Implantatregistret

I implantatregistret samlas uppgifter om inopererade ledproteser (ortopediska endoproteser) som är nödvändiga för statistikföring, forskning och uppföljning. De uppgifter som samlas in omfattar patientens personuppgifter, uppgifter om hälso- och sjukvårdsenheten samt uppgifter om sjukdom, operation och implantat.

Ledimplantant (ortopediska endoproteser)

Uppgifterna om ledimplantat samlas in från alla enheter som opererar in ledimplantat i Finland. Uppgifterna i registret samlas in från implantatdatabaser och anmälningar via internet som ifylls av läkaren som utfört operationen.

Hösten 2011 utsåg THL en expertgrupp för att utveckla registrets datainnehåll och rapportering. Expertgruppen har i samarbete med THL:s experter förnyat datainnehållet i implantatregistret när det gäller höft-, knä- och axelprotesoperationer. Samtidigt har sättet att skicka in uppgifter till THL förnyats.

Uppgifterna skickas in elektroniskt till THL med förnyat datainnehåll som tagits i bruk den 19 maj 2014 (höft och knä), den 1 januari 2019 (axel) och den 1 oktober 2021 (armbåge). Anmälningar i pappersform används inte längre när det gäller ledproteskirurgi av höft, knä, axel och armbåge. Om sjukhuset inte har ett registerprogram för kommersiella aktörer används det användargränssnitt som THL utvecklat för implantatregistret.

Implantatregistrets användargränssnitt (höft och knä)
Implantatregistrets användargränssnitt (axel och armbåge)

Ändringar i datainsamlingen

Från och med den 19 maj 2014 ska man i implantatregistret även anmäla revisionsoperationer som gjorts i den aktuella leden efter ledproteskirurgi, även om ledprotesen inte byts ut.

Således ska till exempel revisionsåtgärder som vidtas på grund av en infektion anmälas till registret på samma sätt som den egentliga ledprotesoperationen. Totalproteser som satts in på grund av trauma anmäls till registret på samma sätt som tidigare.

Anmälan om ledprotesoperationer i armbågen togs i bruk den 1 oktober 2021. Anmälan om ledprotesoperationer i handleden och vristen görs med en elektronisk separat leverans, via ett kommersiellt registerprogram eller en pappersblankett. I användargränssnittet för THL:s implantatregister läggs egna blanketter till för dessa i samband med att datainnehållet förnyas.

Tandimplantat

THL tar inte längre emot anmälningar om tandimplantat.

Under de senaste åren har det skett stora nedskärningar i THL:s budgetfinansiering. De senaste samarbetsförhandlingarna vid THL fördes våren 2016. Som ett resultat av förhandlingarna beslutade THL att avsluta datainsamlingen av tandimplantat. 

THL:s mål är att nödvändiga uppgifter om tandimplantat i framtiden fås direkt från Kanta-tjänsterna. 

Lagstiftning

Sedan 1989 har det varit lagstadgat att lämna uppgifter. Fram till 2009 fördes registret av Läkemedelsverket tills ansvaret för upprätthållandet av registret överfördes till THL den 1 november 2009. 

  • Lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/89) 3 §
  • Förordningen om riksomfattande personregister för hälsovården (774/89) 1 och 2 §, sådana de lyder i den ändrade förordningen 30.12.1993/1671
  • Lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) 2 §

Tidsplan

Anmälningar som gjorts med en elektronisk anmälan skickas till THL så fort anmälan godkänns för att skickas på internet. Alla uppgifter i anmälan fylls i under åtgärden eller när den avslutas. Om ett separat kommersiellt system används, rekommenderas man skicka in uppgifter minst en gång i månaden.

Blanketter och filer kan skickas till THL kontinuerligt, det finns ingen separat datainsamling för det. Pappersblanketter rekommenderas man skicka in senast månaden efter ingreppet. Uppgifterna för det avslutade statistikåret ska skickas till THL före utgången av februari följande år.

Blanketter

Datainnehållet för implantatuppgifter om höft, knä, axel och armbåge har fastställts på blanketten för webbanmälan. Datainnehållet för övriga implantat har sammanställts på blankettunderlagen.

Kontaktuppgifter

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Implantatregistret
PB 30
00271 Helsingfors

Jutta Järvelin 
tfn 029 524 7254
e-post: [email protected]

Frågor om implantatregistrets användargränssnitt och datainnehåll 

Mikko Kahri
tfn 029 524 7132
e-post: [email protected]