Generaliserad hudreaktion efter vaccination

Orsaken till hudreaktioner som uppstår efter vaccinering är svår att fastställa, i synnerhet om reaktionen sprider sig och uppträder kort efter vaccinationen. Hudreaktioner kan vara ett tecken på en omedelbar allergisk reaktion 

 • om de sprids på ett stort område av kroppen, huvudet och halsen samt armarna och benen eller 
 • om de förknippas med luftvägssymtom.

Behandling av generaliserad hudreaktion

Ge patienten anvisningar om hur hen behandlar symtomen, dvs. vid behov med kortisonsalvor. Vid kraftigt kliande eksem kan man använda antihistamin.

Fortsatt vaccinering

Generaliserad hudreaktion utgör sällan ett hinder för fortsatt vaccinering.

 • Konsultera en allergiläkare om den vaccinerade får omfattande hudrodnad, svullnad eller nässelutslag inom två dygn från vaccinationen och det inte finns någon annan klar orsak till symtomen. 
 • Se till att vaccineringen sker på ett säkert sätt. Ge vid behov nästa vaccination i närvaro av en läkare och förläng uppföljningen av den vaccinerade till två timmar.
 • Om det finns risk för att en viktig grundvaccinationsserie kan bli avbruten, ska THL:s vaccinsäkerhetsläkare konsulteras.

Differentialdiagnostiska situationer

Generaliserad hudreaktion kan också orsakas av någonting annat, till exempel

 • födoämnen eller andra allergiserande faktorer
 • atopisk hud
 • feber och olika infektioner
 • kyla eller hetta
 • skav och tryck på huden

Beakta de andra orsakernas inverkan då du bedömer om hudreaktionen kommer att återkomma i samband med fortsatt vaccinering. 

Till exempel kan atopisk hud tillfälligt bli värre efter vaccinering utan att det rör sig om allergi mot vaccinets beståndsdelar.

IgE-medierad vaccinämnesallergi är osannolik, och fortsatt vaccinering kan genomföras på normalt sätt om

 • hudreaktionen uppstår med fördröjning, mer än två dygn efter vaccinationen
 • hudreaktionen konstateras efter den första vaccindosen och den vaccinerade inte tidigare har exponerats för vaccinets beståndsdelar.

Vaccination efter misstänkt allergi