Opiskelijoiden rokotukset

Opiskeluterveydenhuollolla ja siellä annettavilla rokotuksilla on tärkeä rooli opiskelijoiden terveydensuojelussa. 

Sivun sisältö

Rokotukset ja neuvonta ovat osa opiskeluterveydenhuoltoa

Hyvinvointialueet järjestävät opiskeluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien lukioiden ja ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. 

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu on Kansaneläkelaitoksella (KELA). Palvelut tuottaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). 

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu sairaanhoitopalvelujen lisäksi opiskelijoiden terveyttä edistävä ja sairauksia ehkäisevä toiminta.  Opiskelijoiden rokotussuojan tarkistaminen, infektioiden torjuntaan ja rokotuksiin liittyvä neuvonta sekä rokottaminen ovat osa opiskeluterveydenhuoltoa.

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan työssäoppimisen ja työharjoittelun aikainen terveydenhuolto. Poikkeuksena ovat oppisopimuksella opiskelevat, jotka kuuluvat työterveyshuollon palvelujen piiriin.

Lisätietoa opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä, terveystarkastuksista ja siitä, ketkä ovat oikeutettuja opiskeluterveydenhuollon palveluihin:

Hyvinvointialueiden, KELA:n ja YTHS:n on hyvä tehdä yhteistyötä korkeakouluopiskelijoiden rokotusten järjestämiseen liittyvissä asioissa. 

Samalla on myös syytä sopia toimintatavoista, jotka liittyvät kansallista rokotusohjelmaa varten hankittujen rokotteiden 

 • tilaamiseen
 • jakeluun
 • hävikin seurantaa
 • raportointiin. 

Kansallista rokotusohjelmaa varten hankituilla rokotteilla toteutetaan myös niitä tartuntatautilain pykälä 48:n mukaisia rokotuksia, jotka liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon alalle opiskelevien työharjoitteluun. 
Rokotusten järjestäminen hyvinvointialueella

Hyvinvointialueen on järjestettävä terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia myös opiskeluhuollon ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääville henkilöille. Jos opiskelijalla ei ole oikeutta opiskeluterveydenhuollon palveluihin,  hän saa tarvitsemansa rokotukset, hyvinvointialueensa terveydenhuollossa. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010) 

Tarkista rokotussuoja

Varmista, että opiskelijalla on voimassa oleva suoja jäykkäkouristusta ja kurkkumätää vastaan. Tarkista, että opiskelijalla tulee olla joko sairastettujen tautien tai kahden MPR-rokoteannoksen antama suoja tuhka- ja vihurirokkoa sekä sikotautia vastaan. Täydennä suoja, jos se on vajaa.

Arvioi, kuuluuko opiskelija kansallisen rokotusohjelman mukaisten riskiryhmärokotusten piiriin. Opiskelija saattaa tarvita esimerkiksi terveydentilansa tai elämäntilanteensa vuoksi influenssa- tai hepatiittirokotuksen. 
Rokotusohjelma lapsille ja aikuisille 

Kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset ovat opiskelijalle maksuttomia.

Voit käyttää opiskelijoiden rokotuksiin kansallista rokotusohjelmaa varten hankittuja rokotteita.

Opiskeluterveydenhuolto tilaa rokotteet sen hyvinvointialueen lääkekeskuksesta tai sairaala-apteekista, jossa oppilaitos sijaitsee. YTHS  ja sen alihankintakumppanit voivat tilata tarvitsemiaan rokotteita, jos asiasta on sovittu hyvinvointialueen kanssa.
Rokotusten järjestäminen hyvinvointialuella

Koronarokotukset

Sinun on hyvä olla perehtynyt koronavirustautiin ja koronarokotuksiin siten, että pystyt antamaan neuvontaa myös niihin liittyen. Hyvinvointialueet huolehtivat koronarokotuksista. Joillakin hyvinvointialueilla koronarokotuksia saatetaan antaa myös toisen asteen opiskeluterveydenhuollossa. 

Työhön liittyvä rokotustarve

Influenssarokotuksen saavat osana kansallista rokotusohjelmaa kaikki opiskelijat, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon tai lääkehuollon tehtävissä ja osallistuvat potilaiden ja asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon. 

Terveydenhuollon työtehtävissä ja päiväkodissa työskentelevät tarvitsevat myös suojan MPR-tauteja vastaan.

Influenssa- ja MPR-rokotuksia annetaan opiskeluterveydenhuollon lisäksi  hyvinvointialueiden sote-keskuksissa ja terveysasemilla.

Moni opiskelija työskentelee opintojensa ohessa. Työsopimussuhteessa oleva opiskelija voi saada rokotuksia myös työterveyshuollossa. 

Oppisopimuksella opiskeleva on työsuhteessa, joten hän kuuluu työterveyshuollon palvelujen piiriin. Työterveyshuolto huolehtii opiskelijan rokotussuojasta, sillä työnantaja on velvollinen suojaamaan työntekijää esimerkiksi työhön liittyviltä biologisilta vaaroilta. 

Työharjoitteluun liittyvä rokotussuoja

Osa opiskelijoista saa hepatiitti B-rokotuksen maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa työharjoitteluun liittyvän tartuntariskin takia. Rokotukset tulisi antaa siten, että ainakin kaksi annosta rokotetta on annettuna ennen kuin opiskelija aloittaa työharjoittelun.
Opiskelijoiden tartuntavaara ja hepatiitti B -rokotukset 

Tartuntatautilain pykälän 48 mukainen suoja työharjoittelua varten

Jo uranvalinta- ja koulutusvaiheessa opiskelijan kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevän on oltava monin eri keinoin valmis suojelemaan hoitamiensa henkilöiden terveyttä. 

Jos opiskelija menee työharjoitteluun sellaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteeseen, jossa hoidetaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita, hänellä tulisi tartuntatautilain pykälän 48 mukaan olla

 • rokotuksen tai sairastetun taudin tuottama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan
 • rokotus influenssaa vastaan
 • rokotus hinkuyskää vastaan, jos hän menee toimipisteeseen, jossa hoidetaan jatkuvasti alle 12 kuukauden ikäisiä.

Tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita henkilöitä ovat esimerkiksi

 • raskaana olevat
 • alle 12 kuukauden ikäiset ja 65 vuotta täyttäneet
 • potilaat, joilla on elimistön puolustusjärjestelmää merkittävästi heikentävä vakava sairaus tai lääkitys.

Opiskelijan kannattaa ajoissa selvittää, millaista suojaa edellytetään siinä toimipisteessä, johon hän on menossa työharjoitteluun. Ohjeita suojan tarkistamiseen ja suojan täydentämiseen on Työelämän rokotukset -osiossa. 
Työntekijän rokotussuojan arviointi ja täydentäminen 

Osa opiskeluterveydenhuolloista on luonut opiskelijoita varten itsearviointilomakkeen. Jos opiskelija kyselyn perusteella arvioi tarvitsevansa täydennystä suojaan tai apua sen arviointiin, hänet ohjataan ottamaan yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoon.    

Opiskelija saa tarvitsemansa rokotukset opiskeluterveydenhuollosta. Ne ovat opiskelijalle maksuttomia.

Opiskelijan on hyvä olla hyvissä ajoin yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon, jotta 

 • opiskeluterveydenhuolto ehtii hankkia tarvittavat rokotteet
 • opiskelijan suoja on kunnossa ennen työharjoittelun alkua. 

Voit käyttää opiskelijan rokotuksiin kansallista rokotusohjelmaa varten hankittuja MPR-, vesirokko-, influenssa- ja dtap-rokotteita. YTHS ja sen alihankintakumppanit voivat tilata tarvitsemiaan rokotteita, jos asiasta on sovittu hyvinvointialueen kanssa. 

Vesirokkorokotetta ja dtap-rokotetta ei tule tilata turhaan varastoon. 

Ota huomioon, että valtaosalla opiskelijoista on jo suoja vesirokkoa vastaan. Kaikki eivät myöskään tarvitse rokotusta hinkuyskää vastaan.   

Dtap-rokotuksen hinkuyskäsuoja heikkenee jo noin 3‒4 vuodessa. Sen vuoksi suoja kannattaa tehostaa vasta, kun opiskelija on menossa pidempikestoiseen työharjoitteluun, sellaiseen paikkaan, jossa hän työskentelee jatkuvasti alle 12 kuukauden ikäisten parissa. 

Huomioi myös, että päiväkodit eivät ole sosiaalihuollon yksiköitä. Työntekijöiden suojaa koskeva pykälä 48 ei koske päiväkotiin harjoittelemaan meneviä.

Työharjoitteluun tuleva opiskelija voi halutessaan kertoa työnantajalle, onko hänellä vaadittu suoja tai onko hänet rokotettu, mutta pakko ei ole. Jos opiskelija ei halua kertoa, työnantajalla ei ole velvollisuutta ottaa opiskelijaa harjoittelujaksolle.

Opiskelijan oma suullinen ilmoitus pykälän 48 mukaisesta suojasta riittää. Opiskelijan ei tarvitse esittää kirjallista selvitystä saamistaan rokotuksista tai sairastamistaan taudeista.

Ulkomaille opiskelemaan lähtevän rokotukset

Ulkomaille opiskelemaan lähtevän kannattaa tarkistaa kohdemaan tartuntatautiriskit ja oppilaitoksen vaatima suoja hyvissä ajoin ennen lähtöä. 

Kurkkumätä- ja jäykkäkouristussuoja ja suoja MPR-tauteja vastaan on tarpeen kaikkialla. Erittäin herkästi tarttuvaa tuhkarokkoa esiintyy lähes kaikkialla myös Euroopassa. Sen sijaan esimerkiksi poliotehosteen tarvitsee vain, mikäli matkustaa maahan, jossa poliota esiintyy.

Matkailijan terveysoppaassa on ulkomailla asumiseen liittyvää tietoa terveys- ja tartuntatautiriskeistä ja ohjeita suojautumiseen. 
Vaihto-oppilaat ja muut opiskelijat (Terveyskirjasto, Matkailijan terveysopas)

Opiskeluterveydenhuollossa annetaan rokotukset, jotka opiskelija tarvitsee opiskeluun kiinteästi liittyvän ulkomailla tapahtuvan työharjoittelujakson vuoksi.

Itsenäiseen ulkomailla tapahtuvaan opiskeluun tarvittavat rokotukset voi saada hyvinvointialueen toimipisteissä. 

Hyvinvointialueella ei kuitenkaan ole velvoitetta hankkia rokotetta, jos se ei kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan.  Opiskelija voikin joutua kustantamaan rokotteen itse.

Ulkomailta tulevan opiskelijan rokotukset

Tarkista, onko ulkomaalaisella opiskelijalla puutteellinen suoja MPR-tauteja vastaan. Täydennä suoja tarvittaessa. MPR-rokotuksilla pyritään estämään tuhkarokkotartuntoja opiskelijoiden parissa.
Maahanmuuttajien rokotukset

Ulkomaalainen opiskelija ei lyhyiden harjoittelujaksojen tai vierailujen aikana ole yleensä niin merkittävässä tartuntavaarassa, että hän tarvitsisi hepatiitti B -rokotuksen. 

Jos näin työharjoittelun olosuhteiden vuoksi kuitenkin on, eikä henkilöllä ole Suomessa kotikuntaa tai oikeutta opiskeluterveydenhuoltoon, hänen tulee maksaa hepatiitti B -rokotuksensa itse.

On tärkeää muistaa myös muut tartuntatautien torjuntaan ja niiden seulontoihin liittyvät asiat. Myös näissä hyvinvointialueiden ja YTHS:n on hyvä luoda yhteisiä toimintatapoja.

Aiheeseen liittyvää:

Tässä osiossa: