Norovirus

Vad är norovirus?

Norovirus, som hör till gruppen calicivirus, är de virus som oftast orsakar magsjuka hos vuxna. Också hos barn orsakas magsjuka ofta av norovirus.

Norovirus ger ofta upphov till magsjukeepidemier, till exempel i skolor och på sjukhus, hotell, kryssningsfartyg och badanläggningar.

Hur smittar norovirus?

Norovirus utsöndras i stora mängder i en insjuknad persons avföring.

Virusen smittar mycket lätt och smittan kan ske

 • direkt från en person till en annan
 • via vatten eller livsmedel som är kontaminerade med virus
 • via kontaminerade beröringsytor
 • som aerosolsmitta vid kräkningar.

Hur avdödas norovirus?

Norovirus klarar mycket väl av olika miljöförhållanden.

För att avdöda norovirus rekommenderas det att livsmedel upphettas till 90 grader i minst två minuters tid, trots att det saknas försöksresultat.

Norovirus kan vara infektionsdugligt i rumstemperatur, t.ex. i en matta med kräkfläckar, i upp till 12 dygn.

Hur kan smitta förebyggas?

Du kan förhindra norovirussmitta på följande sätt:

 • Tvätta händerna noggrant, i synnerhet efter toalettbesök och blöjbyte och före måltider och matlagning.
 • Skölj grönsaker och frukter väl och undvik att äta råa musslor och ostron.
 • Upphetta utländska frysta bär ordentligt, till exempel genom att koka bären 2 minuter.
 • Rengör omsorgsfullt och desinficera ytor som kan ha kontaminerats med virus med ett klorhaltigt rengöringsmedel.
 • Byt genast nedsmutsade kläder och sängkläder och tvätta dem i hett vatten.

Personer som utför livsmedelsarbete bör stanna borta från arbetsplatsen åtminstone två dygn efter att symtomen upphört.

Åtgärdsanvisning för att förhindra norovirussmitta (på finska)

Vilka är symtomen på en norovirusinfektion?

Inkubationstiden är 12–48 timmar.

Symtomen debuterar plötsligt. Till symtomen hör krampartade buksmärtor och illamående åtföljt av kräkningar. Majoriteten av de insjuknade har också diarré som vanligen är kortvarig och lindrig.

Ibland har patienten också feber, vilket kan skilja sjukdomen från matförgiftningar orsakade av bakteriella toxiner. Symtomen varar som regel i 12–72 timmar.

Hur konstateras norovirus?

Norovirus kan påvisas genom elektronmikroskopisk undersökning av avförings-, livsmedels- och vattenprover eller med PCR-teknik.
Laboratorieundersökningar av norovirus (på finska)

Hur behandlas norovirusinfektioner?

Det finns ingen läkemedelsbehandling mot norovirusinfektioner.

Sjukdomen är vanligen lindrig och går om snabbt, men ibland kan den ge kraftigare symtom, vilket kräver vätsketerapi på sjukhus.

Hur vanlig är sjukdomen och hur uppföljs den?

Även om enstaka epidemier förorsakade av norovirus observeras året runt, förekommer det vanligen en topp en gång per år.

Epidemisäsongen sträcker sig från december till maj med en topp i januari, februari och mars. Då är förekomsten av gastroenterit, det vill säga tarminfektion, orsakad av norovirus störst under hela året.

Norovirusepidemier orsakas ofta av en stam av genotypen GII.4. En ny stam uppkommer vanligen vart annat eller vart tredje år. Det märks i ett ökat antal fall.

Fallen ökar vanligen det år då en ny stam uppkommer. Under de följande åren sjunker antalet fall tills en ny variant uppkommer.

Flera varianter cirkulerar samtidigt, men förekommer i lägre utsträckning än den nyaste varianten.

I Finland uppföljs antalet norovirusinfektioner på flera sätt:

 • Via laboratoriebaserad övervakning för det nationella registret över smittsamma sjukdomar
 • Via tillsynssystemet för livsmedels- och vattenburna sjukdomar (RYMY)
 • Via uppföljning av symtom med hjälp av Avohilmo
 • Via virologisk uppföljning på THL:s laboratorium.

Lue noroviruksen esiintyvyydestä (på finska)