Vanliga frågor om vaccinationer

På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor som ofta bekymrar både dem som vaccineras och dem vaccinerar.

Vaccinspecifika frågor finns på denna webbplats för varje vaccin. Direktlänkar till vaccinspecifika frågor listas i slutet av denna sida.
Frågor och svar om specifika vacciner

Mer detaljerade frågor om vaccinationstekniken, vaccinerandet och hanteringen av vaccinerna hittar du på sidan Vanliga frågor om vaccinationer. 
Vanliga frågor om att ge vaccinationer

Frågor och svar om vaccinationernas nödvändighet och säkerhet finns på en egen sida. 
Frågor om behovet av vaccinationer och säkerhet

Vad är vaccin?

Vaccin är läkemedelspreparat som förebygger smittsamma sjukdomar och anknytande följdsjukdomar, skador och dödsfall. 

För att köpa vaccin från apoteket behövs ett recept. Vaccinet kan t.ex. ges som injektion, via munnen eller som nässpray.

När kan vaccinet tas i bruk i Finland?

Vaccinet kan tas i bruk i Finland när Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea eller Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har beviljat vaccinet försäljningstillstånd. Fimea kan vid vissa undantagssituationer bevilja vaccinet temporärt specialtillstånd eller patientspecifikt tillstånd. 

Preparat med specialtillstånd
Försäljningstillstånd (Fimea)

Hur övervakas vaccinkvaliteten?

Vaccinutvecklingen och produktionen regleras och övervakas noggrant. Vaccinen genomgår en noggrant stipulerad process för försäljningstillstånd innan de kan tas i bruk. Vaccinernas effekt, kvalitet och säkerhet följs upp också efter det att de fått försäljningstillstånd. Vaccinernas kvalitetskrav föreskrivs i Europeiska farmakopén som publiceras av Europeiska rådet.

Vaccinproducenten har, utöver myndighetskraven, även egna strängare kvalitetskrav.
Läkemedelsmyndigheterna utfärdar produktionslov för vaccinfabriken och utför regelbundet återkommande granskningar i fabriken. Vaccinproducenten granskar fortlöpande sin produktion. 

Prov tas från varje vaccinsats och sänds till EMA:s kontrollaboratorium tillsammans med dokumenten från produktionsprocessen. Producenten frisläpper vaccinsatsen när läkemedelsmyndigheten har godkänt den.  

Fimea granskar att varje vaccinsats som anländer till Finland har godkänts på ovannämnda sätt.

Var kan en medborgare granska sina egna vaccinationer? 

Uppgifter om vaccinationerna finns på rådgivnings- eller vaccinationskortet. Om personen i fråga inte har ett personligt vaccinationskort, om det är länge sedan vaccinationerna getts eller om vaccinationer har getts vid flera olika hälso- och sjukvårdsenheter, kan det vara svårt att ta reda på uppgifter om personens tidigare vaccinationer. 

Man kan begära uppgifter om sina vaccinationer till exempel 

 • på hälsovårdscentralen
 • inom skol- och studenthälsovården
 • inom företagshälsovården
 • i armén
 • på en privat vårdenhet. 

Numera registreras uppgifter om vaccinationer i Patientdataarkivet. Medborgarna kan kontrollera sina vaccinationsuppgifter i tjänsten Mina Kanta-sidor. 
Mina Kanta-sidor (kanta.fi)

Om du vill veta vilka vaccinationer du möjligen kan ha fått, kan du ta hjälp av tabellen över när olika vaccinationer har införts i Finland.
När inleddes de olika vaccinationerna i Finland?

THL:s och vaccintillverkarens anvisningar om vaccinationstidtabellen avviker från varandra. Vilka anvisningar ska man följa?

Ibland kan rekommendationerna och anvisningarna på webbsidorna om infektionssjukdomar och vaccinationer och i Resenärens hälsoguide avvika från vaccinets produktresumé eller bipacksedel. Följ alltid anvisningarna på webbsidorna om infektionssjukdomar och vaccinationer när du ger vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet eller vaccinpreparat som behandlas på dessa sidor. 

THL:s anvisningar bygger på expertarbete.  Bakom dem ligger bland annat

 • undersökningar som genomförts innan försäljningstillståndet beviljats
 • undersökningar efter att vaccinet tagits i bruk
 • användarerfarenheter i Finland och i andra länder
 • internationella expertgruppers bedömningar  
 • det epidemiologiska läget i Finland och på andra ställen i fråga om sjukdomar som förebyggs genom vaccination
 • rekommendationer av den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor, KRAR
 • Social- och hälsovårdsministeriets beslut.

Vad ska man göra en om en vaccinationsserie som kräver flera vaccinationer inte har slutförts?

Man fortsätter med vaccinationerna där man slutade och beaktar minimitiderna mellan doserna. 
Minimiintervaller mellan vaccindoserna

Kan man motionera efter vaccinationen?

Efter en vaccination kan man motionera om man mår bra. 

Vaccinationen kan ge upphov till

 • trötthet
 • feber
 • sjukdomskänsla
 • lokala symtom på injektionsstället, såsom rodnad, värme och svullnad. 

Efter en vaccination som ges i en muskel bör man överväga om man ska ägna sig åt motion som anstränger samma muskel där vaccinet injicerades. Om man anstränger muskeln kan de lokala symtomen på injektionsstället öka.

En mycket sällsynt biverkning av vissa coronavaccin är hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammationer (myo- och perikardit). Vi rekommenderar som en försiktighetsåtgärd att extrem fysisk belastning undviks inom tre dygn efter coronavaccinationen. Normal motion behöver inte lämnas emellan om du mår bra.

Måste man vänta med vaccination efter en genomgången sjukdom?

Nej. Alla vaccinationer kan ges när personen har tillfrisknat så pass att hen igen kan vara på dagis, i skolan eller på jobbet. 

Kan vaccinationer ersättas med homeopatiska preparat? 

Nej. Det finns inga vetenskapliga bevis för att homeopatiska preparat kan ge ett effektivt skydd mot de sjukdomar som förebyggs genom vaccination.

Vilka är kontraindikationerna och försiktighetsåtgärderna vid vaccination?

Före vaccinationen bör flera olika faktorer beaktas, till exempel om det finns hinder eller försiktighetsåtgärder för vaccinationen eller om det finns skäl att skjuta fram vaccinationen. 
Vilka är kontraindikationerna och försiktighetsåtgärderna vid vaccination?

Vad utgör inte hinder för vaccination?

Det finns många olika tillstånd och situationer som ibland felaktigt tros utgöra ett hinder för vaccination. 
Vad utgör inte hinder för vaccination?

Vad innehåller vaccinerna?

Vaccinerna innehåller en aktiv substans, dvs. ett antigen, och hjälpämnen. 
Vad innehåller vaccinen?

Svar angående vaccination av olika målgrupper 

Läs om vaccination av olika målgrupper på respektive grupps egen sida. 
Vaccination av olika målgrupper

Frågor och svar om specifika vacciner