Tiedonkeruun toteutus

Kerro palvelustasi -kysely toteutettiin 10.1.–27.3.2024. Kiitos kaikille osallistujille!

Kansallinen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyden seuranta on vanhuspalvelulain uudistukseen sisältyvä kysely, johon velvoittava lainsäädäntö on tullut voimaan vuoden 2023 alussa. Ensimmäinen lakisääteinen tiedonkeruu käynnistyi toimintayksiköissä tammikuussa 2024. Jatkossa tiedonkeruu toteutetaan joka toinen vuosi. THL vastaa kyselyn toteutuksesta. Vanhuspalvelujen toimintayksiköillä on velvoite huolehtia, että heidän asiakkaillaan on mahdollisuus vastata Kerro palvelustasi -asiakaskyselyyn. Kyselyn kohderyhmään kuuluvat kaikki iäkkäät asiakkaat säännöllisen kotihoidon ja pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen piirissä (Vanhuspalvelulaki 980/2012, 24 a §).

Kerro palvelustasi -kyselystä pidettiin infotilaisuus 31.10.2023. Tiedonkeruun toteutusta käsittelevästä osuudesta on tehty tallenne, jossa on tekstitykset suomeksi ja ruotsiksi. Tekstityksen kielen voi vaihtaa YouTube -videon asetuksista (ratas videon oikeassa alalaidassa).
Tallenne Miten kansallinen Kerro palvelustasi -asiakaskysely toteutetaan? (YouTube)

Tiedonkeruun toteutus

Asiakastyytyväisyystieto kerätään sähköisellä kyselyllä. Toimintayksiköt voivat käyttää myös paperisia kyselylomakkeita, mutta silloin lomakkeiden tallennuksesta THL:n sähköiseen kyselyyn vastaa yksikkö.

Kyselyyn osallistuminen on asiakkaalle vapaaehtoista. Asiakkaat voivat vastata kyselyyn joko itse tai tuettuna. Ensi sijassa läheiset toimivat asiakkaiden vastaamistukena. Yksikkö voi käyttää vastaamisen tukena myös esimerkiksi opiskelijoita, vapaaehtoisia tai muita avustajia. Tuttu hoitaja voi auttaa kyselyyn vastaamisessa vain niissä tilanteissa, kun läheisen tai muun avustajan apua ei ole saatavilla.

Tiedonkeruumateriaalit ja -ohjeet vuonna 2024

Kerro palvelustasi -kyselyn toteutuksen tueksi on laadittu Toimintaohje yhteyshenkilölle toimintayksikössä (ks. taulukko alla). Se sisältää ohjeistusta, joka pitää huomioida kaikissa tiedonkeruuseen osallistuvissa toimintayksiköissä.

Oheiseen taulukkoon on koottu Kerro palvelustasi -kyselyn tiedonkeruumateriaaleja ja -ohjeita.

Toimintaohje yhteyshenkilölle toimintayksikössä

Kerro palvelustasi -kyselyn toteutuksesta toimintayksiköissä vastaavat toimintayksiköiden yhteyshenkilöt. Toimintaohje sisältää ohjeistusta, joka pitää huomioida kaikissa tiedonkeruuseen osallistuvissa toimintayksiköissä. Toimintaohjeessa kuvataan esimerkiksi kyselyyn osallistumisen kriteerejä, kyselyn toteuttamisvaihtoehtoja, sekä ohjeistetaan vastaamistuen käytöstä. Toimintaohje on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Toimintaohjetta on päivitetty 5.1.2024. Muutos toimintayksikön vastaustilanteen seurantaan: toimintayksiköiden sijaan palveluntuottajilla on mahdollisuus seurata ajantasaisesti asiakasvastausten tallentumista sähköiseen kyselyyn.

Kyselyt ja kysymyskortit

Seurantaan kuuluu kaksi kyselyä, jotka ovat suunnattu kotihoitoa ja ympärivuorokautista palveluasumista saaville asiakkaille. Sähköisen kyselyn rinnalle on tehty kyselyt, joita voidaan toimintayksiköissä tulostaa asiakkaiden käyttöön.

Tärkeää: Myös paperisiin kyselyihin tulee liittää kirjautumistunnukset sähköiseen kyselyyn. Kaikilla asiakkailla tulee olla mahdollisuus vastata itse tai avustajansa kanssa sähköiseen kyselyyn, jolloin vastaus palautuu suoraan THL:ään. Kyselyyn tulee liittää myös vastausohje, jossa kuvataan miten ja mihin kysely palautetaan.

Kyselyt voi jakaa asiakkaille aikaisintaan 10.1.2024 kun THL:n sähköinen kysely avautuu. Kyselyt ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kyselystä on tehty myös kysymyskortit helpottamaan vastaamista. Kysymyskortit on tarkoitettu etenkin tilanteisiin, joissa kysymyksiä käydään läpi asiakkaan kanssa keskustellen.

Kyselyt ja kysymyskortit suomeksi:

Kyselyt ja kysymyskortit ruotsiksi:

Kyselyt ja kysymyskortit englanniksi:

Toimintayksiköt vastaavat paperivastauksen tallentamisesta sähköiseen kyselyyn. THL ei toimita yksiköihin paperisia kyselyjä, eikä vastaanota paperille annettuja vastauksia.

Kyselyn vastausohjeet asiakkaille

Asiakkaille jaettavista kyselyn vastausohjeista on tehty kaksi vaihtoehtoa, joista toimintayksikkö valitsee toteutustapansa mukaan jommankumman. Vastausohjeisiin tulee liittää sähköisen kyselyn kirjautumistunnukset, jotka THL toimittaa yksiköihin sähköisesti. Vastausohjeet ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Vastausohje on erikseen
1) asiakkaille, jotka vastaavat sähköiseen kyselyyn, eikä paperista kyselyä ole tarjolla ja 2) asiakkaille, jotka voivat valita, vastaatko he sähköiseen vai paperiseen kyselyyn.

Kyselyn vastausohjeet suomeksi:

Kyselyn vastausohjeet ruotsiksi:

Kyselyn vastausohjeet englanniksi:

Ohje toimintayksikön vastaustilanteen tarkistamisesta

Palveluntuottajalla on mahdollisuus seurata ajantasaisesti toimintayksiköidensä asiakasvastausten tallentumista sähköiseen kyselyyn THL:n verkkopalvelussa. Vaiheittainen ohje vastaustilanteen seurantaan:

Asiakkaiden ja läheisten tiedotemateriaalit

Toimintayksiköt voivat tiedottaa asiakkaita ja heidän läheisiään Kerro palvelustasi -kyselystä ennakolta. Tiedotemateriaaleja on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Yksiköt voivat myös käyttää tiedottamisessa omia viestintämateriaalejaan. Tiedottamisessa voi hyödyntää yksiköille tuttuja viestintäkanavia.

Tiedote asiakkaille ja läheisille

Juliste tiedonkeruusta esimerkiksi ilmoitustaululle asiakkaiden ja heidän läheistensä nähtäville

Mainoskuvat ja -videot esimerkiksi toimintayksikön infonäytölle

Tiedonkeruun toimintaohjeeseen sisältyvää ohjeistusta on luettavissa myös verkkosivuillamme seuraavasti:

Kysyttävää?

Jos et löydä ohjeistuksesta vastausta kysymykseesi, kannattaa katsoa vastauksemme usein kysyttyihin kysymyksiin:
Usein kysytyt kysymykset

Voit olla meihin yhteydessä myös sähköpostitse kerropalvelustasi(a)thl.fi.

Infotilaisuus Kerro palvelustasi -kyselystä 31.10.2023

Kerro palvelustasi -kyselyn tiedonkeruun toteutusta käsittelevästä osuudesta on tehty tallenne, jossa on tekstitykset suomeksi ja ruotsiksi. Tekstityksen kielen voi vaihtaa YouTube -videon asetuksista (ratas videon oikeassa alalaidassa).
Miten kansallinen Kerro palvelustasi -asiakaskysely toteutetaan? (YouTube)

Lainsäädännöllinen tausta

Vanhuspalvelulaki (980/2012)

24 a § Palvelujen laadun seuranta
THL:n on toteutettava valtakunnallinen asiakaskysely joka toinen vuosi. Toimintayksikön on huolehdittava siitä, että sen asiakas saa hänelle soveltuvalla tavalla tiedot kyselyn tarkoituksesta sekä tietojen julkaisemisesta niin, ettei asiakas ole niistä tunnistettavissa ja asiakkaalla on mahdollisuus antaa vastauksensa kyselyyn.