Personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete

Välfärdsområdet ska lämna in uppgifter om dimensioneringen av socialarbetare inom barnskyddet till THL två gånger per år.

Från och med början av 2024 har socialarbetare samtidigt fått ha högst 30 barn som klienter (högst 35 barn under åren 2022-2023).  

Skyldighet att lämna uppgifter  

Enligt THL-lagen har THL rätt att förplikta områdena att lämna in uppgifter för statistik och uppföljning av social- och hälsovården.

Beslut om uppgiftsskyldighet gällande personaldimensioneringen inom barnskyddet (pdf 80 kb)

Tidtabell

De välfärdsområdesspecifika uppgifterna skickas till THL två gånger per år, den andra tisdagen i april och oktober. Tvärsnittsdagarna är:  9.4.2024 och 8.10.2024.  

Inlämnande av uppgifter 

Uppgifterna för tvärsnittsdagen 9.4.2024 ska lämnas in senast 17.4.2024 och skickas som en total siffra från hela välfärdsområdet.

Lämna in uppgifter för tvärsnittsdagen 9.4.2024  

  • Man loggar in i tjänsten med välfärdsområdesspecifika koder som skickas till välfärdsområdets registratorskontor.  
  • Du kan spara blanketten och återkomma till den senare. Du kommer tillbaka till blanketten genom att logga in med samma användarnamn.
  • Man kommer inte åt att se uppgifterna efter att de har skickats. Vid behov kan du skriva ut uppgifterna på papper eller i en pdf-fil. Utskriften sker via webbläsaren. PDF-utskriften görs genom att välja filformatet som skrivare.
  • I datainsamlingen utses kontaktpersoner för granskning av uppgifterna. Uppgifterna bildar det personregister som avses i EU:s dataskyddsförordning och som THL förvarar för sina datainsamlingsändamål.
  • Om det finns behov av att ändra redan skickade uppgifter ska du kontakta THL. Även uppgifter från tidigare år kan korrigeras genom att kontakta THL.

Datainnehåll

Enkätens datainnehåll (pdf 64 kb).

Följande uppgifter efterfrågas från uppföljningsdatumet:

  • antalet klienter 
  • antalet socialarbetare  och lediga vakanser  inom barnskyddet
  • om antalet socialarbetare som överskrider det högsta antalet klienter som fastställs i 13 b § i barnskyddslagen (417/2007).

Framtidsutsikter för datainsamlingen 

I framtiden kommer de viktigaste uppgifterna i statistiken att lagras via Kanta-tjänsterna i Klientdataarkivet för socialvården. Om ibruktagandet och utvecklingen av Kanta-tjänsterna fortskrider som planerat kommer THL att kunna samla ihop omfattande statistik från Kanta-arkivet till THL:s Socialvårdens uppföljningsregister år 2026. THL:s mål är att datainsamlingen i dess nuvarande form ska kunna avslutas då.

Statistikens webbplats

Personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete

Utnyttjande av uppgifterna

  • Uppgifterna publiceras på webben, så att de är tillgängliga i stor utsträckning för olika ändamål.
  • Uppgifterna används även som grund för regional utvärdering och styrning.

Ytterligare information

Martta Forsell
tfn 029 524 7974

Tuula Kuoppala
tfn 029 524 7234

e-post: [email protected]