Hantering av specifikationer för klientuppgifter och funktionella specifikationer

I hanteringsmodellen för specifikationer av klientuppgifter inom socialvården och funktionella specifikationer av serviceproduktionen inom socialvården beskrivs de viktigaste data- och funktionsspecifikationerna.

Hanteringsmodellen åskådliggör utvecklingsfaserna i anslutning till det nationella styrningsarbetet samt beskriver hur samarbetet mellan olika myndigheter genomförs som en interoperabel helhet.

I hanteringsmodellen beskrivs också processerna för specifikationer inom socialvården, såsom behandling vid ändringsbehov samt genomförandet av nya specifikationer som orsakats av ändringarna.

Hanteringsmodellen är offentlig och stöder prognostiseringen av utvecklingsarbetet. Hanteringsmodellen är till nytta för organisationer inom socialvården och leverantörer av klientdatasystem. I synnerhet experter som deltar i utvecklingen av socialvårdens informationshantering, dokumentation, handlingar och klientdatasystem får stöd för sitt arbete av hanteringsmodellen.

Sosiaalihuollon asiakastietomäärittelyjen ja palvelutuotannon toiminnallisten määrittelyjen hallinta (på finska)

Hanteringsmodellens mål och fördelar

Hanteringsmodellen stöder specifikationerna av klientuppgifter och de funktionella specifikationerna av serviceproduktionen

  • tillgänglighet,
  • ändamålsenlighet,
  • aktualitet,
  • enhetlighet samt
  • snabb och transparent behandling av ändringsförslag.

Så här hittar du specifikationer som ingår i hanteringsmodellen

Tekniska specifikationer för Klientdataarkivet för socialvården finns på webbplatsen Kanta.fi. På Kanta.fi finns också viktig information om ibruktagande av Klientdataarkivet för socialvården och förberedelser inför detta.

Mer information

sotetiedonhallinta(at)thl.fi