Vem får ge coronavaccinationer och på vilka villkor?

Sidan innehåller lagstadgade skyldigheter för både dem som organiserar coronavaccinationsverksamheten samt för arbetstagare och yrkesutbildad hälso- och sjukvårdspersonal. På denna sida finns även THL:s noggrannare nationella instruktioner om personalens skolning, vaccinationsfärdighet och säkerställande av kompetensen, samt vad som avses med att arbeta under direkt ledning och övervakning av yrkesutbildad hälso- och sjukvårdspersonal. THL:s anvisningar är inte juridiskt bindande.

På denna sida:

Vem får ge coronavaccinationer?

Läkare och tandläkare, hälsovårdare, barnmorska eller sjukskötare som har fått lämplig skolning, samt med vissa förbehåll studerande som studerar till dessa yrken får injicera coronavaccin. 

Under direkt ledning och övervakning av yrkesutbildad hälso- och sjukvårdspersonal får följande yrkesutövare med tillräckliga kunskaper i läkemedelsbehandling och med lämplig vaccinationsutbildning även ge coronavaccinationer 

 • laboratorieskötare
 • närvårdare som har avlagt grundexamen inom social- och hälsovård
 • primärskötare som avlagt en examen som föregick den nuvarande närvårdarexamen 

(Statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer (1105/2020)

Med direkt ledning och övervakning avses enligt förordningens promemoria att man jobbar parallellt med yrkesutbildad personal inom hälso-och sjukvården. På så sätt garanteras patientsäkerheten, verksamhetens kvalitet och yrkesintegriteten.

Vilken skolning behöver personalen för att förverkliga coronavaccinationerna?

Läkaren som ansvarar för vaccinationsverksamheten, de som handskas med vaccinen och vaccinatörerna måste bekanta sig med coronavirusvaccinationer. Läkaren som ansvarar för vaccinationerna skall se till att vaccinatörerna har lämplig utbildning för att vaccinera.  Det är viktigt att de yrkesutbildade som vaccinerar barn har tillräcklig utbildning för att vaccinera dem.
Informationspaket för läkare om ordnande av vaccinationer

På THL:s sidor hittas information om coronavaccinerna. THL ordnar även avgiftsfri webbskolning om coronavirusvaccinationer för yrkespersonalen inom hälso- och sjukvården. 

Dessutom bör man tillhandahålla tillräcklig lokal skolning. Man får för den lokala skolningen använda allt det material, undervisningsinspelningar och bildspel som finns på THL:s sidor.

Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso-och sjukvården definierar både arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar då det gäller yrkesutbildning och vidareutbildning. Arbetsgivaren ansvarar för att varje person som deltar i vaccinationsverksamheten har tillräcklig och aktuell yrkeskunskap som motsvarar arbetsuppgiften.

THL:s instruktioner är följande:

 • Alla de som ansvarar för planering och förverkligande av vaccinationsverksamheten och alla vaccinatörer måste ha grundläggande kunskaper om coronavaccinationer och organisering av dessa, samt om vaccinationssäkerhet.
 • Var och en som handskas med vacciner måste behärska grunderna i aseptik hantering av vaccin.
 • Vaccinatören bör noggrant bekanta sig med alla de coronavirusvaccin som hen administrerar.
 • Vaccinatören måste kunna ge råd åt den som skall vaccineras och vid behov kunna svara på frågor som den vaccinerade ställer. 
 • Vaccinatören måste behärska rätt vaccinationsteknik.
 • Det är viktigt att vaccinatörerna som vaccinerar barn behärskar de särdrag som gäller för vaccinering av dem 
 • Vaccinatören måste kunna särskilja anfaylaxi från andra omedelbara reaktioner och behärska förstahjälp. 

Vad bör vaccinatören kunna?

THL:s illustrerade och skriftliga instruktioner samt videor om vaccinationsteknik har gjorts för att stöda den lokala skolningen.

Studerande i coronavaccinationsverksamheten

Coronavaccination i injektionsform kan ges av hälsovårdar-, sjukskötar- och barnmorskestuderande samt av medicine- och odontologiestuderanden inom vissa villkor. 

Numera hör den web-baserade   Nationella utbildningshelheten i grunderna i vaccinationskunskap -studiehelheten till studieplanen för nästan alla som utexamineras till sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor.

En hälsovårdar-, sjukskötar- och barnmorskestuderande som har en godkänd examen i tvåtredjedelar av sin ifrågavarande utbildning, får efter detta temporärt åta sig motsvarande arbetsuppgifter som en legitimerad sjukvårdspersonal med samma skolningsinriktning utför. En erfaren vaccinatör kan bekräfta vaccinationsfärdigheten.

Påvisning av vaccinationskompetens

En medicinekandidat och en kandidat i odontologi som har minst 4:de årskursen avklarad får ge coronavirusvaccinationer om hen finns registrerad i centralregistret för yrkesutbildade personer inom sjukvården, hen har fått handledning och kraven för rätt att vara verksam läkare eller tandläkare enligt paragraf 3 och 3 a i Förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården uppfylls.

Ledningen för verksamhetsenheten ansvarar för att alla ovannämnda  studerande handleds och att de kan påvisa kompetens. För varje studerande bör utses en handledare som jobbar i samma verksamhetsenhet som den studerande. Handledaren bör vara en yrkesutbildad person inom det yrket som den studeranden studerar till och ha tillräckliga kunskaper i vaccination, coronavirusvaccinationer och massvaccinationsverksamhet.

Närvårdare, primär- och laboratorieskötare i vaccinatinsverksamheten 

Närvårdarna, primär- och laboratorieskötarna kan delta i vaccinationsverksamheten t.ex. som dokumenterare av vaccinationerna. De kan även fungera som medhjälpare vid andra uppgifter som gäller förverkligande av vaccinationerna.

Arbetsgivaren ansvarar och övervakar att personalen är förtrogen med coronavaccinationsverksamheten, och speciellt med sin egen uppgift i verksamhetsenheten. 

Närvårdare, primär- och laboratorieskötare kan ge coronavaccinationer förutsatt att de arbetar under direkt handledning och övervakning av en hälsovårdare, sjukskötare, barnmorska, tandläkare eller läkare som är förtrogna med coronavaccinationer. 

THL anvisar att den yrkesutbildade personalen inom hälso- och sjukvården övervakar närvårdarnas, primär- och laboratorieskötarnas arbete parallellt, d.v.s. som arbetspar och försäkrar sig om att:  

 • man är förberedd på adekvat vård av anafylaxi
 • det inte finns några kontraindikationer för vaccinationen 
 • säkerställer om det behövs speciella försiktighetsåtgärder som till ex. en längre uppföljningstid än vanligt 
 • den vaccinerade får rätt vaccin och rätt dos enligt målgrupp
 • corovaccinationen ges korrekt på rätt injektionsställe och med rätt nålstorlek
 • den vaccinerade får korrekt information (skriftliga och muntliga vaccinationsspecifika instruktioner)    
 • vaccinationerna dokumenteras korrekt i patientdatasystemet. 

Vilken utbildning och handledning behöver närvårdare, primär- och laboratorieskötare för att kunna ge coronavaccinationer? 

Närvårdare, primär- och laboratorieskötare måste ha tillräckliga kunskaper i läkemedelsbehandling och för ändamålet rätt inriktad utbildning för att få ge coronavaccinationer. Arbetsgivaren skall försäkra sig om att utbildningen är tillräcklig.

I utbildningen av närvårdare, primär- och laboratorieskötare har inte ingått direkt vaccinationsinriktad undervisning. Man bör också notera att den motsvarande tidigare yrkesutbildningen (primärskötar), som förgick den nuvarande närvårdarutbildningen, innehöll mycket mindre studier i läkemedelsbehandling, än vad den nuvarande närvårdarutbildningen gör.

En del av närvårdarna kan ha fått vidareutbildning i administrering av läkemedel intramuskulärt (IM) och subkutant (SC). Detta betyder i alla fall inte att de med den skolningen direkt kan börja vaccinera. Då man t.ex. ger vaccinationen i överarmen intramuskulärt krävs att man behärskar axelns anatomi, och har förmågan att (kan) välja rätt nålstorlek och behärskar rätt injektionsteknik.

Målinriktade skolning för dem som skall ge coronavaccinationer

Arbetsgivaren kan förverkliga den målinriktade coronavaccinationsskolningen lokalt under noggrann handledning. 

THL:s anvisningar att den konkreta målinriktade koronavaccinationsskolningen skall innehålla en tillräcklig teoridel och tillhandahålla beredskap att ge coronavaccinationen som en injektion i muskeln.

Närvårdaren, primär- och laboratorieskötaren skall bekanta sig med olika coronavaccinpreparat och målgrupperna för vaccinationen. De behöver även teorikunskap om vad man bör beakta och kunna då coronavaccinationen ges som injektion i muskeln. Man skall även behärska grunderna i aseptik och kunna hantera vaccin på rätt sätt.

Följande skolningsmaterial från THL kan användas vid lokal målinriktad skolning och för att fördjupa kunskaper:

Det är viktigt att arbetsgivaren försäkrar sig om att personalens har teoretiska kunskaper.

Det praktiska kunnandet skall kunna påvisas genom yrkesprov

Närvårdaren, primär- och laboratorieskötaren skall i praktiken öva sig på att injicera coronavaccin i muskeln.

Det praktiska kunnandet skall konkret påvisas genom ett yrkesprov (upprepade godkända genomföranden). Den som övervakar det praktiska provet försäkrar med sin underskrift att provet genomförts på ett korrekt sätt.
 
En erfaren yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, som själv har adekvat vaccinskolning, kompetens och lov att ge injektioner, fungerar som handledare för injektionsövningen och övervakar det praktiska provet. 

Enligt Valviras direktiv skall närvårdaren, primär- och laboratorieskötaren även ha ett skriftligt vaccinationslov som är givet och undertecknat av den ansvariga läkaren.

Lagstiftning och myndighetsdirektiv