Välbefinnandet bland små barn och deras familjer 2018

Största delen av 4-åringarna mådde bra enligt föräldrarna.

I många barns liv hade det emellertid funnits belastande faktorer – bland annat hade vart tredje barn mobbats. Det förekom oftare oro för pojkarnas välbefinnande inom småbarnspedagogiken än för flickornas. Dessutom var det enligt hälsovårdarna vid barnrådgivningen mer sannolikt att familjer med pojkar och familjer där föräldrarna inte bodde tillsammans behövde extra stöd.

Majoriteten av 4-åringarnas föräldrar mådde bra, var nöjda med sitt föräldraskap och hur familjens vardag fungerade. Var tredje förälder upplevde dock att hen försummade sitt hem på grund av arbetet, var femte hade depressionssymtom och var sjunde hade knapp ekonomi. Föräldrar som bodde med sitt barn som den enda vuxna i familjen var de som oftast hade problem med orken.

Enligt barnrådgivningens hälsovårdare behövde två tredjedelar av familjerna extra stöd, vanligtvis på grund av föräldrarnas ork och barnets åldersbundna utveckling. Dessutom ville nästan alla föräldrar ha stöd av de yrkesutbildade inom tjänsterna för barnfamiljer, men berättade inte nödvändigtvis det för dem. De uttryckte nästan alltid barnrelaterat stödbehov, men lät oftare bli att berätta om stödbehov som rörde föräldern eller parrelationen. Föräldrar som hade problem med orken, till exempel led av depressionssymtom, kände sig ensamma eller oroade sig för att orka med föräldraskapet, lät oftare än andra bli att berätta att de behövde stöd.

Resultaten visar att det är viktigt att beakta hela familjens välbefinnande i alla tjänster som används av barnfamiljer. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot familjer med små pojkar, där föräldrarna inte bor tillsammans och där det bara finns en förälder.

Statistikrapporten baseras på uppgifter från undersökningen Barns hälsa, välfärd och service (LTH). Över 17 000 familjer i kommunerna i Fastlandsfinland bidrog till datainsamlingen 2018.1 Resultaten överensstämmer med andra motsvarande undersökningar.

Ladda ner hela statistikrapporten

Barnets hälsotillstånd är gott (99%), Föräldern upplever att familjens vardag fungerar bra (95%), Barnet går gärna till småbarnspedagogiken (91%), Föräldern är nöjd med sitt föräldraskap (91%),  Barnet har mobbats (35%), Föräldern upplever att hen försummar sitt hem på grund av arbetet (35%), Familjen har knapp ekonomi (14%), Föräldern känner sig otillräcklig som förälder (12%)
Familjens välbefinnande enligt 4-åringarnas föräldrar, %

Tabeller

Bakgrundsinformation

Källa

Pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi 2018
Tilastoraportti 10/2019, 7.5.2019. THL.

Välbefinnandet bland små barn och deras familjer 2018
Statistikrapport 37/2019, 21.10.2019. THL.

Ytterligare information

Maaret Vuorenmaa
tfn 029 524 7008

Reija Klemetti
tfn 029 524 7265

e-post: [email protected]