Långvarig coronasjukdom, dvs. long covid

Vad är long covid?

Long COVID är en följdsjukdom till coronavirusinfektion orsakad av SARS-CoV-2-viruset. Symtomen varar i minst två månader och kan inte förklaras med någon annan diagnos. 

Vilka är symtomen på long covid?

De vanligaste symtomen är 

 • kraftig utmattning
 • andnöd
 • oförmåga att tänka klart eller koncentrera sig, det vill säga så kallad hjärndimma 

Flera olika symtom har beskrivits och de kan förekomma samtidigt. 

Symtomen kan uppträda på nytt efter återhämtning från akut COVID-19 eller fortsätta efter den ursprungliga sjukdomen. Symtomen kan också variera, deras styrka variera eller återkomma med tiden. Symtomen kan förvärras av psykisk och fysisk stress och ansträngning. 

Utöver de vanligaste symtomen har följande symtom kopplats till long covidin. Symtom kan förekomma hos samma person i flera olika organsystem.

 • trötthet
 • andningssvårigheter
 • hjärtklappning i upprätt ställning
 • illamående efter ansträngning
 • sömnsvårigheter
 • ångest, depression eller oförmåga att känna glädje och njuta av saker.
 • hjärtklappning, hjärtkänningar
 • tryckkänsla eller smärta i bröstkorgen
 • led- eller muskelvärk
 • förändringar i lukt- eller smaksinnet, sensorisk hallucinationer
 • kontinuerlig hosta
 • förändringar i hud och hår, inklusive håravfall, eksem
 • symtom i matsmältningskanalen såsom illamående och kräkningar, lös mage, diarré
 • stigande kroppstemperatur, feber
 • svullnad i extremiteterna
 • minnesstörningar

Hur insjuknar man i long covid?

Man kan insjukna i long covid efter en coronavirusinfektion.  Man kan insjukna i long covid även om man har haft coronasjukdomen som symtomfri. En svår coronasjukdom kan öka risken för att long covid-symtom utvecklas.

Long covid diagnosen ställs av en läkare. Det finns inget allmänt godkänt laboratorie- eller bilddiagnostiskt test för long covid, utan läkaren ställer diagnosen utifrån anamnesen och den kliniska undersökningen. Samtidigt kan laboratorieundersökningar eller andra undersökningar utföras främst för att utesluta andra sjukdomar.

Hur bekämpar man long covid?

Risken för long covid minskas av samma åtgärder som för att skydda sig mot coronavirusinfektion. Även coronavirusvaccinerna verkar skydda mot long covid.

Det finns bevis för att personer som insjuknar i coronasjukdom flera gånger kan vara mer mottagliga för långvariga symtom.

Vad beror long covid på?

Long covids exakta mekanism är ännu inte känd och utreds fortfarande.

Utöver coronavirussjukdomen är många andra infektionssjukdomar förknippade med följdsymtom, vars allvarlighet och varaktighet varierar mellan olika sjukdomar och ofta också mycket inom sjukdomar. Eftersom coronaviruset är så vanligt finns det också många patienter med long covid.

Hur vanligt är long covid?

Definitionen av sjukdomen grundar sig på symtom och det finns ingen exakt definition av sjukdomen. Sjukdomen varierar och läker ofta av sig själv. Av dessa skäl är det svårt att fastställa sjukdomens utbredning. 

Dessutom var symtom förknippade med long covid vanliga bland befolkningen redan före pandemin orsakad av coronaviruset. I och med pandemin har en stor del av befolkningen insjuknat i coronasjukdomen, vilket gör det utmanande att undersöka symtom och long covid-undersökning och gör det ännu svårare att fastställa förekomsten. I internationella undersökningar är variationsintervallet för förekomsten av long covid-symtom stort, vilket återspeglar svårigheten i definitionen.

En svår långvarig sjukdomsform som begränsar funktions- och arbetsförmågan är mer sällsynt, likaså barnens sjuklighet. Flera personer kan lida av enstaka lindriga symtom. Även om vissa symtom hos många coronapatienter fortsätter i flera veckor, är inte alla långvariga symtom long covid.

I Finland undersöks sjukdomens utbredning och epidemiologi, men även dessa undersökningar lider av ovan nämnda problem i anslutning till fastställandet av sjukdomen.  Före utgången av augusti 2022 hade 21 000 personer i Finland fått diagnosen long covid.  Även detta antal är förknippat med många osäkerhetsfaktorer som sannolikt beror på att diagnostiken inte har etablerats.

Jag misstänker att jag insjuknat i long covid. Vem kan jag kontakta?

Det lönar sig att kontakta primärvården, till exempel en allmänläkare eller företagshälsovården. De inledande utredningarna görs där. Svåra fall kan kräva undersökningar eller rehabilitering inom den specialiserade sjukvården, men för dessa behövs i allmänhet en bedömning inom primärvården. 

Hur behandlas long covid?

De vanligaste vårdmetoderna är symtomatiska, rehabiliterande och utbildande. Det är viktigt att den insjuknade minskar faktorer som förvärrar symtomen. Lindriga long covid-symtom läker sannolikt av sig själv.

Det finns ingen allmänt godkänd läkemedelsbehandling för sjukdomen. Vid behandling av symtom används flera olika läkemedel. Läkaren kan pröva olika läkemedelsbehandlingar hos long covid-patienter för att hitta ett läkemedel som just denna person har nytta av. Nyttan kan variera beroende på patienten och symtombilden. Ingen botande läkemedelsbehandling har hittats.

Hur länge varar long covid?

Eftersom COVID-19 är en relativt ny sjukdom finns det ännu inga säkra svar. Enligt definitionen varar långvariga symtom i minst två månader. Symtom som varar över sex månader är vanliga, men särskilt lindriga former av sjukdomen verkar ha en stark benägenhet att läka. Svåra sjukdomsformer har i vissa fall beskrivits pågå i över två år.

Se även

Koronavirusinfektion (COVID-19) pitkäaikaisoireet, “pitkä korona”, “long Covid”  (Duodecim) (på finska)