Alkoholpolitiska åsikter

Kvalitetsbeskrivning

Statistikuppgifternas relevans

Uppgifterna i statistiken över alkoholpolitiska åsikter är framtagna från urvalsundersökningar och statistiken är en del av Institutet för hälsa och välfärds (THL) uppföljning av alkoholförhållandena i Finland. Uppföljningen av alkoholpolitiska åsikter har genomförts som en del av Dryckesvaneundersökningen sedan 1968 och den årliga uppföljningen har genomförts sedan 1984.

Statistiken beskriver befolkningens attityder till alkoholpolitiska restriktioner, åsikter om var alkoholdrycker ska få köpas, befolkningens uppfattning om Alkos åtgärder samt åsikter om alkoholdryckernas priser och åldersgränser för inköp av alkoholdrycker.

THL:s lagstadgade uppgift (668/2008) är att undersöka och följa befolkningens välfärd och hälsa, faktorer som påverkar dem och problem i anslutning till dem, hur utbredda problemen är och möjligheterna att förebygga dem, samt utveckla och främja åtgärder för att främja välfärd och hälsa och minska problem i anslutning till dem (2 §). Undersökningsmaterialet kan användas för att följa utvecklingen av alkoholpolitiska åsikter på nationell nivå. Statistiken används för samhälleligt beslutsfattande, forskning och uppföljning av den nationella alkoholpolitiken. Utifrån statistikunderlaget är det möjligt att årligen följa omfattningen av befolkningens stöd till alkoholpolitiken i Finland.

Metodbeskrivning

Uppgifter om finländarnas alkoholpolitiska åsikter fås från en frågeundersökning som görs årligen på uppdrag av THL och Alko. Sedan 2003 har uppgifterna samlats in genom telefonintervjuer med slumpmässigt utvalda finländare i åldern 15–79 år från befolkningsregistern. Sedan 2018 har respondenter under 18 år exkluderats från urvalet. Urvalet är cirka 1 000 personer per år och det representerar hela Finlands befolkning, exklusive Åland. Forskningsmaterialet innehåller inga personnummer. De senaste åren har Verian (tidigare Kantar Public / Kantar TNS / TNS Gallup / Gallup Finland) samlat in datamaterialet.

Uppgifternas riktighet och exakthet

Riktigheten, exaktheten och logiken i uppgifterna som samlats in i undersökningen kontrolleras genom att jämföra resultaten med resultaten från tidigare år och andra liknande studier. Om det finns anledning att misstänka fel på grund av datainsamlingsmetoden kontrolleras ärendet separat med Verian.

De publicerade uppgifternas aktualitet och rättidighet

Verian samlar in uppgifter om befolkningens alkoholpolitiska åsikter årligen i januari och uppgifterna publiceras på THL:s hemsida under våren. Ett mer detaljerat publiceringsschema finns på THL:s hemsida i publiceringskalendern för statistikrapporter.

Innan 2017 redovisades resultat om alkoholpolitiska åsikter inte årligen i en separat statistikrapport, utan som en del av den statistisk årsboken om alkohol och narkotika och i forskarnas artiklar och presentationer.

Uppgifternas tillgänglighet, transparens och tydlighet

En statistikrapport om befolkningens alkoholpolitiska åsikter publiceras en gång per år på THL:s hemsida.

Information om alkoholpolitiska åsikter publiceras även i THL:s statistiska årsbok om alkohol och narkotika.

Statistikens jämförbarhet

Statistiken består av data om befolkningens alkoholpolitiska åsikter som samlats in av THL (tidigare Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (STAKES) och Alkos alkoholpolitiska forskningsinstitut). Till en del bygger de på opinionsundersökningar om alkoholpolitik som samlats in sedan 1960 och genomförts årligen sedan 1984. För närvarande ställs cirka fyra femtedelar av enkätfrågorna varje år och resten byts ut. Urvalet av opinionsundersökningen ändrades 2018 så att endast vuxna finländare över 18 år deltar i undersökningen. Effekten av förändringen i urvalet är dock så liten att den inte påverkar jämförbarheten av resultaten.

Tydlighet, integritet och enhetlighet

Utvecklingen av alkoholförhållandena har påverkat i vilken utsträckning alkoholpolitiska åsikter har kartlagts och även om vissa data överhuvudtaget har samlats in under ett givet år. Den längsta tidsserien som har samlats in årligen behandlar befolkningens åsikter om rådande alkoholpolitiska restriktioner. Denna fråga har ställts på ett jämförbart sätt sedan 1984.

Statistikens webbplats