Utvecklingen av tillgången till specialiserad sjukvård

Beskrivningar av datamaterialet

Materialbeskrivning

Beskrivningar av datamaterialet sammanställs i fråga om statistik som inte bygger på personregister. Uppgifterna enligt registerbeskrivningen beskrivs i tillämpliga delar.

Producent

Institutet för hälsa och välfärd (THL), Avdelningen för information

Beskrivning

Statistiken över tillgången till vård inom den specialiserade sjukvården innehåller specialitetsspecifika uppgifter om väntetiderna inför icke-brådskande vård, väntetiderna inför ett förstabesök samt remissbehandlingstiderna inom sjukvårdsdistrikten och vid enheterna för specialiserad sjukvård inom primärvården. Därtill innehåller statistiken uppgifter om väntetiderna inom de centralaste åtgärdskögrupperna.

Datainnehåll

Statistiken redogör för antalet personer som väntar på vård och ett första besök på inventeringsdagen 30.4, 31.8 och 31.12. Orsaken till köandet i dessa fall är sjukhusets resurser. Jourverksamhet och uppföljningsbesök som till exempel på patientens begäran eller av medicinska skäl bokats för en viss tidpunkt ingår inte i statistiken. Uppgifterna om antalet köande patienter och väntetiderna insamlas per specialitet med en och samma blankett.

Uppgifter insamlas också om genomförd vård och genomförda besök kumulativt från början av året fram till inventeringsdagen med samma datainnehåll som i fråga om statistiken över antalet personer som väntar på vård eller ett första besök på inventeringsdagen i fråga. Uppgifterna om remissbehandlingstiderna insamlas endast kumulativt.

Uppgifterna om kögrupperna omfattar de vanligaste operationsgrupperna och de konservativa kögrupperna. Uppgifterna har tagits ur vårdanmälningsregistret för hälso- och sjukvård. Den regionala analysen inkluderar förutom de offentliga producenterna även den privata sektorn.

Klassificeringar

Serviceproducent (sjukvårdsdistrikt, enhet för specialiserad sjukvård inom primärvården), specialitet, orsak till köande och kögrupp.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna hämtas ur patientdatasystemen. En och samma datainsamlingsblankett används för alla sjukvårdsdistrikt och enheter för specialiserad sjukvård inom primärvården. Uppgifterna om kögrupperna på regional nivå tas ur vårdanmälningsregistret för hälso- och sjukvård, och de innehåller också tjänster som privata serviceproducenter tillhandahåller befolkningen inom sjukvårdsdistriktet.

Uppdateringsfrekvens

Statistikrapporten uppdateras varje år och de elektroniska databasrapporterna om tillgången till vård inom den specialiserade sjukvården tre gånger per år.

Färdigställande eller offentliggörande

September

Tidsserie

Uppgifter har insamlats från sjukvårdsdistrikten sedan december 2007 och från enheterna för specialiserad sjukvård inom primärvården sedan december 2008.

Referensord

Statistik, specialiserad sjukvård, tillgång till vård, patienter som väntar på vård, första besök, remissbehandling.

Datainsamling

Tillgången till vård inom den specialiserade sjukvården.