Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyä koskevat tiedot kerätään Excel-taulukoissa tai vaihtoehtoisesti ns. CSV-muodossa. Kaikista sairaanhoitopiireistä ja perusterveydenhuollon yhteydessä erikoissairaanhoitoa toteuttavista toimintayksiköistä kerätään samat tiedot käyttäen Hilmo-pohjaista erikoisalajaottelua.

Tiedonkeruu tehdään kuukausittain aina kuukauden viimeisen päivän tilanteesta. Tiedot tulee toimittaa ohjeiden mukaisesti THL:lle seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Esimerkiksi maaliskuun tilanteen (tilanne 31.3.) tiedot tulee toimittaa 15.4. mennessä.

Materiaali

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seuranta: Määrittelyt ja ohjeistus 2021

Päivitetty ruotsinkielinen opas erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurantaan julkaistaan myöhemmin. Linkki vuoden 2013 oppaaseen: Uppföljning av tillgången till vård inom den specialiserade sjukvården - Definitioner och anvisningar 2013
 

Muu tiedonkeruumateriaali

Tiedot lähetetään osoitteeseen:

hoitotakuu(at)thl.fi

Tiedonkeruun sanastoa

Erikoisala

Erikoisalat perustuvat Hilmo-erikoisalaluokitukseen.

Odotusajat

Odotusajat perustuvat hoitoonpääsyn seurantaan. Lain mukaan hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa (21 vrk) siitä, kun lähete on saapunut sairaanhoitopiirin sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Tarpeelliseksi todettu hoito on aloitettava kuuden kuukauden (180 vrk) kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoito on järjestettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Sairaanhoitopiirit ja terveyskeskusyksiköt

Seurannan perusyksikköinä ovat hyvinvointialueet ja perusterveydenhuollon yhteydessä erikoissairaanhoitoa tarjoavat yksiköt.

Yhteystiedot

Pia Tuominen
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 8405

sähköposti: [email protected]