Behandlingstiderna inom barnskyddet

Barnskyddslagen (417/2007) innehåller tidsfrister för behandling av barnskyddsärenden. Syftet med tidsfristerna är att säkerställa att barnens och familjernas rättigheter tillgodoses tillräckligt tidigt och på lika villkor.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) begär två gånger per år uppgifter om hur de tidsfrister för behandlingen av ärenden som föreskrivs i barnskyddslagen har iakttagits. Från och med 2023 lämnas uppgifterna enligt välfärdsområde.

Lagen förutsätter att de kommunspecifika uppgifterna lämnas in till THL, som överlämnar uppgifterna vidare till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) för dess riksomfattande styrnings- och tillsynsuppgift.

Skyldighet att lämna uppgifter  

Enligt THL-lagen har THL rätt att förplikta områdena att lämna in uppgifter för statistik och uppföljning av social- och hälsovården.

Beslut om uppgiftsskyldighet gällande behandlingstiderna för bedömningar av servicebehovet för barn i behov av barnskydd och särskilt stöd (pdf 80 kb)

Tidtabell

Insamlingen av uppgifter om tidsfristerna inom barnskyddet genomförs två gånger per år så att uppgifterna för april–september inlämnas senast 17.10 och uppgifterna för oktober–mars senast 17.4.

Inlämnande av uppgifter

Uppgifterna begärs av välfärdsområdena senast 17.4.2024.

Lämna in uppgifter för perioden 1.10.2023-31.3.2024  

Enkätens datainnehåll (pdf 213 kb)

  • Man loggar in i tjänsten med välfärdsområdesspecifika koder som skickas till välfärdsområdets registratorskontor.  
  • Du kan spara blanketten och återkomma till den senare. Du kommer tillbaka till blanketten genom att logga in med samma användarnamn.
  • Man kommer inte åt att se uppgifterna efter att de har skickats. Vid behov kan du skriva ut uppgifterna på papper eller i en pdf-fil. Utskriften sker via webbläsaren. PDF-utskriften görs genom att välja filformatet som skrivare.
  • I datainsamlingen utses kontaktpersoner för granskning av uppgifterna. Uppgifterna bildar det personregister som avses i EU:s dataskyddsförordning och som THL förvarar för sina datainsamlingsändamål.
  • Om det finns behov av att ändra redan skickade uppgifter ska du kontakta THL. Även uppgifter från tidigare år kan korrigeras genom att kontakta THL.

Framtidsutsikter för datainsamlingen

I framtiden kommer de viktigaste uppgifterna i statistiken att lagras via Kanta-tjänsterna i Klientdataarkivet för socialvården. Om ibruktagandet och utvecklingen av Kanta-tjänsterna fortskrider som planerat kommer THL att kunna samla ihop omfattande statistik från Kanta-arkivet till THL:s Socialvårdens uppföljningsregister år 2026. THL:s mål är att datainsamlingen i dess nuvarande form ska kunna avslutas då.  

Statistikens webbplats

Behandlingstiderna inom barnskyddet

Utnyttjande av uppgifterna

  • Uppgifterna publiceras på webben, så att de är tillgängliga i stor utsträckning för olika ändamål.
  • Tillsynsmyndigheterna utnyttjar uppgifterna i sin tillsynsuppgift.

Ytterligare information

Martta Forsell
tfn 029 524 7974

Tuula Kuoppala
tfn 029 524 7234

e-post: [email protected]

STATISTIKENS WEBBPLATS