Registret över födelser

Förlossningssjukhusen lämnar in uppgifter till THL om alla barn som fötts i Finland. Uppgifterna lämnas i regel in elektroniskt.

Blanketten fylls i utgående från de uppgifter som finns, när barnet är 7 dygn gammalt eller tidigare, om barnet åker hem eller dör. Dessutom lämnar sjukhusen in uppgifter om små prematurer på en separat blankett. I samband med hemförlossningar är det den läkare eller barnmorska som assisterat vid förlossningen som ser till att blanketten fylls i.

Innehåll för registret över nyfödda barn (födelseregistret) förnyas i början av år 2017. I denna reform har man tagit hänsyn till förändringar i praxis i och rekommendationer för vården under graviditeten och förlossningen, t.ex. förordning om fosterscreening, näringsrekommendationer och nya befruktningsbehandlingsmetoder.

Innehåll för register över små prematurer barn förnyas i början av 2019.

Registerinnehållet

Uppdatering av datainnehållet i födelseregistret 2017 – Anvisningar för datainsamlingen
Det nya innehållet kan även laddas ned via den nationella kodservern

Register över små prematurer – Anvisningar för datainsamlingen

Tidtabell

Anmälan om ett barn som fötts sänds till THL senast före slutet av januari året efter barnets födelseår.

Blanketten för små prematurer sänds till THL:s födelseregister när barnet

  • flyttas till ett annat sjukhus
  • skrivs ut
  • dör
  • når en ålder som motsvarar gestationsåldern 42+0

En kopia av den originella blanketten följer barnet till det sjukhus som fortsätter barnets vård i fall barnet flyttas till ett annat sjukhus före den ålder som motsvarar gestationsåldern 42+0.
Små prematurer – blankett och anvisningar (pdf 730 kb, på finska) 

Elektronisk datainsamling

Födelseregistrets material skickas till THL antingen som plockning från databasen eller med den elektroniska blanketten via THL:s webbtjänst.

Överföring av data

Ytterligare information

Nora Hauhio
tfn 029 524 8134

Anna Heino
tfn 029 524 7177

Tekniska frågor

Jouni Meriläinen
tfn 029 524 7462

e-post [email protected]

På andra webbplatser

Födda (Statistikcentralen)
Statistiker om förlossningar som stadigvarande bor i Finland

Dödsorsaker (Statistikcentralen)
Uppgifter om mödra- och spädbarnsdödligheten