Ohjeita koronarokotusten järjestämiseen

Päivitetty 26.10.2023 

Koronarokotusten järjestämisestä vastaavat hyvinvointialueet. 

Rokotusten toteuttamisessa hyvinvointialue voi tehdä yhteistyötä yksityisten palveluntarjoajien kanssa.

Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista, 1105/2020 (Finlex) 

Tällä sivulla:

Rokotustoiminnan suunnittelu ja järjestäminen

Rokotustoiminnalla on oltava vastuulääkäri. On tärkeää, että rokottajilla on mahdollisuus konsultoida vastuulääkäriä. 
Katso ohjeet, ketkä saavat antaa koronarokotuksia ja millä edellytyksillä

Kukin toimipaikka suunnittelee rokotustoimintansa paikallisesti huomioiden käytössä olevien rokotteiden erityispiirteet. 

Katso lisäksi yleiset ohjeet koskien rokotusten suunnittelua ja niiden asianmukaista järjestämistä:

Tartuntatautien torjunnan ja rokotusten asiantuntijalaitoksena THL ohjeistaa rokotustoiminnan asianmukaista järjestämistä. THL:n ohjeet eivät ole juridisesti velvoittavia. Osa ohjeistuksista (esim. rokotteen oikea käsittely ja säilyttäminen) on kuitenkin luonteeltaan sellaisia, että niistä ei voi poiketa vaarantamatta lääke- tai potilasturvallisuutta. THL:n ohjeistukset on siksi kirjoitettu osin velvoittavin sanamuodoin.

THL tiedottaa ja antaa ohjeistuksia koronarokotuksista syksyn ja talven aikana. Sisäisestä viestinnästä eli henkilöstölle tiedottamisesta on huolehdittava jo rokotustoiminnan suunnitteluvaiheessa. Paikallista ulkoista viestintää kannattaa tehdä kansalaisille hyvissä ajoin ennen rokotusten aloittamista.

 • Hyvinvointialueiden on syytä tiedottaa monin eri kanavin, mitkä ryhmät ovat milloinkin rokotusvuorossa, sekä mistä ja milloin rokotuksen voi saada. 
 • Hyvinvointialueiden on tärkeää järjestää kansalaisille suunnattua neuvontaa koronarokotuksista.
 • Koronarokotusten syystalven tehosteannoskierros kannattaa järjestää yhtä aikaa influenssarokotusten kanssa aina, kun se on mahdollista.
 • Rokotukset on hyvä suunnitella yhteistyössä eri tahojen kanssa siten, että tarvittaessa toimintaa pystytään muuntamaan joustavasti tilanteen mukaan. Kannattaa miettiä minkälaisia tiloja, toimintoja ja yhteistyökumppaneita alueella on ja miten niiden avulla pystytään parhaiten järjestämään tehokas, eri kohderyhmät eri keinoin tavoittava rokotustoiminta.
 • Joukkorokotustyyppistä toimintaa on mahdollista koordinoida myös ajanvarausjärjestelyillä. Paikalle kannattaa varata riittävästi rokottajia, rokotuksen kirjaajia ja rokotteen valmiiksi saattajia. Lisäksi tarvitaan avustavaa henkilöstöä ja henkilöitä, jotka seuraavat rokotettujen vointia rokottamisen jälkeisen ajan. Myös turvallisuudesta vastaavia henkilöitä voidaan tarvita.
  Joukkorokotusten järjestäminen
 • On huolehdittava siitä, että myös paikallisella tasolla ohjeistukset ovat selkeät ja että rokotukset järjestetään turvallisesti yksiköiden toiminnan luonne huomioiden. On varmistettava, että eri toimintayksiköitä varten tehdyt ohjeet välittyvät myös yksittäisiin toimipisteisiin.
 • Lasten koronarokotuksia järjestettäessä on tärkeä huolehtia siitä, että rokotuspaikalla on ammattilaisia, joilla on kokemusta lasten rokottamisesta.

Koronarokotteiden jakelu ja tilaaminen

Rokotteet tilataan sairaala-apteekeista. Rokottavan tahon on syytä suunnitella rokotetilaukset omaa toimintaa vastaavasti niin, että rokotteita on riittävästi, mutta ei yli tarpeen. Ethän hamstraa rokotteita. Näin rokotteet riittävät kaikkialle paremmin ja vältytään turhalta hävikiltä.

Jos suunnittelette joukkorokotustyyppisiä tilaisuuksia, kannattaa varmistaa sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta, että rokotteita on saatavilla riittävästi. 

Rokotteiden vastaanotto, käsittely ja säilytys

Toimipisteissä, joissa annetaan rokotuksia, tulee olla ohje rokotteiden vastaanottamisesta ja säilytyksestä. Henkilökunta tulee olla perehdytetty ja varahenkilöt tulee olla nimettynä. 

Rokotelähetysten vastaanotosta on sovittava etukäteen, jotta rokotteet saadaan välittömästi siirrettyä jääkaappiin. Esimerkiksi mRNA-rokotteiden käsittelyssä on vältettävä turhia lämpötilavaihteluita. 

Kertaa rokotteiden vastaanottoon ja säilytykseen liittyvät perusasiat täältä:

Rokotteiden oikea säilytys on jokaisen rokotteita käsittelevän henkilön vastuulla.

Rokotejääkaapissa saatetaan säilyttää yhtä aikaa useita eri koronavirusrokotteita ja muita rokotteita. Rokotejääkaappi on hyvä järjestää niin, että eri rokotevalmisteet eivät mene keskenään sekaisin.

Koska koronavirusrokotteiden säilyvyydet ovat erilaisia, on niiden käsittelyssä oltava hyvin tarkka. Rokotteet kannattaa järjestää niin, että vanhimmat rokotteet käytetään ensimmäisenä.

Jos epäilet säilytysvirhettä, älä käytä rokotteita ennen kuin olet selvittänyt niiden käyttökelpoisuuden. Ota yhteyttä THL:n rokotelähettämöön, rokote.lahettamo(at)thl.fi. 

Perusohjeet rokotteiden käsittelyyn:

Rokotteen kuljettaminen

Rokote kuljetetaan mieluiten rokotepullossa. Jos tilanne vaatii, niin rokotteen voi kuljettaa myös rokoteruiskuun vedettynä. Aseptiikasta pitää huolehtia erityisen tarkoin.

Rokote on pidettävä kuljetuksen aikana mahdollisimman tasalämpöisenä. Se ei saa jäätyä. Kylmälaukuissa ei saa käyttää jäisiä kylmävaraajia, koska tällöin rokotteet voivat jäätyä. Kuljetuksissa on huomioitava pakkaset ja helteet.

On pyrittävä mahdollisimman lyhyisiin kuljetuksiin. Rokote pitää käyttää mahdollisimman nopeasti.  

Rokotteen valmistelu ja käyttökuntoon saattaminen 

Ennen kuin valmistelet rokotteen, perehdy rokotevälineistöön ja rokotteen käyttökuntoon saattamiseen.
Lue lisää: Koronarokotteen valmistelu ja käyttökuntoon saattaminen

Ilmakuplateknikkaa käyttämällä rokotepullosta saadaan maksimaalinen määrä rokoteannoksia.
Lue lisää: Rokotteen vetäminen ruiskuun ilmakuplatekniikkaa käyttäen

Rokotehävikin minimointi

Rokotustoiminnan suunnittelussa on tärkeä pyrkiä minimoimaan rokoteannosten hävikkiä. 

Turhaa hävikkiä voidaan välttää: 

 • henkilökunnan perehdyttämisellä ja määrittämällä vastuuhenkilöt ja varahenkilöt
 • mitoittamalla rokotteiden paikallinen tilaaminen ja jakelu vastaamaan huolellisesti kunkin toimintayksikön rokotustoimintaa 
 • huomioimalla edellisen kauden menekki, seuraamalla kulutusta ja tilaamalla mieluummin pienempiä annoksia tarvittaessa tiheämmin
 • huolehtimalla rokotejääkaapin lämpötilaseurannasta asianmukaisesti
 • varmistamalla, että rokotetilausta ollaan vastaanottamassa, kun se saapuu

Rokotehävikin seuraaminen

 • THL seuraa rokotehävikkiä. Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset keräävät ja raportoivat näitä tietoja THL:lle. 
 • Rokotuksia toteuttavien tahojen on seurattava ja kirjattava ylös esimerkiksi käsittely- tai säilytysvirheen takia hävitettävien täysien rokotepullojen määrät. Näistä on raportoitava alueen sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen. Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset antavat paikallisia ohjeita

Katso myös Rokotteiden hävittäminen

Rokotusturvallisuus ja muut huomioitavat asiat

Ennen rokotusta on aina tarkistettava, että rokotukselle ei ole estettä. Adrenaliini ja muut ensiapuvälineet on pidettävä helposti saatavilla. Myös mahdolliset varotoimet on huomioitava. 

Ennen rokottamista tulee tarkistaa, onko rokotettava saanut aiemmin koronarokotteiden perussarjan. Lisäksi tulee tarkistaa, milloin rokotettava on saanut viimeisen tehosteannoksen tai sairastanut koronataudin. 

Koronarokotusten kirjaaminen ja tiedonsiirto

THL seuraa rokotusten kattavuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta valtakunnallisen rokotusrekisterin avulla. Rokotukset on kirjattava rakenteisesti sellaiseen potilastietojärjestelmään, josta ne siirtyvät rokotusrekisteriin ajantasaisesti. 

Käytettyjen rokotetarvikkeiden hävittäminen

Koronarokotusten suunnittelussa ja toteuttamisessa on huolehdittava siitä, että käytetyt tarvikkeet hävitetään asianmukaisesti. Hävittäminen tapahtuu samalla tavalla kuin muissakin rokotuksissa.
Katso lisää: Rokotuksen jälkeen