Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanoton asiakkaiden käyntisyyt

Laatuseloste

Tilastotietojen relevanssi

Perusterveydenhuollon avohoidon tilasto sisältää tietoja perusterveydenhuollon toiminnasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämän Hoitoilmoitusrekisterin (Hilmo) tietojen pohjalta. Tilasto sisältää tietoja palvelun tuottajasta, asiakkaiden palvelujen käytöstä, hoidon saatavuudesta, asiakkaiden terveysongelmista, epidemioiden leviämisestä, asiakkaan/potilaan kotikunnasta ja sukupuolesta, iästä, palvelumuodosta ja yhteystavoista, käyntisyistä, toimenpiteistä ja jatkohoidosta, lääkityksestä ja rokotuksista sekä lasta odottavien naisten sekä lasten ja nuorten terveyden edistämiseksi tehdyistä tarkastuksista. Tässä tilastoraportissa raportoidaan avohoidon avosairaanhoidon käyntisyyt ja diagnoosit.
Hoitoilmoitusopas terveydenhuollolle 2023

Tilasto on tarkoitettu toiminnan seurannan, arvioinnin, valvonnan ja ohjauksen tueksi terveydenhuollon ammattihenkilöille, hallintoviranomaisille, suunnittelijoille ja tutkijoille, jotka tarvitsevat ajantasaista tietoa terveyskeskusten palvelutuotannosta Suomessa. Tilaston pohjana olevan hoitoilmoitusrekisterin tietosisältöä ja tiedonkeruuta sekä raportointia kehitetään yhteistyössä tiedontuottajien ja käyttäjien kanssa.

Tilaston tietojen keruu perustuu lakiin.
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) (Finlex)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (784/2021) (Finlex)

Menetelmäkuvaus

Perusterveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteriin (Avohilmo) kootaan tietoja perusterveydenhuollon avohoitokäynneistä. Avohilmo-rekisteri on yksi kolmesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hoitoilmoitusrekisteristä, kaksi muuta ovat: sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri.

Hoitoilmoitusjärjestelmä muodostaa huomattavan laajan sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannon: Avohilmo -rekisteriin tallentui vuonna 2023 noin 100 miljoonan tapahtuman tiedot. Perusterveydenhuollon tilasto perustuu Avohilmo-rekisteriin saatuihin tietoihin, jotka poimitaan automaattisesti potilastietojärjestelmistä suoraan ammattilaisten tekemistä kirjauksista asiakkaiden tietoihin (Hilmo-tiedot). Nämä tiedot siirtyvät potilastietojärjestelmistä THL:ään ajantasaisesti pääasiassa vuorokausittain. Avohilmoon saapuneista tiedoista julkaistaan viikko- ja kuukausikohtaisista käyntitiedoista tietokantaraportit. Tiedot on saatavilla Avohilmon tietokantaraportilta.
Käynnit viikoittain ja kuukausittain

Tilastossa käytetyt luokitukset sekä tiedonkeruun ohjeet on kuvattu terveydenhuollon hoitoilmoitusoppaassa sekä THL:n verkkosivuilla. Keskeiset käsitteet ja määritelmät kuvataan erikseen tilastoraportin tekstiosassa.
Hilmo (Hoitoilmoitusjärjestelmä)

Tämä tilastoraportti perustuu palveluntuottajien potilastietojärjestelmiin kirjattuihin ja sieltä lähetettyihin ja Avohilmoon vastaanotettuihin asiakaskäyntitietoihin. Uusia tietoja, päivityksiä ja muutoksia aiemmin toimitettuihin tietueisiin vastaanotetaan Avohilmo-rekisteriin jatkuvasti. Ajantasaisin Avohilmo-tieto on saatavilla THL:n verkkosivuilla tietokantaraporteilta. Tässä tilastoraportissa esitetään 13.2.2024 mennessä Avohilmoon tulleet tiedot.
Avohilmon tietokantaraportit 

Potilastietojärjestelmät tallentavat osan asiakkaan käyntitiedoista automaattisesti (kuten käyntien aikaleimat), osan tiedoista ammattilainen valitsee tietojärjestelmän tarjoamista vaihtoehdoista ja osan ammattilainen kirjaa manuaalisesti järjestelmään. Nämä kirjaamistavat vaihtelevat potilastietojärjestelmittäin. Kuitenkin potilastietojärjestelmistä Avohilmoon tulevat kaikki tiedot, mukaan lukien käyntitiedot, ovat rakenteisessa muodossa.

Tätä tilastoraporttia varten tehtyinä rekisteri- ja tietokantaraporttipoimintojen rajauksina käytettiin avosairaanhoitoa ja julkista terveydenhuoltoa. Tilastoraporttia varten tarvittavat käyntisyy- ja diagnoositiedot ladattiin csv-tiedostoiksi 13.2.2024 THL:n verkkosivuilla julkaistusta kuutioista; erikseen käyntisyitä (ICPC-2) ja diagnooseja (ICD-10) koskevista kuutioista. Kuutioon valittiin sarakkeisiin vuodet 2018–2023. Riveille dimensioiksi valittiin diagnoosikuutiosta sekä diagnoosipääryhmä että diagnoosi (kolmen merkin tarkkuudella) ja käyntisyykuutiosta käyntisyytä kuvaava ICPC-2-koodi, yhteystapa, vastaanottajan ammatti sekä mittarit.

Avohilmon tietokantakuutioista ladattu csv-tiedosto järjestettiin vuosittaisten käyntimäärien mukaiseen järjestykseen taulukoiksi, joiden vuosittaisessa järjestämisessä huomioitiin 200 tavallisinta diagnoosia. Nämä taulukot rakennettiin csv-tiedostosta erikseen käyttäen vastaanottajan ammattirajauksena lääkärikäyntejä ja erikseen sairaanhoitaja- tai terveydenhoitajakäyntejä (Liitetaulukot 1–4). Näissä mittarina oli asiakkaiden lukumäärä ja yhteystapana kaikki yhteystavat, mikä huomioi laskennassa kaikki asiakkaat olipa heillä vuoden aikana ollut yhteystapana avosairaanhoitoon etä- ja/tai läsnäasiointia. 

Diagnoosipääryhmittäiseen kaikkien käyntien tarkasteluun laskettiin yhteen kaikki diagnoosipääryhmien mukaiset käynnit, jolloin mittarina käytettiin käyntien lukumäärää. Taulukon lukumäärät laskettiin erikseen ilman yhteystaparajausta sekä rajaten laskenta läsnäasiointiin. Näiden kahden erillisen taulukon avulla laskettiin diagnoosipääryhmittäiset läsnäasiointien osuudet kaikista saman diagnoosipääryhmän mukaisista käynneistä. Käyntisyiden pääryhmittäiseen tarkasteluun lyhennettiin käyntisyyn nimi pääryhmätasolle, jonka mukaisesti suoritettiin vastaava laskenta kuin diagnoosien pääryhmittäisiä taulukoita muodostettaessa. (Liitetaulukot 5 ja 6 ja kuviot 3 ja 4.)

Edellä mainituilla ohjeilla kuka tahansa voi tulostaa verkkosivuilla olevista tietokantaraporteista tämän tilastoraportin liitetaulukot, vaikkakin se vaatii jonkin verran harjaantumista ja aineistonkäsittelytaitoja. Näiden taulukoiden rakentamiseen käytettiin R-tilasto-ohjelmaa. Huomattavaa kuitenkin on se, että Avohilmo rekisteri päivittyy päivittäin ja tietokantaraportit päivitetään kuukausittain, joten täysin identtisiä taulukoita ei verkkosivuilla olevista tietokantaraporteista ole tehtävissä.

Diagnoosi- ja käyntitietojen yhdistämistä ei voitu tehdä THL:n verkkosivuilla julkaistuista tietokantaraporteista. Yhdistäminen suoritettiin rekisteristä hyödyntäen yksilöiviä pseudotunnisteita, joiden avulla pystyttiin hakemaan samaa yksilöä koskevat sekä käyntisyiden (ICPC-2) että diagnoosien (ICD-10) käyntikirjaustiedot samalle vuodelle. Tämä tietojen yhdistäminen suoritettiin ainoastaan tavallisimmista diagnooseista ja käyntisyistä.

Tietojen kattavuus

Ajantasaisin tieto perusterveydenhuollon osalta on saatavilla THL:n verkkosivuilla tietokantaraporteilta. Tilastoraportissa esitetään poiminta-ajankohtien mukainen tieto. Tämä tilastoraportti perustuu 13.2.2024 mennessä THL:n hoitoilmoitusrekisterin (Hilmo) osarekisteriin Avohilmoon tulleisiin vuosien 2018–2023 perusterveydenhuollon avosairaanhoidon tietoihin. 

Potilastietojärjestelmän vaihdoksesta johtuen avosairaanhoidon käyntitiedoissa on puutteita Vantaalla (v. 2019 alkaen) Helsingissä, Keravalla ja Kauniaisissa (v. 2021 alkaen).

Koko maan tasolla käyntimäärien vuosittaiset muutokset ovat olleet melko maltillisia. Suurimmillaan vuonna 2022 Helsingin, Vantaan ja Keravan käyntien arvioitu puute oli noin 1,2 miljoonaa käyntiä, mikä on koko maan käynneistä noin 7 %.

Käyntisyiden kirjaamiskattavuus on pysynyt potilastietojärjestelmän muutoksista huolimatta vähintään samalla tasolla kuin vanhassakin potilastietojärjestelmässä, joten käyntisyiden lukumäärä noudattaa samaa kattavuutta kuin käyntimäärienkin kattavuus. Käyntisyiden kirjaamiskattavuudesta on oma kappaleensa tämän tilastoraportin tekstiosassa (s. 10–12).

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Tilaston perusjoukko muodostuu kaikista niistä henkilöistä, jotka ovat käyneet perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanotolla vuoden aikana. Perusterveydenhuollon järjestämisestä vastaava kunta on vastuussa myös tietojen toimittamisesta THL:ään silloin, kun palvelu ostetaan esimerkiksi yksityiseltä palveluntuottajalta.

Tietojen oikeellisuus on riippuvainen tiedonantajien toimittamien tietojen laadusta ja oikeellisuudesta. Tiedot toimitetaan THL:ään sähköisesti kerran vuorokaudessa tapahtuvalla automaattisella poiminnalla potilastietojärjestelmistä. 

Tietojen laatua seurataan THL:ssä ja tietojen tuottajien toimesta Avohilmon pikaraportilta, joka päivittyy päivittäin. Pikaraporteilta seurataan tiedonkeruun kattavuutta ja laatua palveluntuottajittain ja palvelumuodoittain sekä käyntisyiden ja toimenpiteiden kirjaamiskattavuutta sekä ajankohtaista influenssan ja muiden virustautien raportointia.
Käyntisyyt ja niiden kirjausasteet kuukausittain
Toimenpiteet ja niiden kirjausasteet kuukausittain
Akuutti hengitystieinfektio (influenssa ja muut virukset)

THL seuraa puutteita tietojen vastaanotossa säännöllisesti (noin kaksi kertaa kuukaudessa) ja on tarvittaessa yhteydessä palveluntuottajiin tietojen lähettämisen puutteiden korjaamiseksi. Tietojen korjaaminen tapahtuu aina tiedon tuottajan toimesta. Avohilmo-rekisteriin vastaanotetaan päivittyneitä tai korjattuja aineistoja viimeisten vuosien ajalta.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Päivittäin päivittyvältä Avohilmon pikaraportilta on saatavilla tietoja perusterveydenhuollon avohoidon tapahtumista, käyntisyistä, toimenpiteistä, influenssaseurannasta ja lääkityksistä. Tiedot perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä on saatavilla tietokantaraporteilta.

Kuukausittain päivittyvät tietokantaraportit, eli tiivisteet ja kuutiot, mahdollistavat käyttäjän omat valinnat ja tiedonhaun rekisteriaineistosta. Tiivisteillä tarkoitetaan valmiiksi tehtyä koostetta aihealueen keskeisistä tiedoista. Kuutiot mahdollistavat tietojen monipuolisemman tarkastelun. Perusterveydenhuollon avohoidon käyntitietoja voi tarkastella alue-, palveluntuottaja- ja asiakasnäkökulmasta.
Avohilmon tietokantaraportit

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetistä vuosittain päivittyviä tietoja on mahdollista tarkastella kunta, hyvinvointialue ja koko maan tasolla väestöön suhteutettuna ja absoluuttisina lukuina. Lisäksi tiedot julkaistaan THL:n Sotekuva-palvelusta.
Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet
THL Sotekuva-palvelu

Laajemmin aihekohtaisilla tilastoraporteilla raportoidaan vuosittain perusterveydenhuollon avohoidon käyntitietoja eri ammattiryhmissä ja palvelumuodoissa avohoidon käynneillä. Tilastoraporttien tarkempi julkaisuaikataulu ilmenee THL:n Tilastojen julkaisukalenterista.
THL Tilastojen julkaisukalenteri

Jokaisen tilastoraportin yhteydessä esitetään laatuseloste, jossa kuvataan tarkemmin tilastoraportin tietosisältöä.

Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Poisto-/hoitoilmoitusjärjestelmä on ollut käytössä Suomen terveydenhuoltolaitoksissa vuodesta 1967 lähtien. Poistoilmoitus (hoidon päättämisilmoitus) muuttui hoitoilmoitukseksi vuoden 1994 alusta. Järjestelmä on alun perin kattanut ainoastaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon laitoshoidon. 

Perusterveydenhuollon avohoidon käyntitiedot (Avohilmo) tulivat osaksi hoitoilmoitus-järjestelmän tiedonkeruuta vuonna 2011. Avohilmo-tiedonkeruu korvasi vuonna 2002 aloitetun niin kutsutun Notitia-tiedonkeruun ja samalla tiedonkeruu muuttui sähköisellä tiedonsiirrolla suoraan potilastietojärjestelmistä tapahtuvaksi.

Tietojen saatavuus ja selkeys

Perusterveydenhuollon tilastosta julkaistaan vuonna 2024 tilastoraportti vuosien 2021–2023 perusterveydenhuollon avosairaanhoidon käyntisyistä. Tilastoraportti julkaistaan vuosittain THL:n verkkosivuilla. Tilaston tiedot ovat saatavilla tietokantaraporteilta ja Sotkanet-indikaattoripankissa, THL:n Sotekuva-palvelussa, Tilastollisessa vuosikirjassa ja kansainvälisissä tilastojulkaisuissa.

Hoitoilmoitusrekisterin yksilötason tiedot ovat salassa pidettäviä. Yksilötason tietojen luovuttaminen Hoitoilmoitusrekisteristä edellyttää aina tietojen luovutuksen oikeutuksen tarkistusta. Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata voi myöntää tietoluvan salassa pidettävien tietojen toissijaiseen käyttöön. 
Tutkimuskäyttö ja tietoluvat

Tässä tilastoraportissa julkaistaan asiakkaiden käyntisyyt ICD-10- ja ICPC-2-luokitusten mukaisesti lääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan avosairaanhoidon vastaanottokäynneillä vuosina 2021–2023. Raporttiin on poimittu Avohilmo-rekisteristä kolmen merkin tarkkuudella ICD-10-luokituksen mukaiset diagnoosit. ICPC-2-luokituksen mukaisista käyntisyistä on poimittu luokituksen alin taso.

Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat käyttävät yleisimmin käyntisyiden kirjaamisessa ICPC-2-luokitusta. Tilastoraportissa tarkastellaan erikseen lääkärien ja hoitajien avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyykirjauksia molempien luokitusten mukaan tehdyillä kirjauksilla.

Käynnillä voi olla yksi tai useampia käyntisyitä. Yhden käynnin aikana terveydenhuollon ammattilainen voi ottaa kantaa useampaan asiakkaan ongelmaan. Raportointiin on otettu mukaan kaikki käynnillä kirjatut käyntisyyt. Tiedot on poimittu Avohilmo-rekisteristä yhteystavoilla läsnäasiointi (asiakkaan käynti vastaanotolla, ammattihenkilön käynti asiakkaan kotona, ammattihenkilön käynti asiakkaan työpaikalla, ammattihenkilön käynti asiakkaan luona muualla kuin kotona tai työpaikalla ja sairaalakäynti) ja etäasiointi (reaaliaikainen etäasiointi ja etäasiointi ilman reaaliaikaista kontaktia). Ammattiryhmistä poiminta on rajattu lääkäreihin sekä sairaanhoitajiin ja terveydenhoitajiin. Kävijäryhmä-luokituksen mukaisia yhteisökäyntejä ei ole otettu mukaan tähän raportointiin.

Tässä raportissa on esitetty aikasarjoissa vuodesta 2020 lähtien esiintynyt ICD-10 – koodi Lyhyellä varoitusajalla käyttöön otettava luokka (U07, Uusi koodi). Tälle koodille on kirjattu koronainfektioon liittyvät diagnoosit. Diagnooseja on tarkasteltu kolmen merkin tarkkuudella (U07), jolloin luvuissa on mukana myös U07.0 (Sähkösavukkeiden tai kannabisvaporisaattorin käyttöön liittyvä keuhkovaurio) ja seitsemän hätäkäyttöön valmiiksi avattua koodia. Näitä koronaan liittymättömiä diagnoosikirjauksia on kuitenkin vain joitakin kymmeniä vuosina 2020–2023, joten niiden vaikutus ei näy mitenkään tässä tarkastelussa.
Lyhyellä varoitusajalla käyttöön otettava luokka U07 (Terveysportti)

Muiden palvelumuotojen ja ammattiryhmien asiakkaiden käyntien syitä on saatavilla Avohilmon tietokantaraporteilta.
Avohilmon tietokantaraportit

Tilastovuosina 2021–2023 perusterveydenhuollon avosairaanhoidon käyntisyiden tilastoraportin erityiskysymykset

Vuosina 2021 ja 2022 ei julkaistu perusterveydenhuollon avosairaanhoidon käyntisyiden tilastoraporttia. Tässä tilastoraportissa käsitellään vuoden 2023 tietojen lisäksi osittain myös vuosien 2021 ja 2022 tietoja.

Käyntisyiden kirjauskattavuuden tarkasteltuun on poimittu tiedot avosairaanhoidon palvelumuodosta (T11), erikseen ammattiryhmistä lääkärit sekä sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat, erikseen yhteystavoista fyysiset asioinnit ja etäasioinnit ja kävijäryhmästä yksilökäynnit. Kattavuustarkastelussa ovat mukana sekä julkiset että yksityiset terveydenhuollon palveluiden tuottajat. Tiedoista ei ole eroteltu esimerkiksi kotihoidon palveluntuottajia tai muita pääasiassa muuta kuin avosairaanhoidon palveluita tuottavia palveluntuottajia, joten mikäli niissä on kirjattu käyntisyitä avosairaanhoidon palvelumuodolle, ovat ne mukana raportissa.

Vuonna 2020 yksityiset palveluntuottajat alkoivat toimittamaan Avohilmo-tietoja merkittävästi enemmän. Tässä tilastoraportissa ovat mukana vain julkiset terveydenhuollon palveluiden tuotta-jat tai yksityisten palveluntuottajien tuottamat julkisen sektorin ostopalvelut. Julkisen perusterveydenhuollon avohoidon palvelut voivat olla osittain tai kokonaan ulkoistettuja yksityisille palveluntuottajille. Ostopalvelutiedoista erityisesti palvelusetelillä tuotettuja tietoja ei saada vielä kattavasti.

Yksityiset tiedot on tunnistettu SOTE-organisaatiorekisteristä. Puuttuvien ostopalvelu- ja palvelusetelitietojen vuoksi osa julkisista käynneistä ovat kirjautuneet yksityisiksi avosairaanhoidon käynneiksi SOTE-organisaatiorekisteritiedon perusteella, eivätkä ne ole mukana tässä raportissa.

Käyntisyiden tietokantaraportteja on tarkennettu ICD-10 diagnoosien osalta. Raporteilta on poistettu tapaturmadiagnooseihin liittyvät ulkoisen syyn koodit V00–X59, Y94–Y96 sekä alkoholin mahdollisen myötävaikutus tapahtumaan liittyvät ulkoisen syyn koodit Y90–Y91. Tietokantaraporttien valinnoista on poistettu työterveyshuollon palvelumuodot ja tuotettu omat työterveyshuollon palveluihin käyntisyiden tietokantaraportit.

Raporteilla ei ole mukana kirjattuja pitkäaikaisdiagnooseja.