Comirnaty 10 mikrogram/dos -variantvaccin (för 5—11-åringar)

Uppdaterat 30.10.2023 

På denna sida behandlas det variantanpassade Comirnaty XBB.1.5 10 mikrog/dos-vaccinet. Vaccinet är menat för 5–11-åriga barn.  

Comirnaty Original 10 mikrogram/dos- vaccin och Comirnaty Original/Omicron BA.4–5 (5/5 mikrogram/dos)- vaccin har använts tidigare. Dessa preparat används inte från och med hösten 2023. Under hösten 2023 kommer ett omikron XBB.1.5-baserat preparat att användas.

XBB.1.5 10 mikrogram/dos-vaccinet känns igen av vaccinflaskans blå-färgade kork och den blåa kanten på vaccinflaskans etikett.

Alla vaccinpreparat förhindar mycket effektivt särskilt allvarlig coronasjukdom.  Mera information om det variantanpassade Comirnaty XBB.1.5-vaccinets effekt fås under slutet av år 2023.

Sidans innehåll:

Vem får coronavirusvaccinet?

Comirnaty 10 mikrogr/dos-variantvaccinet är menat för 5–11-åriga barn. Vi rekommenderar att vaccinet ges på basis av en individuell utvärdering som görs av en läkare.

Se närmare till vem vaccinet rekommenderas:
Coronavaccinationer för barn 6 månader till 11 år

Vad innehåller Comirnaty 10 mikrog/dos-variantvaccinet?

  • Vaccinet innehåller inte levande sjukdomsalstrare
  • Det Omicron XBB.1.5-baserade preparatet innehåller inte beredningsinformation för det ursprungliga virusets ytprotein, utan enbart beredningsinformationen för XBB.1.5 variantens spikprotein.
  • Vaccinet innehåller en liten mängd polyetylenglykol (PEG) d.v.s. makrogol
  • Hjälpämnen är salter, socker, fetter och vatten. Den färdiga vaccinlösningen innehåller dessutom buffertämne (trometamol).
  •  Vaccinet innehåller varken konserveringsmedel eller förstärkningsmedel (adjuvant).

Mer information om Comirnaty-XBB.1.5 10 mikrogram/dos-variantvaccinet (Lääkeinfo)

Förvaring och uppbevaring av Comirnaty 10 mikrog/dos-variantvaccinet

Vaccinet förvaras i kylskåp 2–8 grader.

Observera att det utgångsdatum som finns antecknat på vaccinflaskan, betyder vaccinets hållbarhetstid i ultrakall frys. Vaccinets hållbarhetstid i 2–8 graders temperatur räknas från den tidpunkt, då vaccinet tas ut ur ultrakall frys. I sjukhusapoteket antecknas denna tidpunkt på vaccinflaskan eller förpackningen.

Kylskåpet bör kontrolleras regelbundet. Vaccinet får inte frysa på nytt.

  • En operforerad vaccinflaska kan förvaras i kylskåp i 10 veckor.
  • En öppnad vaccinflaska håller sig i rumstemperatur eller i kylskåp i höst 12 timmar.

Färdigställande av vaccinet

Försäkra dig om att vaccinet är Comirnaty XBB.1.5 10 mikrogram/dos-variantvaccin som är menat för 5–11-åringar. Vaccinflaskan har blå kork.

Det variantanpassade Comirnaty XBB.1.5 10 mikrog/dos-vaccinet får ej utspädas. 

Eftersom mRNA går sönder mycket lätt bör man iaktta noggrann aseptik då vaccinet bereds.

Se noggrannare anvisningar gällande färdigställande av vaccinet och val av vaccinationsutrustning: 
Förberedelserna och färdigställande av coronavaccinet

Tilläggsuppgifter om kassering av vaccinationstillbehör:
Anvisningar om organisering av coronavaccinationer

Dosering och vaccinationsschema

Comirnaty 10 mikrog/dos-variantvaccinet har försäljningstillstånd för 5–11 åringar. 

Vaccinet finns i en vaccinflaska, som innehåller 6 doser. Vaccinets engångsdos för 5–11-åringar är 0,3 ml. 

Grundvaccinationsserien

I grundvaccinationsserien ingår 2 vaccinationer. Dosintervallen är enligt försäljningstillståndet 21 dygn.
I Finland är den rekommenderade dosintervallen 6–12 veckor. 

Om den andra dosen inte av någon orsak kan ges efter 12 veckor, bör den ändå ges så snabbt som möjligt.

För personer med kraftig immunbrist ges tre vaccindoser i grundvaccinationsserien. Den tredje rekommenderas tidigast 2 månader efter den andra dosen.

Vaccination av personer som genomgått sjukdomen

Mera information om hur en genomgången coronavirusinfektion påverkar vaccinationerna: 
Påverkar en tidigare coronavirussjukdom vaccineringen? 

Vaccinationsanvisningar

Vaccinet ges intramuskulärt (IM) i överarmen.

Vaccinet åt 5–11-årigar kan vanligtvis ges i överarmens muskel (musculus deltoideus).
I vissa fall kan vaccinet även ges i lårmuskeln. Se noggrannare:

Vaccinet får ej ges under huden (SC). Använd en tunn nål och tryck tillräckligt länge på injektionsstället när du vaccinerar en person med hemofili. 

Passar vaccinet alla?

Comirnaty 10 mikrog/dos variantvaccinet passar nästan alla. Till exempel en tidigare coronavirussjukdom hindrar inte vaccination. Vaccinet skadar inte heller om personen har en symtomfri coronavirusinfektion eller en coronavirussjukdom i inkubationsfasen när vaccinet ges. 

En person med långvariga coronasjukdomssymtom  kan också vaccineras. Det lönar sig dock att skjuta upp vaccinationen om personen är i mycket dåligt skick, om undersökningar pågår eller om symtomen nyligen har förvärrats. Detta för att man inte skall förväxla möjliga symtom orsakade av vaccinet med sjukdomens symtom.
Mera information om långvarig coronasjukdom, dvs. long covid

En person som är kraftigt allergisk kan i allmänhet också vaccineras. Vaccinet innehåller inga proteiner, så exempelvis vanliga födoämnesallergier hindrar inte vaccination.  Inte ens en anafylaktisk reaktion efter ett annat vaccin hindrar automatiskt vaccinering med coronavirusvaccinet. I en sådan situation görs vaccinationsbeslutet alltid individuellt. 
Vaccination av allergiker

Vaccinet får inte ges åt barn under 5 år.

Vilka är Comirnaty 10 mikrog/dos-variantvaccinets kontraindikationer och försiktighetsåtgärder?

Variantvaccinet får inte ges till personer som har fått en anafylaktisk reaktion av första dosen av vaccinet, eller av någon av vaccinets beståndsdelar.

Vi rekommenderar inte en andra vaccindos om personen efter en mRNA-vaccindos har fått hjärtmuskelinflammation eller hjärtsäcksinflammation. 

Vaccinet innehåller en mycket liten mängd av polyetylenglykol (PEG) dvs. makrogol. Polyetylenglykol finns t.ex. i laxativer och i små mängder i vissa läkemedel och kosttillskott som hjälpämne. Allergi mot PEG är mycket sällsynt.

Uppföljningstiden efter vaccinationen förlängs till 30 minuter, ifall personen i fråga har fått en bekräftad anafylaktisk reaktion av en tidigare vaccination eller av ett läkemedel som injicerats.

Anafylaxi

Flytta vaccinationen om personen som skall vaccineras har feber eller febrig infektion.

Vilka fördelar har Comirnaty 10 mikrog/dos-variantvaccinet?

Vaccinet är det bästa skyddet mot coronaviruset. Variantvaccinet förebygger mycket effektivt allvarliga former av coronasjukdomen. 

Vilka biverkningar kan Comirnaty 10 mikrog/dos-variantvaccinet ha?

Vanligtvis förekommer lokala symtom i injektionsområdet, såsom smärta, rodnad, hetta, utslag och svullnad.

Mycket vanliga är också övergående allmänna symtom som feberreaktioner, huvudvärk, trötthet, irritation, frossa, muskel- och ledvärk, illamående och uppkastningar är också mycket vanliga. Dessutom kan det lokalt förekomma svullnad i lymfkörtlarna.

Lokala och allmänna symtom börjar vanligen inom ett par dygn efter vaccinationen. De går över på några timmar eller dygn. De kan behandlas med feber- och smärtstillande läkemedel.

Lokala och allmänna symtom utgör inget hinder för fortsatt vaccination.

Sällsynta biverkningar

Det förväntas att de sällsynta biverkningarna av XBB 1.5-variantvaccinet är likartade som för de tidigare använda Comirnaty-preparaten