Ketkä saavat antaa koronarokotuksia ja millä edellytyksillä?

Sivu sisältää sekä lainsäädännön määräämiä velvoitteita koskien koronarokotusten järjestäjiä, työnantajia ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Tällä sivulla on myös THL:n tarkempia kansallisia ohjeistuksia koskien henkilöstön koulutusta, rokotusosaamista ja osaamisen varmistamista sekä sitä, mitä tarkoitetaan terveydenhuollon ammattihenkilön välittömän johdon ja valvonnan alaisena työskentelemisellä. THL:n ohjeet eivät ole juridisesti sitovia. 

Tällä sivulla:

Kuka saa antaa koronarokotuksen?

Koronarokotuksen pistoksena saa antaa lääkäri ja asianmukaisen rokotusosaamisen koulutuksen saanut hammaslääkäri, terveydenhoitaja, kätilö tai sairaanhoitaja sekä tietyin edellytyksin näihin ammatteihin opiskelevat. 

Terveydenhuollon ammattihenkilön välittömän johdon ja valvonnan alaisena koronarokotuksen saa antaa myös riittävän lääkehoidon osaamisen ja asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut   

 • laboratoriohoitaja 
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja  
 • lähihoitajan tutkintoa edeltäneen koulutuksen suorittanut perushoitaja.   

(Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista 1105/2020) 

 Asetuksen muistion mukaan välittömällä johdolla ja valvonnalla tarkoitetaan rinnakkain työskentelyä terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa. Tällä varmistetaan potilasturvallisuus, toiminnan laatu ja ammatillinen luotettavuus.   

Minkälaisen perehdytyksen henkilöstö tarvitsee koronavirusrokotusten toteuttamiseen?

Rokotustoiminnasta vastaavan lääkärin, rokotteita käsittelevien ja rokottajien on perehdyttävä koronavirusrokotuksiin. Rokotusvastuulääkäri huolehtii siitä, että rokottajilla on asianmukainen koulutus rokottamiseen. Lapsen rokottaminen vaatii oman erityisosaamisen. Lapsia rokottavilla ammattilaisilla on tärkeää olla riittävä ammattitaito lasten rokottamiseen.
Lääkärin tietopaketti rokotusten järjestämisestä 

THL:n sivuilta löytyy tietoa koronavirusrokotteista. THL järjestää terveydenhuollon ammattilaisille myös maksuttomia verkkokoulutuksia koronavirusrokotuksiin liittyen. 

Tämän lisäksi on huolehdittava riittävästä paikallisesta koulutuksesta. Kaikkia THL:n materiaaleja, koulutustallenteita ja diasarjoja saa käyttää paikalliseen koulutukseen. 

Koulutusmateriaaleja koronavirusrokotuksista

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä määrittää ammattitaitoon ja täydennyskoulutuksiin liittyviä vastuita sekä työntekijälle että työnantajalle. Työnantaja on huolehdittava, että jokaisella rokotustoimintaan osallistuvalla on omaa tehtävänkuvaa vastaava riittävä ja ajantasainen ammattitaito. 

THL ohjeistaa, että:

 • Rokotustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavien ja kaikkien rokottajien on hallittava koronarokotuksiin ja niiden järjestämiseen sekä rokotusturvallisuuteen liittyvät perusasiat. 
 • Jokaisen rokotteita käsittelevän on tiedettävä perusasiat rokotteiden aseptisesta käsittelystä.
 • Rokottajien on perehdyttävä huolellisesti kaikkiin niihin koronavirusrokotteisiin, joita hän antaa. 
 • Rokottajien on osattava antaa ohjeita rokotettavalle ja pystyttävä tarvittaessa vastaamaan rokotettavan kysymyksiin.
 • Rokottajien pitää hallita oikea rokotustekniikka. 
 • Lapsia rokottavien rokottajien on tärkeää hallita lasten rokottamisen erityispiirteet.
 • Rokottajien tulee osata erottaa anafylaksia muista välittömistä reaktioista ja taitaa sen ensihoito. 

Mitä rokottajan tulee osata?

THL:n kuvalliset ja kirjalliset ohjeet sekä rokotustekniikkavideot on tehty paikallisen koulutuksen tueksi.  

Opiskelijat koronarokotustoiminnassa

Koronarokotuksen pistoksena saa antaa terveydenhoitaja-, sairaanhoitaja- tai kätilöopiskelija sekä lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelija tietyin edellytyksin.

Nykyään lähes kaikkien terveydenhoitaja-, sairaanhoitaja- ja kätilötutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintoihin kuuluu verkkopohjainen Valtakunnallinen rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden perusteet -opintojakso.

Terveydenhoitaja-, sairaanhoitaja- tai kätilöopiskelija voi toimia tilapäisesti sen laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä, johon hän opiskelee, sen jälkeen, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaksi kolmasosaa kyseisen koulutuksen opinnoistaan. Rokottamisen näytön voi ottaa vastaan kokenut rokottaja.

Kuka saa rokottaa ja miten rokotusosaaminen osoitetaan?

Vähintään 4. vuosikurssin suorittanut lääketieteen tai hammaslääketieteen kandidaatti voi antaa koronavirusrokotuksia, jos hänet on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, hänen perehdytyksestään on huolehdittu ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 3 §:ssä ja 3 a §:ssä säädetyt edellytykset lääkärin tai hammaslääkärin tehtävässä toimimiseen täyttyvät.

Toimintayksikön johto vastaa kaikkien edellä mainittujen opiskelijoiden perehdytyksestä ja riittävän osaamisen varmistamisesta. Opiskelijalle pitää nimetä ohjaaja, joka toimii samassa toimintayksikössä kuin opiskelija. Ohjaajan tulee olla opiskeltavaa tutkintoa vastaava laillistettu ammattihenkilö, jolla on riittävä käytännön kokemus rokottamisesta, koronavirusrokotuksista ja (joukko)rokotustoiminnasta.

Lähi-, perus- ja laboratoriohoitaja rokotustoiminnassa

Lähi-, perus- ja laboratoriohoitaja voi osallistua rokotustoimintaan esimerkiksi rokotusten kirjaajana.

He voivat toimia myös avustajina muissa koronarokotusten toteutukseen liittyvissä tehtävissä. 

Työnantaja vastaa ja valvoo, että henkilö on perehdytetty toimintayksikön koronarokotustoimintaan ja juuri siihen tehtävään, mitä hän tekee. 

Lähi-, perus- ja laboratoriohoitaja voi myös antaa koronarokotuksia edellyttäen, että hän työskentelee koronarokotuksiin perehtyneen terveydenhoitajan, sairaanhoitajan, kätilön, hammaslääkärin tai lääkärin välittömän johdon ja valvonnan alaisena. 

THL ohjeistaa, että terveydenhuollon ammattihenkilö valvoo lähi-, perus- tai laboratoriohoitajan toimintaa rinnalla eli työparina sekä varmistaa, että:  

 • anafylaksian asianmukaiseen hoitoon on varauduttu
 • rokotuksen antamiselle ei ole vasta-aihetta
 • tarvitaanko erityisiä varotoimia kuten normaalia pidempi seuranta-aika
 • rokotettava saa oikean rokotteen ja oikean annoksen kohderyhmän mukaisesti
 • koronarokotus annetaan asianmukaisesti oikeaan pistopaikkaan ja oikean kokoisella neulalla.  
 • rokotettavan saa asianmukaisen ohjeistuksen (rokotuskohtaiset kirjalliset ja suulliset ohjeet)   
 • rokotukset kirjataan asianmukaisesti potilastietojärjestelmään .

Millaisen koulutuksen ja perehdytyksen lähi-, perus- ja laboratoriohoitaja tarvitsee voidakseen antaa koronarokotuksia?  

Lähi-, perus- ja laboratoriohoitajalla on oltava koronarokotuksen antamiseen riittävä lääkehoidon osaaminen ja asianmukainen kohdennettu koulutus. Työnantajan tulee varmistua riittävästä osaamisesta. 

Lähi-, perus- ja laboratoriohoitajan koulutukseen ei ole sisältynyt varsinaista rokottamiseen liittyvää koulutusta. On myös huomattava, että esimerkiksi lähihoitajakoulutusta edeltänyt vastaava ammatillinen koulutus (perushoitajat) sisälsi nykyistä lähihoitajakoulutusta vielä suppeammat lääkehoidon opinnot. 

Osalla lähihoitajista voi olla lisäkoulutus lääkkeiden antamiseen lihaksensisäisesti (IM) ja ihonalaisesti (SC). Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että he tämän koulutuksen perusteella voisivat suoraan antaa rokotuksia. Esimerkiksi rokotteen antaminen olkavarteen lihaksensisäisesti vaatii olkapään anatomian tuntemista ja kykyä valita oikeanlainen neula sekä oikeanlaisen pistostekniikan hallitsemista. 

Koronarokotusten antamiseen liittyvä kohdennettu koulutus

Koronarokotusten antamiseen liittyvä kohdennettu koulutus voidaan toteuttaa työnantajan toimesta paikallisella, huolellisella perehdytyksellä.

THL ohjeistaa, että asianmukaisen kohdennetun koronarokotuskoulutuksen tulee sisältää riittävä teoriaosuus ja tarjota valmius antaa koronarokotus injektiona lihakseen.   

Lähi-, perus- ja laboratoriohoitajan pitää tutustua eri koronarokotevalmisteisiin ja rokotusten kohderyhmiin.   He tarvitsevat myös teoriatietoa siitä, mitä pitää huomioida ja osata, kun koronarokotus annetaan pistoksena lihakseen.  Myös aseptiikan perusteet täytyy hallita ja heidän pitää osata käsitellä rokotteita oikein. 

Seuraavia THL:n koulutusmateriaaleja voi käyttää paikalliseen kohdennettuun koulutukseen ja perehdytykseen:

On tärkeää, että työnantaja varmistaa henkilöstön teoreettisen osaamisen.

Käytännön osaaminen on varmistettava näytöillä

Laboratoriohoitajan, lähihoitajan ja perushoitajan tulee harjoitella koronarokotuksen antamista lihakseen.  

Käytännön osaaminen on varmistettava näytöillä (hyväksytyt toistetut suoritukset). Näytön vastaanottaja varmistaa allekirjoituksellaan sen, että näyttö on suoritettu asianmukaisesti.  
 
Pistosharjoittelun ohjaajana sekä näyttöjen vastaanottajana toimii kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla itsellään on asianmukainen rokotuskoulutus, pätevyys ja lupa antaa rokotteita.  

Valviran linjauksen mukaan lähi-, perus- ja laboratoriohoitajalla tulee olla myös kirjallinen rokotuslupa, jonka on antanut ja allekirjoittanut rokotustoiminnasta vastaava lääkäri. 

Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet