Somatisk specialiserad sjukvård

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivningen för statistiken över somatisk specialiserad sjukvård innehåller en bedömning av hur tillförlitlig statistiken är och hur väl den lämpar sig för olika användningsändamål utgående från rekommendationen om kvalitetsbeskrivningar för Finlands officiella statistik (FOS).

Statistikuppgifternas relevans

I vårdanmälningsregistren för social- och hälsovården samt i vårdanmälningsregistret för primärvården (Avohilmo) samlas uppgifter om vårdperioder inom social- och hälsovårdens institutions- och vårdavdelningsvård (inkl. dagkirurgi), öppenvårdsbesök inom den offentliga specialiserade sjukvården och den offentliga primärvården. I registren samlas också uppgifter om vårdperioder som pågår vid årsskiftet (s.k. klient-/patientinventering 31.12) och om vårdperioder som inletts (från och med våren 2020).

Vårdanmälningar som inkommer till Institutet för hälsa och välfärd (THL) sparas i ett av tre register: Socialvårdens vårdanmälningsregister, hälso- och sjukvårdens vårdanmälningsregister och primärvårdens vårdanmälningsregister, det vill säga Avohilmo-registret.

Den här statistikrapporten grundar sig på uppgifter i hälso- och sjukvårdens vårdanmälningsregister (nedan endast Hilmo) och innehåller uppgifter om vårdanmälningar som skickats till THL senast den 31 augusti 2021. Utöver denna rapport utarbetas också en statistikrapport för den psykiatriska specialiserade sjukvården. Uppgifterna rapporteras på riksnivå, per sjukvårdsdistrikt och per kommun. 

Uppgifterna används i utredningar som tjänar det nationella och lokala beslutsfattandet, i uppföljningen av hur lagstiftningen genomförs samt i vetenskaplig forskning. På det hela taget gör uppgifterna i registret det möjligt att styra och följa verksamheten inom social- och hälsovården. 

Statistikrapporterna är avsedda för medborgare, yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, myndigheter, beslutsfattare, planerare och forskare samt andra som behöver information om de tjänster som klienterna/patienterna fått samt om serviceproduktionen vid verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården. Hilmos datainnehåll och datainsamling samt rapportering utvecklas i samarbete med olika experter och dataanvändare.

Datainnehållet presenteras i detalj i Hilmo-handboken (på finska). De centrala begreppen och definitionerna finns också i statistikrapporten.

Uppgifterna i vårdanmälningsregistret kommer från kommunernas, samkommunernas, de statliga sjukhusens och den privata sektorns verksamhetsenheter – den sistnämnda skickar uppgifter om vårdperioder på vårdavdelning och dagkirurgi. Uppgifterna kommer också från aktörer av vilka kommunen eller en annan organisation har skaffat tjänster i form av köpta tjänster eller genom servicesedlar. I sådana situationer rekommenderas att serviceproducenten i första hand skickar uppgifterna för att säkerställa kvaliteten på dem.   

Hilmo-datainsamlingen 2020 grundar sig på lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008).

Metodbeskrivning

Populationen i statistiken utgörs av alla de personer som har vårdats på en vårdavdelning inom den specialiserade sjukvården, fått dagkirurgisk vård eller öppenvård inom den offentliga specialiserade sjukvården under året eller som har vårdats på vårdavdelning eller genomgått en dagkirurgisk vårdåtgärd någon annanstans, till exempel vårdats på en vårdavdelning inom den privata sektorn. Om statistiken omfattar patienter vars vårdperiod pågick den 31 december  (s.k. pågående vårdperioder, dvs. anmälningstyp = 2 i datainsamlingen), nämns detta separat. I övrigt består populationen i statistiken av avslutade vårdperioder (anmälningstyp = 1) och kontakter inom öppenvården.

Uppgifterna i vårdanmälningarna hämtas från serviceproducenternas elektroniska klient- och patientdatasystem i enlighet med definitionerna och anvisningarna i Hilmo-handboken. Hur exakta och pålitliga uppgifterna i systemet är samt hur uppgifterna plockas ur systemet inverkar på hur exakta och pålitliga Hilmo-uppgifterna är. Man strävar kontinuerligt efter att förbättra såväl detta som innehållet i uppgifterna i Hilmo i samarbete och växelverkan med serviceproducenterna samt med de instanser som hämtar information från klient- och patientdatasystemen. 

Uppgifterna i vårdanmälningsregistret för social- och hälsovården har samlats in en gång per år och i Avohilmo en gång per dygn. Datainsamlingen till hälso- och sjukvårdens vårdanmälningsregister förnyades 2017 så att THL började ta emot vårdanmälningar inom hälso- och sjukvården en gång i månaden. Våren 2020 försökte man ytterligare utveckla datainsamlingens aktualitet så att den offentliga specialiserade sjukvården skickar sina uppgifter dagligen eller flera gånger i veckan. Uppgifterna i vårdanmälningsregistret för hälso- och sjukvården har traditionellt publicerats en gång per år, men under 2021 har uppgifterna publicerats en gång per månad i form av förhandsuppgifter.

Uppgifterna i Hilmo består av vårdanmälningar med personbeteckning vid verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården. De innehåller information om serviceproducenten, patientens hemkommun, ankomst till vård, vård och anknytande åtgärder samt när vården avslutats. Anmälningarna om psykiatrisk vård innehåller dessutom uppgifter om patientens ankomstsätt, tvångsåtgärder, läkemedelsbehandling samt vissa andra uppgifter om den psykiatriska vården.

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

När uppgifterna kommer till THL kontrolleras de för att upptäcka eventuella fel och brister. Från och med 2016 kontrolleras uppgifterna i en automatisk databehandlingsprocess som bland annat kontrollerar vissa obligatoriska uppgifter samt till vissa delar om koderna i materialet motsvarar de koder som fastställts i Hilmo. Om fel eller brister har upptäckts i kontrollen ansvarar uppgiftslämnaren för att korrigera eller komplettera dem eller för att skicka hela materialet på nytt. 

Statistiken som fås fram jämförs med motsvarande statistik för föregående år. Oklara fall kontrolleras med uppgiftslämnarna. Om det trots kontroller och korrigeringar förekommer brister eller fel i uppgifterna, beskrivs de i statistikrapporten. 

Kvaliteten på uppgifterna i Hilmo har utvärderats i över 30 vetenskapliga undersökningar från att systemet togs i bruk 1969 till 2012. I merparten av dem har man utrett kvaliteten på uppgifterna om hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska störningar samt skador. Undersökningsresultaten har sammanställts i en översikt som publicerades 2012. Slutsatsen var att uppgifternas täckning och noggrannhet varierar från tillfredsställande till mycket god . Huvuddiagnoser och primära åtgärder (huvudåtgärder) har i allmänhet anmälts mycket väl till Hilmo, men det förekommer brister i uppgifterna om bidiagnoser och andra åtgärder samt i vissa andra uppgifter. Uppgifternas kvalitet och täckning varierar också mellan olika sjukvårdsdistrikt.

Uppgifternas aktualitet och punktlighet

Statistikrapporterna för den specialiserade sjukvården publiceras en gång per år. De innehåller uppgifter för året före innevarande år. Statistikrapporterna och tidtabellen för när statistiken publiceras finns på THL:s webbplats. THL har börjat ta emot Hillmo-uppgifter varje månad från och med början av 2017 och dagligen från och med våren 2020.  För närvarande publiceras uppgifter ur terveyshilmo en gång i månaden som förhandsuppgifter.

Statistikens enhetlighet och jämförbarhet

I Hilmo finns uppgifter tillgängliga från och med 1969 (då under namnet Utskrivningsanmälan). Uppgifterna om den specialiserade somatiska sjukvården och sinnessjukhusen samlades till en början in separat. Datainsamlingen sammanslogs 1986. Utskrivningsanmälan (meddelande om att vården avslutats) omvandlades till vårdanmälan i början av 1994 enligt 6 § i lagen om Stakes (1073/92) och lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989) och förordningen om riksomfattande personregister för hälsovården (774/1989, ändrad 1671/1993). Registret innehöll till en början endast uppgifter om specialiserad sjukvård och primärvårdens institutionsvård, från och med 1998 även uppgifter om öppenvård inom den offentliga specialiserade sjukvården. Uppgifterna i Avohilmo omfattar från och med 2011 hela landet.  

Materialet för 2002–2007 har kompletterats med uppgifter som samlats in separat från hälsocentralsjukhus som leds av en specialist. I Hilmo finns numera också uppgifter om specialistledda hälsocentralsjukhus samt specialitetspolikliniker som ordnats i anslutning till primärvården. Uppgifterna om öppenvård inom den specialiserade sjukvården har uppskattats vara jämförbara per år och producent sedan 2006. Sedan 2008 omfattar registret uppgifter om Åland. 

Ändringar i diagnos- och åtgärdskoder samt andra uppgifter som samlas in påverkar uppgifternas jämförbarhet med tiden. År 1994 började man samla in tilläggsuppgifter om psykiatri och krävande hjärtpatienter samt uppgifter om dagkirurgi. En del av uppgifterna har varit frivilliga och därför är deras täckning inte lika bra som täckningen för de obligatoriska uppgifterna. År 2017 slutade man samla in tilläggsuppgifter om hjärtpatienter eftersom det inte längre var nödvändigt att samla in dem separat efter att hjärtkoderna i THL:s åtgärdsklassifikation uppdaterats.

Diagnosuppgifterna i Hilmo följer sjukdomsklassificeringen ICD-10 från och med 1996. Före detta användes version ICD-9 av sjukdomsklassificeringen under 1987–1995 och ICD-8 under 1969–1986. 

I Hilmo finns uppgifter om åtgärder från och med 1986. Åren 1986–1996 användes Sjukhusförbundets åtgärdsnomenklatur. Den nuvarande THL – Åtgärdsklassifikationen grundar sig på den nordiska åtgärdsklassifikationen (Nordic Classification of Surgical Procedures, NCSP), som publicerades första gången 1996. 

De nya versionerna av sjukdoms- och åtgärdsklassifikationerna är alltid noggrannare än de föregående, vilket försvårar jämförelsen mellan olika år. Även den medicinska utvecklingen, till exempel förändringar i diagnostiken av sjukdomar, påverkar statistiken och jämförbarheten mellan olika år. De uppdaterade klassifikationerna finns tillgängliga på THL:s kodserver.

I den klassifikationsreform som genomfördes 2019 ersattes de gamla klassifikationerna ankomstsätt och servicebransch med klassifikationerna kontaktsätt och prioritet. Det praktiska genomförandet av reformen pågår dock fortfarande hos vissa uppgiftslämnare och uppgifter skickas både enligt den nya och den gamla klassificeringen. Därför definieras i denna rapport perioder av öppenvård och vårdperioder på vårdavdelning både enligt den gamla och den nya klassifikationen.

Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

Statistikrapporterna publiceras varje år på THL:s webbplats. Också tidtabellerna för när kommande rapporter publiceras syns på THL:s webbplats. Uppgifter i Terveyshilmo kan granskas till exempel utifrån statistikkuber och indikatorer i Sotkanet.

Statistikrapporterna är offentliga. Däremot är personuppgifter i vårdanmälningsregistret sekretessbelagda. Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata Findata beviljar tillstånd för att använda uppgifterna.

Uppgifterna som samlats in i Hilmo används förutom i statistikrapporter även i statistik från nordiska Nordic Medico-Statistical Committee, det vill säga Nomesko, Europeiska unionens Eurostat och Världshälsoorganisationen WHO samt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD.

Särdrag i statistikrapporten om den specialiserade somatiska sjukvården 2020 

När man i statistikrapporten ställer något i förhållande till befolkningen har man använt sig av medelfolkmängden. I kubrapporteringen har man använt folkmängden på årets sista dag.

År 2019 gjordes en reform av Hilmos datainnehåll, där de tidigare klassifikationerna servicebransch och ankomstsätt inom hälso- och sjukvården ersattes med de nya klassifikationerna kontaktsätt och prioritet. Endast en liten del av serviceproducenterna hade tagit i bruk de nya klassifikationerna 2019. Med den nya klassificeringen kan dagkirurgi inte längre definieras. I den här statistikpublikationen har dagkirurgi i sin gamla form blivit en del av öppenvårdsbesöken. 

Hilmos datainsamling uppdaterades avsevärt under 2020. Material som tidigare samlades in årligen levereras nästan dagligen av alla sjukvårdsdistrikt i Fastlandsfinland. Därtill har största delen av serviceproducenterna i samband med reformen tagit i bruk de nya klassifikationerna kontaktsätt och prioritet som publicerades 2018. Dessutom har coronapandemin haft en tydlig inverkan på utbudet och användningen av tjänster.

Dessutom ska följande särdrag beaktas i statistiken:

  • Uppgifterna om åtgärder i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har preciserats för 2020 och framåt. Dessa har dock inte korrigerats retroaktivt.
  • Uppgifterna om åtgärder från sjukhuset Jokilaakson sairaala är bristfälliga