Varför behövs vaccinationer?

Vaccination är ett effektivt och säkert sätt att bekämpa infektionssjukdomar. Vaccinet skyddar både individen och indirekt även andra människor genom att minska spridningen av sjukdomsalstrare bland befolkningen. Då en sjukdom inte förekommer i näromgivningen och endast få människor är mottagliga för sjukdomen, sprids sjukdomen inte heller så lätt. 

För att hålla epidemier under kontroll krävs en tillräckligt hög vaccinationstäckning. Hur hög täckningen bör vara beror på sjukdomen. För en sjukdom som smittar lätt och sprids lätt krävs en högre vaccinationstäckning än för en sjukdom som inte sprids lika lätt. 

Vaccinerade personer skyddar indirekt även dem som till exempel på grund av sin ålder eller en någon annan orsak inte har kunnat vaccineras. De skyddar också dem som är särskilt utsatta för sjukdomen till exempel på grund av en underliggande sjukdom eller dess behandling. Denna så kallade flockimmunitet förbättrar också det egna skyddet hos dem som tagit vaccinet.

Med hjälp av vaccinationsprogrammet kan hälsa köpas till finländarna på ett mycket förmånligt sätt. Hälso- och sjukvårdens resurser kan användas till att behandla och förebygga andra sjukdomar istället för infektionssjukdomar.

Fördelar på individnivå

Tidigare var infektionssjukdomar den vanligaste dödsorsaken bland barn. En infektionssjukdom, såsom polio, låg också ofta bakom skador hos barn. De vuxna dog bland annat i tuberkulos. Därtill har många infektionssjukdomar varit farliga för till exempel äldre personer och gravida kvinnor.

Än idag kan en infektionssjukdom vara allvarlig i sig, den kan ha allvarliga följdsjukdomar, orsaka bestående skador eller till och med leda till döden.

Vaccination kan helt förhindra att en person insjuknar. En vaccination kan inte alltid helt förhindra en smitta, men den kan skydda mot de mest allvarliga sjukdomsformerna.

Ett eget, individuellt vaccinationsskydd är särskilt viktigt, då

 • vaccinet förhindrar att en person insjuknar i en allvarlig sjukdom, men inte förhindrar smitta eller smittsamhet
 • vaccinet bekämpar en sjukdom som inte smittar från en person till en annan, såsom stelkramp.

En vaccination ger inte nödvändigtvis ett fullständigt skydd, men vanligen en god och långvarig motståndskraft mot sjukdomarna. Det individuella skydd som en vaccination ger beror på många faktorer, bland annat egenskaperna hos sjukdomsalstraren, vaccinet och den som vaccineras. Ibland kan den vaccinerade bli sjuk trots vaccinationen, men då är symtomen vanligen lindriga.

Med hjälp av vaccinationer är det möjligt att minska på lidande som anknyter till sjukdom. 

Fördelar på befolkningsnivå

Med ett heltäckande vaccinationsprogram kan man minska på infektionssjukdomarna bland befolkningen och bekämpa epidemier. En hög vaccinationstäckning ger flockimmunitet även för dem som inte blivit vaccinerade. Till exempel nyfödda och spädbarn, vars egen motståndskraft inte är lika bra som hos friska vuxna, har nytta av flockimmuniteten.

I bästa fall kan vaccination utrota en sjukdom i ett område eller i hela världen. Ett exempel på det här är smittkoppor, som utplånades i världen för några årtionden sedan. De som vaccinerats under tidigare årtionden har på så sätt skapat ett indirekt skydd också för alla barn idag.

Även om man alltid vaccinerar endast ett barn åt gången, kan den nytta som vaccinationerna medför vara omfattande, såväl regionalt som tidsmässigt.

I Finland har vaccinationerna helt eller delvis utrotat många smittsamma sjukdomar, såsom 

 • difteri
 • polio
 • allvarliga Hib-sjukdomar
 • mässling
 • röda hund
 • påssjuka.

Samtidigt har man utrotat de komplikationer som anknyter till dessa sjukdomar, såsom förlamning till följd av polio, hjärninflammation i anknytning till mässling, intellektuell funktionsnedsättning på grund av påssjuka under fostertiden och dövhet på grund av röda hund.

Vaccinationsprogram för barn och vuxna

Vaccinationstäckning

Hela samhället har nytta av vaccinationer

Det nationella vaccinationsprogrammet har en stor betydelse för samhället. Tack vare vaccinationsprogrammet har användningen av hälso- och sjukvårdstjänster på grund av infektionssjukdomar minskat betydligt, och därför finns det mer resurser för förebyggande och behandling av andra sjukdomar.

Med hjälp av vaccinationsprogrammet är det också möjligt att öka hälsan till rimliga kostnader. Med en del vacciner är det möjligt att främja hälsan gratis, eftersom kostnaderna för dessa vaccinationer är lägre än hälso- och sjukvårdskostnaderna för de sjukdomar som vaccinerna i fråga skyddar mot. Sådana vaccinationer är exempelvis MPR-vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund och vaccination mot influensa hos små barn.

Det heltäckande vaccinationsprogrammet minskar bland annat

 • utgifterna för social- och hälsovården
 • andra utgifter till följd av sjukdomar
 • sjukfrånvaron
 • arbetsfrånvaron bland småbarnsföräldrar.