Handlingarna för en faderskapsutredning (faderskapslagen)

Sidans innehåll

Övergångsbestämmelser

Moderskapslagen och faderskapslagen slogs ihop till en föräldraskapslag 1.1.2023. 

Ifall utredande av föräldraskap inleds efter den 1 januari 2023 det vill säga inga överläggningar inför föräldraskapsutredning har hållits före föräldraskapslagen trätt i kraft och föräldraskapet har inte erkänts senast den 31 december 2022. 

Erkännande av föräldraskapet har skett senast den 31 december 2022: 

  • Alla slutliga processer gällande erkännande samt möjlig utredning som ännu kan behövas med tillämpning av faderskaps- och moderskapslagen och användning av faderskaps- och moderskapshandlingar (ISAK- och ASAK-serien).
  • Observera, ifall ett erkännande som tagits emot under graviditeten före den 31 december 2022 återkallas eller bestrids när föräldraskapslagen är i kraft görs utredande av föräldraskap och erkännande i enlighet med föräldraskapslagen och genom att använda VSAK-handlingar.

Utredande av faderskap eller moderskap har inletts det vill säga en överläggning inför föräldraskapsutredning har hållits senast den 31 december 2022 men föräldraskapet har inte erkänts före föräldraskapslagen trätt i kraft. 

  • För processerna gällande utredande tillämpas faderskaps- eller moderskapslagen och ISAK- eller ASAK-handlingar används men på processen för erkännande tillämpas föräldraskapslagen och således används VSAK-handlingar.
  • Handlingar som används vid faderskapsutredning
  • Handlingar som används vid moderskapsutredning

Viktigt

Handlingarna för en faderskapsutredning är .doc-filer som kan fyllas med en dator. Användaren av handlingarna ska se till dataskyddet och försäkra sig om att det inte finns några öppna filer kvar i den egna arbetsstationen och att filer inte sparas i den egna arbetsstationen eller på nätservern så att utomstående personer får tillgång till dessa.

Erkännande av faderskap innan barnet föds

Gå till sidan: Erkännande av föräldraskap innan barnet föds efter 1.1.2023

Utredning av faderskapet efter barnets födelse

Utredning av faderskapet efter barnets födelse

Faderskapsutredning då det gäller ett barn som fötts inom ett äktenskap

Faderskapsutredning då det gäller ett barn som fötts inom ett äktenskap 

Rättsgenetisk faderskapsundersökning

Rättsgenetisk faderskapsundersökning

Barnatillsyningsmannens beslut

Barnatillsyningsmannens beslut 

Rättsinnehavare

Rättsinnehavare 

När utredningen har slutförts sänder barnatillsyningsmannen originalen av handlingarna för faderskapsutredningen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ett undantag utgör situationer där faderskapet i fråga om ett barn som fötts inom äktenskapet utreds i enlighet med faderskapslagen 4 § 2 mom. 3 punkten och den rättsgenetiska faderskapsutredningen visat att fadern i enlighet med faderskapslagen 2 § inte är den samma som barnets biologiska far. I dessa situationer ska modern och fadern i enlighet med faderskapslagen 2 § få originalen av handlingarna och sända dessa till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, om de beslutar sig för att upphäva faderskapet.

Kontaktuppgifter

Marjo Avela
ledande expert 
[email protected]
tfn 029 524 8723