonhallinta parantaa kuvien saatavuutta asiakastyössä. Ammattilaisen oman työn suunnittelu helpottuu, kun kuvat ovat käytettävissä jo potilaan hoitotilanteeseen valmistautuessa. Tarve päällekkäisille tutkimuksille vähenee, kun kuva-aineistot ovat paremmin saatavilla. 

Kansalaiselle vähemmät tutkimukset tarkoittavat hoidon turvallisuuden lisääntymistä sekä nopeampaa hoidon saamista.

Tarpeettoman työn väheneminen tarkoittaa kustannussäästöä ja sujuvampia, tietoturvallisempia toimintaprosesseja.

Tietojen luovuttaminen sote-organisaation ulkopuolelle

Kanta-palveluun tallennettuja asiakastietoja voidaan välittää niille sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoa sosiaali- tai terveydenhuollosta. Kansalainen hyötyy tietojen liikkumisesta palveluprosessien nopeutumisena ja turvallisempana tiedonvälityksenä.

Tiedonvälityksen digitalisoiminen helpottaa ammattilaista, sillä käsin tehtävä työn vähenee. Digitaaliset, ajantasaiset ja rakenteiset todistukset ja lausunnot ohjaavat tietojen toimittajaa, jolloin tiedot tulevat kerralla oikein. Palvelujärjestelmän kannalta kustannuksissa säästetään, kun voidaan käyttää ajantasaisia sähköisiä lomakkeita, tallennus-, posti- ja tulostuskuluja voidaan vähentää.

Hoidon jatkuvuutta tuetaan yhtenäisillä tietorakenteilla ja toiminnallisuuksilla

Hoidon seurantaa tukevilla yhtenäisillä tietorakenteilla tuetaan hoidon jatkuvuutta asiakkaan sekä ammattilaisen näkökulmasta. Hoidon aikana syntyvää tietoa yhtenäistetään niin, että asiakkaalla ja ammattilaisella on sujuvasti käytössään tiedot aiemmasta ja tulevasta hoidosta. Hoidon seurannan kokonaisuutta kehitetään vaiheittain muun muassa hoitoonpääsytietojen Kanta-pohjaisuutta edistämällä.

Hoitoon pääsyn seuranta

Yhtenäinen Kanta-tietorakenne ja toimintamalli mahdollistaa perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviotietojen hyödyntämisen. Kansalainen hyötyy, kun päällekkäiset hoidon tarpeen arvioinnit poistuvat. Toimintamalli myös yksinkertaistaa ammattilaisen työtä: tietosisältö, kirjaamisen tapa sekä arvioinnin prosessi yhtenäistyvät. Organisaatioiden raja-aidat eivät rajoita tiedon hyödyntämistä. Näin esim. ostopalvelutuottajat saavat tiedot toteutetuista hoidon tarpeen arvioista.

Ajanvaraustiedot

Ajanvaraustiedot yhtenäistyminen ja saatavuus Kanta-palvelujen kautta mahdollistaa sujuvamman asioinnin. Aikojen siirtäminen tai peruminen helpottuu ja päällekkäisiä varauksia on helpompi välttää. Myös ammattilainen näkee palveluiden kokonaiskuvan paremmin. Käyttämättömien aikojen määrää voi hallita paremmin, jolloin resurssia vapautuu asiakastyöhön. Ajanvaraustiedot tukevat myös palvelujen toteutumisen ja hoitoon pääsyn seurannan tiedolla johtamisen tarpeita.

Kanta-palvelu edistää hoitoa myös muissa Euroopan maissa

Rajat ylittävä reseptipalvelu mahdollistaa lääketoimitukset Euroopan maiden sisällä. Kansalainen voi ostaa reseptilääkkeitä toisen EU-maan apteekista kotimaassaan määrätyllä digitaalisella reseptillä. Ensi vaiheessa tämä on mahdollista Virossa, Portugalissa, Espanjassa, Kroatiassa ja Puolassa.

Rajat ylittävä potilastiedon liikkuvuus Euroopan maiden kesken turvaa potilaan hoitoa maasta riippumatta. Terveydenhuollon ammattihenkilö toisessa EU-maassa saa suomalaisen potilaan tiedot omalla kielellään tietojärjestelmäänsä. Vastaavasti suomalainen terveydenhuollon ammattihenkilö saa potilasyhteenvedon ulkomaiselta potilaalta omaan tietojärjestelmäänsä. Tämä mahdollistuu vuoden 2025 alussa.

OmaKanta kansalaisen tukena

Kansalaisen asiointia ja omahoitoa tuetaan Kanta-palveluilla. Kansalaisen osallistumismahdollisuuksia parannetaan muun muassa omien tietojen hallintaa laajentamalla ja ajanvaraustietojen yhtenäistämisellä. OmaKannassa voi katsoa omia terveystietojaan ja sosiaalihuollon palvelunantajien liittyessä Kanta-palveluun, myös sosiaalihuollon asiakastietoja.

OmaKannassa voi myös tehdä reseptin uusimispyyntöjä ja tallentaa hoitotahdon tai elinluovutustahdon.

Omatietovaranto on jatkossa luotettava paikka kansalaisen omille terveys- ja hyvinvointitiedoille. Mahdollisuudet huolehtia omasta hyvinvoinnista paranevat, kun kansalainen voi itse tuottaa ja seurata omia terveys- ja hyvinvointitietojaan. Myös ammattilaisella on jatkossa mahdollisuus hyödyntää kansalaisen suostumuksella näitä tietoja.

Sote-palvelujen kehittämisessä hyödynnetään Kanta-palvelujen tietoja

Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja hyödynnetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisessä. Esimerkiksi sosiaalihuollon keskeiset asiakas- ja palvelutiedot saadaan tiedolla johtamisen tueksi, kun sosiaalihuollon palvelut arkistoituvat Kanta-palveluun. 

THL:n tilastoviranomaisena saa sosiaalihuollon tietoa Kanta-palvelusta, joten erillistiedonkeruista voidaan luopua asteittain.

Vuoden 2024 painopisteet

Vuosittaiset Kanta-palvelujen kehittämisen painopisteet valitaan lainsäädännön ja hyötyarvioiden pohjalta. Sote-kokonaisarkkitehtuuri sekä tietoarkkitehtuuri ohjaavat THL:n suunnitelmia Kanta-palvelujen tietosisältöjen ja toiminnallisuuksien kehittämisessä. Painopisteet ja käyttöönottoaikataulut päätetään yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kansaneläkelaitoksen kanssa. Vuoden 2024 aikana on käyttöönotettavissa seuraavia uusia hyödyllisiä Kanta-toiminnallisuuksia ja tietosisältöjä.

 • Uusi Kanta-informointi ja luovutuslupa
 • Sosiaalihuollon luovutusilmoitukset
 • Sosiaalihuollon laaja tiedoksisaantioikeus
 • Kaikkiin asiakas- ja potilastietoihin kohdistuva kielto, työterveyshuoltoon kohdistuva kielto, tutkimusaineistolöydöstä koskeva yhteydenottokielto
 • Mahdollisuus tallentaa omia hyvinvointitietoja OmaKantaan
 • Potilastietojen luovuttaminen hyvinvointisovelluksille ja asiointipalveluille
 • Hyvinvointitietojen luovuttaminen palvelunantajille
 • Terveydenhuollon ajanvaraustiedot
 • Merkinnäntekijämuutokset
 • Ostopalvelunvaltuutus 2.0.
 • Laboratoriotutkimuksina tallennettavat EKG-tutkimukset
 • EKG-tutkimukset, hampaiden intraoraalikuvat, optometrian kuvat
 • Suomalainen potilastiedonyhteenveto muissa EU-maissa nähtävissä
 • Asiakirjojen säilytys palvelunantajan toiminnan päätyttyä
 • Sosiaalipalvelujen asiakastietoja voi katsoa OmaKannassa
 • Sosiaalihuollon palvelutehtävät käyttöönotettavissa (pl. perheoikeudelliset palvelut)
 • Sosiaalihuollon potilastiedot tallennettavissa
 • Tiedonkeruu sosiaalihuollon seurantarekisteriin Kanta-palvelusta 

Kanta-tiekartat

Kanta-tiekartat tarkentavat lähivuosien sisältöjen kehittämistä ja aikataulutusta. STM, THL ja Kela arvioivat ja täsmentävät tiekartan vuosittaisia sisältöjä, esimerkiksi lainsäädännön, teknisten valmiuksien tai palvelujärjestelmän kehittämistarpeiden vuoksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon Kanta-palveluissa kehitetään seuraavia ominaisuuksia lähivuosina kansallisesti käyttöönotettaviksi.

Sosiaalihuollon Kanta-kehittäminen vuosina 2024 - 2027

2024

 • Asiakastietojen näyttäminen OmaKannassa laajenee käyttöönottojen myötä
 • Sosiaalihuollon luovutusilmoitukset tallennetaan Kanta-palveluihin
 • Sosiaalihuollon laaja tiedonsaantioikeus Kanta-palvelujen kautta mahdollistuu
 • Tietojen luovuttamista sosiaali- ja terveydenhuollon välillä kehitetään
 • Rekisterinkäyttöoikeus turvakotipalveluissa laajenee
 • Asiakastietojen rakenteinen kirjaaminen ja tallentaminen laajenee
 • Sosiaalihuollon ajanvaraustietojen määrittelyä edistetään
 • Toimintakykytietoa kehitetään
 • Sosiaalihuollon seurantarekisterin tietojen kattavuuden ja laadun parantaminen sekä jatkuvan tietotuotannon vakiinnuttaminen etenee

2025 - 2027

 • Sosiaalihuollon ajanvaraustietojen kehittäminen jatkuu
 • Asiakastietojen rakenteinen kirjaaminen ja tallentaminen laajenee
 • Toimintakykytiedon kehittäminen jatkuu
 • Tietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä mahdollistuu
 • Sosiaalihuollon seurantarekisterin tietosisältö laajentuu ja tuottaa asiakkaiden palvelutarpeita ja asiakasprosessia kuvaavaa syvempää tietoa

Terveydenhuollon Kanta-kehittäminen vuosina 2024 - 2027

2024

 • Kanta-lääkityslistaa kehitetään
 • Hoidon seurantaa tukevia tietosisältöjä kehitetään, muun muassa ajanvaraustiedot ja hoidon tarpeen arvio
 • Suun terveydenhuollossa kehitetään oikomishoidon tietosisältöä
 • Sote-yhteistä toimintakyvyn tietosisältöä kehitetään
 • Kysely- ja välityspalvelun toiminnallisuuksia kehitetään
 • Tietojen luovuttamista sosiaali- ja terveydenhuollon välillä valmistellaan
 • Sosiaalihuollon potilastietojen näkyminen mahdollistetaan
 • Potilastietojen näkyminen hyvinvointisovelluksissa mahdollistetaan
 • Kansalaisen hyvinvointitietojen hyödyntäminen terveydenhuollossa mahdollistetaan
 • OmaKanta-palvelu integroidaan paikallisiin asiointipalveluihin
 • OmaKanta-mobiilisovelluksen kehittäminen alkaa
 • Tietokomponenttimallia kehitetään uusissa tietosisällöissä
 • Kanta-tietojen laatua kehitetään, muun muassa laboratoriotulokset

2025 - 2027

 • Kanta-lääkityslistan kehittäminen jatkuu
 • Seulontatutkimusten näyttämistä Kanta-palveluissa valmistellaan
 • OmaKanta-mobiilisovelluksen kehittäminen jatkuu
 • Uudenmaan tiedoksisaantioikeuden pysyvää ratkaisua valmistellaan
 • Kysely- ja välityspalvelua laajennetaan
 • Terveydenhuollon todistuksia ja lausuntoja kehitetään
 • Sote-yhteistä toimintakykytietoa kehitetään
 • Suun terveydenhuollon tietosisältöjä kehitetään, muun muassa omahoito
 • Verensiirtotietoja kehitetään
 • Tietokomponenttimallia edistetään uusissa tietosisällöissä

Kanta-kehittäminen kansalaisille vuosina 2024 - 2027

 • Asiakas- ja potilastietojen luovutustenhallinta laajenee
 • Potilastietojen luovuttaminen kansalaisille hyvinvointisovellusten, kuten asiointipalvelujen, kautta mahdollistuu
 • Uusia tietosisältöjä nähtävissä OmaKannassa
 • Ajanvaraustiedot nähtävissä OmaKannassa ja voit siirtyä paikalliseen ajanvarauspalveluun
 • Kansalaisen hyvinvointitietojen hyödyntäminen terveydenhuollossa mahdollistetaan
 • Palvelusetelien näyttäminen ja siirtyminen palvelusetelijärjestelmään mahdollistuu OmaKannassa
 • Siirtyminen OmaKannan ja paikallisten asiointipalvelujen välillä mahdollistuu
 • Todistusten ja lausuntojen välittäminen OmaKannan avulla viranomaisille mahdollistuu vaiheittain
 • OmaKanta-mobiiliapplikaatio käyttöönotettavissa
 • Kanta-lääkityslista nähtävissä OmaKannassa
 • Potilasyhteenvedon hyödyntäminen toisessa EU-maassa mahdollistuu
 • Rajat ylittävää reseptipalvelua voi hyödyntää useammassa EU-maassa

Konseptoinnit 

Konseptoinnit pohjustavat tulevien vuosien Kanta-kehittämisen tiekarttaa. Niiden avulla arvioidaan uusien kehittämiskohteiden hyötyjä ammattilaisille ja kansalaisille. THL laatii konsepteja erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan liittyvistä teemoista. Konseptointi tehdään ennen uuden Kanta-palvelun tai niihin liittyvien asiakas- tai potilastietojärjestelmien merkittävän toiminnallisuuden tai sisällön kehittämistä.

Konseptoinnit 

Lisätietoa Kanta-palvelujen sivustolta (kanta.fi):