Behandlingstiderna för ansökningar om utkomststöd

I lagen om utkomststöd (1412/1997) föreskrivs om tidsfrister för

  • behandling av ansökan om utkomststöd och brådskande ansökan om utkomststöd
  • begäran om tilläggsutredningar som behövs för ansökan om utkomststöd samt
  • klientens möjlighet, om hen så önskar, till ett personligt samtal med socialarbetaren/handledaren.

I 27 c § i lagen om utkomststöd föreskrivs om uppföljning av att tidsfristerna iakttas. THL ska av välfärdsområdena, samkommunerna och Folkpensionsanstalten två gånger per kalenderår begära de uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen av att tidsfristerna iakttas.

Uppföljningen av att tidsfristerna iakttas gäller alla välfärdsområden i Finland och Helsingfors, med undantag av Åland.

Beslut om uppgiftsskyldighet gällande behandlingstiderna för utkomststöd

Tidtabell

THL ber FPA och välfärdsområdena att returnera uppgifterna om uppföljningsperioderna för varje år (april, oktober) före utgången av månaden efter uppföljningsmånaden.

Elektronisk blanketter

Välfärdsområdena skickar uppgifterna till THL med en elektronisk blankett. FPA skickar uppgifterna med hjälp av en teknisk anslutning.

Välfärdsområdenas inlämnande av information: blanketten för uppföljning av handläggningstiderna för ansökan om utkomststöd är öppen endast under tiden för datainsamlingen (april–maj och oktober–november).

Blankett för uppföljning av utkomststöd

Anvisningar för ifyllande

Den elektroniska blanketten innehåller anvisningar för ifyllandet av blanketten.

Kontaktuppgifter

Samuli Pietilä
tfn 029 524 7162

Emma Tolonen
tfn 029 524 8207

e-post [email protected]