Vaccination av studerande

Studerandehälsovården och vaccinationerna som ges där i utgör en viktig roll för att skydda de studerandes hälsa.

Sidans innehåll

Vaccinationer och rådgivning är en del av studerandehälsovården

Välfärdsområdena ordnar studerandehälsovårdstjänster för studerande vid gymnasier och läroanstalter som erbjuder grundläggande yrkesutbildning inom sitt område. Tjänsterna erbjuds studerande oberoende av deras hemort.

Folkpensionsanstalten ansvarar för ordnandet av studerandehälsovården för högskolestuderande. Tjänsterna produceras av Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). 

Till studerandehälsovården hör förutom sjukvårdstjänsterna även den hälsobefrämjande och förbyggande hälsovården. Till studerandehälsovården hör kontroll av studerandes vaccinationsskydd, bekämpning av infektionssjukdomar och vaccinationsrådgivning samt vaccinationer.

Också den hälsovård som studerande behöver under perioder av lärande i arbetet och arbetspraktiken ingår i studerandehälsovården. Ett undantag är personer som studerar genom läroavtal. Dessa omfattas av företagshälsovården.

Tilläggsuppgifter om organisering av studerandehälsovård, hälsogranskningar och vem som har rätt till studerandehälsovårdens tjänster:

Det är bra för välfärdsområdena, FPA och SHVS att samarbeta i frågor som gäller anordnandet av vaccinationer för högskolestuderande. 

Samtidigt lönar det sig också att komma överens om rutiner, som berör vacciner som upphandlats för det nationella vaccinationsprogrammet

 • beställning
 • distribution
 • uppföljning av svinn
 • rapportering.

De vacciner som upphandlas för det nationella vaccinationsprogrammet används också för att genomföra de vaccinationer i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar som hänför sig till praktik för studerande inom social- och hälsovården. 
Organisering av vaccinationer i välfärdsområdet

Välfärdsområdena bör ordna hälsorådgivning och hälsoundersökningar även för personer som inte hör till studerandevården och företagshälsovården. Om en studerande inte har rätt till tjänster inom studerandehälsovården får hen de vaccinationer hen behöver inom hälso- och sjukvården i sitt välfärdsområde. (Hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010) 

Kontrollera vaccinationsskyddet

Säkerställ att den studerande har ett ikraftvarande skydd mot stelkramp och difteri. Kontrollera att studerande  dessutom har ett skydd mot mässling, påssjuka och röda hund som erhållits antingen genom genomgångna sjukdomar eller genom två doser MPR-vaccin. Komplettera skyddet, om det är bristfälligt.

Bedöm om den studerande hör till riskgrupperna som vaccineras enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Den studerande kan till exempel på grund av sin hälsa eller sin livssituation behöva en influensa- eller hepatitvaccination.
Vaccinationsprogram för barn och vuxna

De vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet är gratis för studerande.

Vid vaccination av studerande kan du använda de vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

Studerandehälsovården beställer vaccinen via välfärdsområdets läkemedelscentral eller sjukhusapoteket, där läroanstalten finns. SHVS och dess underleverantörer kan beställa de vacciner de behöver om man har kommit överens om detta med välfärdsområdet.
Organisering av vaccinationer i välfärdsområdet

Coronavirusvacciner

Du skall vara insatt i koronavirussjukdomen och koronavirusvaccinationer så att du kan ge information om dem. Välfärdsområdet  ansvarar för coronavaccinationerna. I vissa välfärdsområden  ges coronavaccinationerna till andra stadiets studerande. 

Vaccinationsbehov som anknyter till arbetet

Alla studerande, som arbetar inom social, hälso- och sjukvården eller läkemedelsförsörjningen och som deltar i patienters eller klienters direkta vård eller omsorg, får vaccin mot influensa som en del av det nationella vaccinationsprogrammet.

De som arbetar inom hälso- och sjukvården och på daghem behöver också ett skydd mot MPR-sjukdomarna.

Förutom inom studerandehälsovården ges influensa- och MPR-vaccin också vid social- och hälsocentralerna och hälsostationerna inom välfärdsområdet.

Många studerande arbetar vid sidan av studierna. En studerande i arbetsavtalsförhållande kan också få vaccinationer inom företagshälsovården.

En person som studerar genom läroavtal är i arbetsförhållande och därför är hen berättigad till tjänster som företagshälsovården erbjuder. Företagshälsovården säkerställer den studerandes vaccinationsskydd, eftersom arbetsgivaren är skyldig att skydda de anställda till exempel mot biologiska hot som anknyter till arbetet.

Vaccinationsskydd som anknyter till arbetspraktik

En del av de studerande får gratis vaccin mot hepatit B inom det nationella vaccinationsprogrammet på grund av smittorisk under arbetspraktiken. Vaccinationerna ska ges så att åtminstone två doser vaccin har getts innan den studerande inleder sin praktik.
Hepatit B-vaccinationer av studerande som löper risk att smittas

Skydd inför arbetspraktik enligt paragraf 48 i lagen om smittsamma sjukdomar

Redan vid valet av yrke och utbildning är det viktigt att den studerande fäster vikt vid att social-, hälso- och sjukvårdspersonalen ska vara beredd att på många olika sätt skydda hälsan hos de personer som vårdas.

När en studerande deltar i praktik vid en sådan verksamhetsenhet inom social-, hälso- och sjukvården där man vårdar klienter eller patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar, ska den studerande i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar ha

 • ett skydd mot mässling och vattkoppor antingen via vaccination eller via genomgången sjukdom
 • vaccination mot influensa
 • vaccination mot kikhosta om han eller hon besöker ett verksamhetsställe som kontinuerligt vårdar barn under 12 månader.

Personer utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar är till exempel

 • gravida kvinnor
 • barn under 12 månader och 65 år fyllda
 • patienter som har en sjukdom eller en läkemedelsbehandling som avsevärt försämrar immunförsvaret

Den studerande ska i tid ta reda på hurdant skydd som krävs vid den enhet där praktiken ska ske. Anvisning om hur man kontrollerar och kompletterar skyddet finns i avsnittet Vaccinationer i arbetslivet. 
Bedömning och komplettering av arbetstagares vaccinationsskydd

En del av studerandehälsovården har skapat en självutvärderingsblankett för studerande. Om den studerande utifrån enkäten bedömer att han eller hon behöver komplettering av stödet eller hjälp med att bedöma behovet, hänvisas han eller hon till studerandehälsovården.  

Den studerande får de nödvändiga vaccinationerna gratis inom studerandehälsovården.

Den studerande borde i god tid vara i kontakt med studerandehälsovården så att 

 • studerandehälsovården hinner skaffa de vaccin som behövs
 • vaccinationsskyddet är i kraft innan praktiken börjar. 

Vid vaccination av studerande kan du använda de MPR-, vattkopps-, influensa- och dtap-vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. 

SHVS och dess underleverantörer kan beställa de vacciner de behöver om man har kommit överens om detta med välfärdsområdet.

Beställ inte vaccin mot vattkoppor  och dtap-vaccin i onödan för att ha i lager. 

Tänk på att majoriteten av de studerande redan har skydd mot vattkoppor. Alla behöver inte heller vaccineras mot kikhosta. 

Dtap-vaccinationens skydd mot kikhosta försvagas redan på cirka 3–4 år. Därför lönar det sig att förnya skyddet först när en studerande ska delta i en längre praktik där han eller hon kontinuerligt arbetar med under 12 månader gamla barn. 

Kom också ihåg att daghem inte är enheter inom socialvården. Paragrafen 48 om personalens skydd gäller inte studerande som deltar i praktik på daghem.

En studerande som ska delta i praktik kan själv välja att ge arbetsgivaren information om sitt skydd eller sina vaccinationer, men är inte tvungen att göra det. Om den studerande inte vill berätta, har arbetsgivaren ingen skyldighet att ta emot den studerande för en praktikperiod.

Det räcker med att den studerande muntligen intygar att han eller hon har skydd enligt 48 §. Den studerande behöver inte visa upp någon skriftig utredning över vaccinationer och sjukdomar.

Vaccination av personer som ska studera utomlands

Studerande som ska studera utomlands ska i god tid före avresan kontrollera vilka risker för smittsamma sjukdomar som föreligger i landet och vilket skydd läroinrättningen kräver. 

Skydd mot difteri, stelkramp och MPR-sjukdomar behövs överallt. Mässling smittar mycket lätt och förekommer nästan överallt också i Europa. Däremot behövs till exempel en poliobooster endast vid resa till ett land där polio förekommer.

Resenärens hälsoguide innehåller information om hälso- och smittorisker när man bor utomlands och anvisningar för hur man kan skydda sig.
Utbytesstuderande och andra studerande (Terveyskirjasto, Resenärens hälsoguide)

Studerandehälsovården ger de vaccinationer som den studerande behöver för praktik som sker utomlands och som utgör en del av studierna.

De vaccinationer som behövs under självständiga studier utomlands fås från verksamhetspunkter inom välfärdsområdet. 

Välfärdsområdet  har dock ingen skyldighet att skaffa sådana vaccin som inte ingår i det nationella programmet. Det kan hända att den studerande blir tvungen att betala dem själv.

Vaccination av utländska studerande

Kontrollera att utländska studerande har ett tillräckligt skydd mot MPR-sjukdomarna. Komplettera skyddet vid behov. De MPR-vaccinationer som ges inom studerandehälsovården syftar till att hindra mässlingsmitta bland studerande.

Utländska studerande som har rätt till studerandehälsovård har också rätt till de vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.
Vaccination av invandrare

Utländska studenter löper i allmänhet inte en så betydande risk för smitta under korta praktikperioder eller besök att de skulle behöva hepatit B-vaccination. 

Om det på grund av omständigheterna vid arbetspraktiken trots allt finns en betydande smittorisk och personen inte har en hemkommun i Finland eller rätt till studerandehälsovård, måste personen själv betala hepatit B-vaccinationen.
Det är också viktigt att även komma ihåg andra frågor relaterade till förebyggande och screening av infektionssjukdomar. Även här är det bra för välfärdsområdena och SHVS att skapa gemensamma verksamhetssätt.

Mera om temat:

Tässä osiossa: