Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen

Luvan myöntämisen edellytykset

Hallinto-oikeus voi myöntää luvan lääkärin tai muun asiantuntijan suorittamaan lapsen tutkimukseen:

 • jos tutkimus on välttämätön lastensuojelutarpeen selvittämiseksi ja 
 • jos lapsen huoltaja kieltää tutkimuksen tekemisen. 

Lastensuojelulaki 28 § (Finlex)

Lupa lapsen tutkimiseen on tarkoitettu keinoksi selvittää lapsen tilanne, kun työskentely ei muutoin ole lainkaan päässyt alkamaan, vaikka lapsen etu sitä vaatisi. Luvan edellytyksenä on, että sosiaalityöntekijän alustavan arvion perusteella lapsen lastensuojelun tarve tulisi selvittää, mutta riittäviä tutkimuksia lastensuojelun tarpeen selvittämiseksi ei voida suorittaa huoltajien vastustuksesta johtuen. 
HE 252/2006 vp (Finlex) 

Luvan myöntämisen vaikutukset

 • Ei vaikuta muutoin huoltajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
 • Sivuuttaa pelkästään huoltajan tahdon merkityksen.
 • Ei rajoita eikä sivuuta lapsen itsemääräämisoikeutta terveydenhuollon potilaana. Tutkimusta ei siten voida hallinto-oikeuden luvankaan nojalla suorittaa, jos alaikäinen pystyy ikänsä ja kehitystasonsa huomioon ottaen päättämään hoidostaan ja lapsi kieltäytyy tutkimuksen suorittamisesta. Lapsen tahdon merkityksen arvioi hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö hoitotilanteessa.
  Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 7 § (Finlex)

Hakemusmenettely

Hakemuksen sisältö

 • Lastensuojeluasian vireilletulo
 • Lastensuojelun tarpeen selvittämisen oletettu valmistumispäivä
 • Kuvaus yhteistyöstä huoltajien kanssa
 • Vaatimus lapsen tutkimisesta
 • Selvitys syistä, jotka edellyttävät tutkimuksen suorittamista
 • Perustelut, joiden nojalla huoltajat vastustavat tutkimusta
 • Selvitys siitä, miten lapsen mielipide on selvitetty ja selvitys lapsen mielipiteestä
 • Syyt lapsen mielipiteen selvittämättä jättämiselle
 • Suunnitelma tutkimuksen suorittamispaikasta, suorittajasta, tutkimuksen laajuudesta ja aikataulusta
 • Selvitys tutkimuksen kiireellisyydestä ja ehdotettu määräaika tutkimuksen tekemiselle
 • Pyyntö ja perustelut välittömälle täytäntöönpanolle

Menettely hallinto-oikeudessa

 • Kuultava 12 vuotta täyttänyttä lasta ja lapsen huoltajaa. Erityisen painavasta syystä lupa voidaan antaa, vaikka kuulemista ei ole voitu suorittaa. 
  Lastensuojelulaki 28 § 2 momentti (Finlex)
 • Erityisen painava syy voi esimerkiksi olla, että huoltaja pakoilee kuulemista tai hän täysin perusteetta tai puhtaasti vain kiusantekotarkoituksessa kieltää tutkimuksen tekemisen.
  • Samalla edellytetään, että tutkimuksen suorittamatta jättäminen vakavasti vaarantaa tai uhkaa vakavasti vaarantaa lapsen oikeuden välttämättömään suojeluun ja huolenpitoon. Tämän tulee käydä ilmi hakemuksesta.
  • Säännöksen tarkoituksena on varmistaa, että asianosaiset eivät voi käyttäytymisellään tarpeettomasti estää luvan myöntämistä. 

Luvan voimassaolo ja täytäntöönpano