Comirnaty 30 mikrogram/dos -variantvaccin (för 12 år fyllda och äldre)

Uppdaterat 30.10.2023 

På denna sida behandlas det variantanpassade Comirnaty XBB.1.5 30 mikrog/dos-vaccinet. Vaccinet är menat för 12 år fyllda och äldre.  Comirnaty-variantvaccinet används både för grundserien och som boosterdoser. 

Comirnaty BA.1 15/15 mikrogram/dos- vaccin och Comirnaty BA.4–5 15/15 mikrogram/dos- vaccin har använts tidigare. Dessa preparat används inte från och med hösten 2023. Under hösten 2023 kommer omikron XBB.1.5-baserade preparatet att användas.

Alla vaccinpreparat förhindar mycket effektivt särskilt allvarlig coronasjukdom  De utvidgar även den immunologiska grunden. 

Mera information om det variantanpassade Comirnaty XBB 30 mikrog/dos-vaccinets effekt fås under slutet av år 2023.

Sidans innehåll:

Vem får coronavirusvaccinet?

Comirnaty 30 mikrogr/dos-vaccinet är menat för personer som fyllt 12 år och äldre.

Vad innehåller Comirnaty 30 mikrog/dos-variantvaccinet?

  • Vaccinet innehåller inte levande sjukdomsalstrare
  • Det Omicron XBB.1.5-baserade preparatet innehåller inte beredningsinformation för det ursprungliga virusets ytprotein, utan enbart beredningsinformationen för XBB.1.5 variantens spikprotein
  • Vaccinet innehåller en liten mängd polyetylenglykol (PEG) d.v.s. makrogol
  • Hjälpämnen är salter, socker, fetter och vatten. Den färdiga vaccinlösningen innehåller dessutom buffertämne (trometamol).
  •  Vaccinet innehåller varken konserveringsmedel eller förstärkningsmedel (adjuvant)

Mer information om Comirnaty XBB.1.5 30 mikrogram/dos-variantvaccinet (Lääkeinfo)

Förvaring och uppbevaring av Comirnaty 30 mikrog/dos-variantvaccinet

Vaccinet förvaras i kylskåp 2–8 grader.

Observera att det utgångsdatum som finns antecknat på vaccinflaskan, betyder vaccinets hållbarhetstid i ultrakall frys. Vaccinets hållbarhetstid i 2–8 graders temperatur räknas från den tidpunkt, då vaccinet tas ut ur ultrakall frys. I sjukhusapoteket antecknas denna tidpunkt på vaccinflaskan eller förpackningen.

Kylskåpet bör kontrolleras regelbundet. Vaccinet får inte frysa på nytt.

  • En operforerad vaccinflaska kan förvaras i kylskåp i 10 veckor.
  • En öppnad vaccinflaska kan förvaras i rumstemperatur eller i kylskåp i högst 12 timmar.

Färdigställande av vaccinet

Försäkra dig om att vaccinet är Comirnaty 30 mikrogram/dos-variantvaccin. 

Det variantanpassade Comirnaty XBB.1.5 vaccinet får ej utspädas. 
Flaskan har gråfärgad kork och etiketten har en gråfärgad kant.

Eftersom mRNA går sönder mycket lätt bör man iaktta noggrann aseptik då vaccinet bereds.

Se noggrannare anvisningar gällande färdigställande av vaccinet och val av vaccinationsutrustning: 
Förberedelserna och färdigställande av coronavaccinet

Tilläggsuppgifter om kassering av vaccinationstillbehör:
Anvisningar om organisering av coronavaccinationer

Dosering och vaccinationsschema

Comirnaty XBB1.5 variantvaccinet har försäljningstillstånd för grundserien och boosterdoser för 12 år fyllda och äldre. 

Mera information om tidtabellen för grundvaccinationsserien och boosterdoser:
Coronavacciner

Vaccinet finns som färdig lösning i en flerdosflaska som innehåller 6 doser. Vaccinets engångsdos för personer som fyllt 12 år är 0,3 ml.

Vaccination av personer som genomgått sjukdomen

Information om hur en genomgången coronavirusinfektion påverkar vaccinationerna, hittas på sidan:
Påverkar en tidigare coronavirussjukdom vaccineringen? 

Vaccinationsanvisningar

Vaccinet ges intramuskulärt (IM) i överarmen.

Vaccinet får ej ges under huden (SC). Använd en tunn nål och tryck tillräckligt länge på injektionsstället när du vaccinerar en person med hemofili. 

Vaccin som inte innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare, så som Comirnaty-vaccinet, kan ges samtidigt med andra vaccin eller med vilken som helst intervall till andra vaccin.

Coronavaccinationsserien kan också fullbordas med ett variantanpassat vaccinpreparat oberoende av vilket vaccinpreparat personen tidigare har fått.  Tilläggsinformation om korsanvändning: 
Frågor om coronavaccinationer

Passar Comirnaty 30 mikrog/dos-variantvaccinet alla?

Vaccinet passar nästan alla. Till exempel en tidigare coronavirussjukdom hindrar inte vaccination. Vaccinet skadar inte heller om personen har en symtomfri coronavirusinfektion eller en coronavirussjukdom i inkubationsfasen när vaccinet ges. 

En person med långvariga coronasjukdomssymtom  kan också vaccineras. Det lönar sig dock att skjuta upp vaccinationen om personen är i mycket dåligt skick, om undersökningar pågår eller om symtomen nyligen har förvärrats. Detta för att man inte skall förväxla möjliga symtom orsakade av vaccinet med sjukdomens symtom.
Mera information om långvarig coronasjukdom, dvs. long covid

En person som är kraftigt allergisk kan i allmänhet också vaccineras. Vaccinet innehåller inga proteiner, så exempelvis vanliga födoämnesallergier hindrar inte vaccination.  Inte ens en anafylaktisk reaktion efter ett annat vaccin hindrar automatiskt vaccinering med coronavirusvaccinet. I en sådan situation görs vaccinationsbeslutet alltid individuellt. 
Vaccination av allergiker

Variantvaccinet passar även för gravida

THL rekommenderar coronavaccin och höstvinterns boosterdos åt alla gravida kvinnor. Coronavaccin kan ges till gravida under alla skeden av graviditeten. Under graviditeten kan hela vaccinationsserien tas.

Man behöver inte heller avstå eller flytta på befruktningsförsök eller fertilitetsvård på grund av coronavaccination. 

Amning är inte ett hinder för vaccination. Man kan fortsätta helt normalt med amning efter vaccination.

Coronavaccination av gravida och ammande mödrar

Vilka är Comirnaty 30 mikrog/dos-variantvaccinets kontraindikationer och försiktighetsåtgärder?

Variantvaccinet får inte ges till personer som har fått en anafylaktisk reaktion av första dosen av vaccinet, eller av någon av vaccinets beståndsdelar. Ifall en person har fått en anafylaktisk reaktion av Comirnaty 30 mikrog/dos-vaccinet, kan hen inte heller ges Comirnaty variantanpassat vaccin på grund av att vaccinerna har så likadan sammansättning. Detsamma gäller då en person har fått en anafylaktisk reaktion av Modernas Spikevax vaccin, då kan personen inte i fortsättningen ges Comirnaty-vaccin.

Variantvaccinet innehåller en mycket liten mängd av polyetylenglykol (PEG) dvs. makrogol. Polyetylenglykol finns t.ex. i laxativer och i små mängder i vissa läkemedel och kosttillskott som hjälpämne. Allergi mot PEG är mycket sällsynt.

Uppföljningstiden efter vaccinationen förlängs till 30 minuter, ifall personen ifråga har fått en bekräftad anafylaktisk reaktion av en tidigare vaccination eller av ett läkemedel som injicerats.

Anafylaxi

Om en person efter en tidigare coronavaccindos har insjuknat i hjärtmuskelinflammation eller hjärtsäcksinflammation, bör fortsatta vaccinationer bedömas individuellt med beaktande av åldern på den som skall vaccineras och andra möjliga allvarliga riskfaktorer för att hen kan insjukna i corona. 

Flytta vaccinationen om personen som skall vaccineras har feber eller febrig infektion

Vilka fördelar har Comirnaty 30 mikrog/dos-variantvaccinet?

Vaccinet är det bästa skyddet mot coronaviruset. Variantvaccinet förebygger mycket effektivt allvarliga former av coronasjukdomen. Dessutom utvidgar de variantanpassade vaccinerna det immunologiska skyddets grund.

Forskningsdata om effekten av variantvacciner: Boostervaccinationer mot corona under höstvintern

Vilka biverkningar kan Comirnaty 30 mikrog/dos-variantvaccinet ha?

Vanligtvis förekommer lokala symtom i injektionsområdet, såsom smärta, rodnad, hetta, utslag och svullnad.

Mycket vanliga är också övergående allmänna symtom som feberreaktioner, huvudvärk, trötthet, irritation, frossa, muskel- och ledvärk, illamående och uppkastningar är också mycket vanliga. Dessutom kan det lokalt förekomma svullnad i lymfkörtlarna.

Lokala och allmänna symtom börjar vanligen inom ett par dygn efter vaccinationen. De går över på några timmar eller dygn. De kan behandlas med feber- och smärtstillande läkemedel.

Lokala och allmänna symtom utgör inget hinder för fortsatt vaccination.

Ute i världen har redan getts miljontals variantanpassade Comirnaty-vaccin och i säkerhetsuppföljningen har inte framkommit några biverkningar som avviker från de tidigare kända biverkningarna hos det ursprungliga preparatet.

Sällsynta biverkningar

Det förväntas att de sällsynta biverkningarna av XBB 1.5-variantvaccinet är likartade som för de tidigare använda Comirnaty-preparaten.