Uppföljning av äldreomsorgen

Uppgifter som ska lämnas in för uppföljningen

THL har fattat ett förvaltningsbeslut som förpliktar välfärdsområdena, Helsingfors stad och privata serviceproducenter att lämna in de uppgifter som behövs för beräkningen av personaldimensioneringen för serviceboende med heldygnsomsorg:

 • Identifieringsuppgifter om den verksamhetsenhet som genomför tjänsten samt uppgifter som rör uppföljningstiden.
 • Antalet klienter inom heldygnsomsorg per dag. 
 • Genomförda arbetstimmar för personalen enligt yrkesgrupp per dag. 
 • Genomförda arbetstimmar i indirekt arbete för personalen enligt yrkesgrupp per dag. 

Uppföljningen av hemvårdens tillräcklighet gäller offentliga enheter och de privata enheter som producerar hemvårdstjänster som den offentliga sektorns partner för köpta tjänster eller servicesedeltjänster. Hemvården kan produceras i klientens hem eller i en boendeenhet.

För uppföljningen av hemvårdens tillräcklighet ska följande uppgifter lämnas in:

 • Antalet klienter inom hemvården per dag.
 • Antalet hemvårdsbesök per dag, uppdelat på distansbesök och fysiska besök. 
 • Genomförda arbetstimmar i klientarbete för personalen enligt yrkesgrupp per dag. 
 • Totala arbetstimmar för personalen enligt yrkesgrupp per dag. 
 • Antalet planerade servicetimmar inom hemvården per månad enligt klientplanerna.
 • Antalet faktiska servicetimmar inom hemvården per månad.
 • Antalet besök per månad hos äldre klienter.
 • Antalet besök per månad hos klienter som betalar själva.

Skyldighet att lämna uppgifter från och med år 2023

Uppgifterna för 2023 skickas in genom en separat datainsamling via THL:s blankettjänst. 
År 2024 är det möjligt att övergå till att använda direkt leverans av uppföljningsuppgifter om personaldimensioneringen från informationssystemen via THL:s dataförmedlingstjänst. Parallellt fortsätter den separata datainsamlingen via THL:s blankettjänst fram till 2030, då alla uppföljningsuppgifter om personaldimensioneringen ska lämnas in via direkt leverans.
Uppföljningsuppgifterna om hemvårdens tillräcklighet kommer att lämnas in genom en separat datainsamling 2024.

Uppgifterna lämnas in per uppföljningsperiod 

Uppföljningsuppgifterna om personaldimensioneringen lämnas in för en uppföljningsperiod på tre (3) kalenderveckor för varje dag under uppföljningsperioden. Tills vidare lämnas uppgifterna för uppföljningsperioden in två (2) gånger per år.

Uppföljningsuppgifterna om hemvårdens tillräcklighet lämnas in för en uppföljningsperiod på en kalendermånad. En del av uppgifterna lämnas in för varje dag under uppföljningsperioden. Tills vidare lämnas uppgifterna för uppföljningsperioden in en gång per år.