Genomförandet av datainsamlingen

Enkäten Berätta om din service genomfördes 10.1–27.3.2024. Tack till alla deltagare!

Den nationella uppföljningen av klientnöjdheten inom äldreomsorgen är en enkät som ingår i reformen av äldreomsorgslagen vari den förpliktande lagstiftningen har trätt i kraft i början av 2023. Den första lagstadgade datainsamlingen startade i serviceenheterna under januari 2024. Datainsamlingen genomförs i fortsättningen vartannat år. THL ansvarar för att enkäten genomförs. Verksamhetsenheterna inom äldreomsorgen är skyldiga att se till att deras klienter har möjlighet att besvara klientenkäten Berätta om din service. I enkätens målgrupp ingår alla äldre klienter som omfattas av regelbunden hemvård och långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg (Äldreomsorgslagen 980/2012, 24 a §).

En inspelning av den del som gäller genomförandet av datainsamlingen har gjorts med textning på finska och svenska. Undertextspråk kan bytas från inställningarna för YouTube-videon (spår videon längst ner till höger).
Inspelning Hur genomförs den nationella Berätta om din service klientenkäten? (Youtube)

Genomförandet av datainsamlingen

Uppgifterna om klientnöjdhet samlas in med en elektronisk enkät. Verksamhetsenheterna kan också använda pappersenkäter, men då ansvarar de för att registrera enkätsvaren i THL:s elektroniska enkät.

Det är frivilligt för klinter att delta i enkäten. Klienterna kan besvara enkäten antingen på egen hand eller med hjälp. I första hand fungerar de närstående som hjälp för klienterna med att svara. Enheten kan också använda till exempel studerande, frivilliga eller andra assistenter som hjälp med att svara. En bekant vårdare kan hjälpa till att besvara enkäten endast i situationer där det inte finns någon närstående eller annan person som kan hjälpa.

Material och anvisningar för datainsamlingen 2024

Till stöd för genomförandet av enkäten Berätta om din service har utarbetat Anvisning till kontaktpersonen i verksamhetsenheten (se tabell nedanför). Den innehåller anvisningar som ska beaktas vid alla verksamhetsenheter som deltar i datainsamlingen. I tabellen nedan finns material och anvisningar för datainsamling av enkäten Berätta om din service.

Anvisning till kontaktpersonen i verksamhetsenheten

Verksamhetsenheternas kontaktpersoner ansvarar för genomförandet av enkäten Berätta om din service. Anvisningen innehåller anvisningar som ska beaktas vid alla verksamhetsenheter som deltar i datainsamlingen. I anvisningen beskrivs till exempel kriterierna för deltagande i enkäten, alternativa sätt att genomföra enkäten och man ger anvisningar om hur hjälpen vid besvarandet ska genomföras. Anvisningen finns på finska och svenska.

Anvisningen har updaterats 5 januari 2024. Ändring till uppföljningen av svarssituation vid verksamhetsenheterna: i stället för verksamhetsenheterna har serviceproducenterna det möjlighet att följa regelbundet hur klientsvaren sparas i den elektroniska enkäten.

Enkäter och frågekort

I uppföljningen ingår två enkäter som riktar sig till klienter som får hemvård och serviceboende med heldygnsomsorg. Vid sidan av den elektroniska enkäten har det gjorts enkäter som verksamhetsenheterna kan skriva ut för klienternas bruk.

Viktigt: Bifogat pappersenkäterna finns även inloggningskoderna till den elektroniska enkäten. Alla klienter ska ha möjlighet att själv eller tillsammans med sin assistent besvara den elektroniska enkäten. Då returneras svaret direkt till THL. Till enkäten ska också bifogas en svarsanvisning som beskriver hur och var enkäten ska returneras.

Frågekorten som har gjorts för enkäterna kan också användas som stöd för att besvara frågorna. Frågekorten är  i synnerhet avsedda för situationer där man går igenom frågorna genom att diskutera med klienten.

Enkäterna kan delas ut till klienterna tidigast den 10 januari 2024 när THL:s elektroniska enkät öppnas. Enkäterna finns på finska, svenska och engelska.

Enkäter och frågekort på finska:

Enkäter och frågekort på svenska:

Enkäter och frågekort på engelska:

Verksamhetsenheten ansvarar för att registreringen av svaren i pappersform i den elektroniska enkäten. THL skickar inte enkäter i pappersform till enheterna. Pappersenkäter kan inte returneras till THL.

Svarsanvisningar till klienten

Det finns två alternativa svarsanvisningar som delas ut till klienterna. Verksamhetsenheten väljer någondera utifrån hur enkäten genomförs. Svarsanvisningarna finns på finska, svenska och engelska.

Svarsanvisningarna finns separat:
1) till klienter som besvarar den elektroniska enkäten och ingen pappersenkät erbjuds och
2) till klienter som kan välja om de ska svara på den elektroniska enkäten eller pappersenkäten.

Svarsanvisningarna på finska:

Svarsanvisningarna på svenska:

Svarsanvisningarna på engelska:

Anvisning för att kontrollera svarssituationen

Serviceproducenten har möjlighet att följa regelbundet hur klientsvaren inom sina verksamhetsenheter blir registrerade på den elektroniska enkäten i THL:s webbtjänst. En stegvis anvisning för uppföljning av svarssituationen:

Informationsmaterial till klienter och närstående om uppföljningen

Verksamhetsenheterna kan i förväg informera klienterna och deras närstående om enkäten Berätta om din service. Material finns på finska och svenska. I informationen kan enheterna också använda sitt eget kommunikationsmaterial. I informationen kan man utnyttja kommunikationskanaler som är välbekanta för enheterna.

Meddelande till klienter och närstående

Poster om datainsamling till exempel på anslagstavlan, till påseende för kunder och deras närstående

Reklambilder och -video till exempel på verksamhetsenhetens infoskärm

Så här kan ni ladda ner videon till din dator: 1) klicka på länken, videon öppnas på olika flikar i webbläsaren 2) ta musen över videon 3) klicka på tre punkter som visas i det nedre högra hörnet 4) välja Ladda ner.

Anvisningar som ingår i anvisningar på datainsamlingen hittar du också på de här sidorna:

Har du frågorna?

Om ni hittar inte svaren för din frågan, titta på vanlinga frågor:
Vanliga frågor (på finska)

Du kan alltså ta kontakt oss via e-post: kerropalvelustasi(a)thl.fi.