Påverkar en tidigare coronavirussjukdom vaccineringen?

Uppdaterat 9.1.2023

En tidigare genomgången coronavirussjukdom är inget hinder för vaccination, men inverkar på rekommenderade vaccindosernas mängd för

 • grundfriska personer under 65 år
 • personer under 18 år som hör till riskgrupperna.

Om en person hör till målgruppen för boosterdosen som ges under höstvintern inverkar däremot inte antalet doser eller genomgångna sjukdomar.

Immunitet, som bildas av e genomgången coronavirussjukdom, ger också skydd mot en allvarlig sjukdom orsakad av olika virusvarianter. Genom att vaccinera kan detta immunsvar förbättras.  

Då smitta har fåtts efter en eller flera vaccindoser, effektiverar smittan i sig immuniteten som uppnåtts med vaccinationer.  Enligt nuvarande kunskap ger hybridimmuniteten som fås genom vaccinationer och genomgången sjukdom ett bättre och mera långvarigt skydd mot allvarlig coronasjukdom, än enbart vaccinationer. Detta stöds bl.a. en metaanalys som publicerats under hösten.

Till 18 år fyllda personer som har genomgått sjukdomen, rekommenderas den första coronavaccindosen tidigast, då det har gått 2 månader sedan sjukdomen. Till personer under 18 år, kan vaccinet ges 4–6 månader efter genomgången sjukdom.

En genomgången sjukdom motsvarar en vaccindos 

En genomgången koronavirussjukdom ger skydd mot sjukdomen på samma sätt som en vaccindos. Enligt undersökningar får en person som genomgått sjukdomen ett minst lika bra skydd av en vaccindos, som andra får av två doser.

Om en person som fått en vaccindos får coronavirussjukdomen, förstärker sjukdomen skyddet som den första dosen gett, på samma sätt som den andra dosen gör för andra personer. Man bör observera, att intervallen mellan vaccindosen och coronavirussmittan bör vara tillräckligt lång, minst 6 veckor, för att smittan ska kunna anses motsvara en vaccindos. Annars är det ingen skillnad för hur länge sedan man har genomgått sjukdomen. Det har således kunnat gå en lång tid mellan coronasjukdomen och vaccineringen. Med en längre tidsintervall uppnås ett bättre immunsvar.

Eftersom alla coronasmittor inte bekräftas med laboratorietest, bör även på andra sätt bekräftade coronasjukdomar tas i beaktande. Också till exempel en med hemtest bekräftad coronasjukdom räknas som en vaccindos.

Den andra vaccindosen

Den andra vaccindosen rekommenderas till personer som genomgått sjukdomen på samma grunder som den tredje vaccindosen rekommenderas till dem som ännu inte genomgått sjukdomen.

 • till 12 personer med kraftig immunbrist, då 2 månader har gått sedan den första vaccindosen eller den genomgångna coronasjukdomen, beroende på vilken som skett sist.
  Coronavaccination för personer med kraftig immunbrist
 • till 60 år fyllda personer och till 18 år fyllda personer som hör till riskgrupperna efter att det gått 3–4 månader från den första vaccindosen eller genomgången coronasjukdom, beroende på vilken som skett sist.
  Förteckning över de medicinska riskgrupperna
 • till 12–17-åriga personer som hör till riskgrupperna, när 6 månader har gått från den första vaccindosen eller den genomgångna sjukdomen, beroende på vilken som skett sist.  
 • till alla grundfriska personer i åldern 18-59 år efter att det gått 4–6 månader från den första vaccindosen eller genomgången coronasjukdom, beroende på vilken som har skett sist.

Till ett barn i åldern 6 månader -4 år ges undantagsvis den andra vaccindosen 4-6 månader efter genomgången sjukdom eller 3 månader efter den första vaccindosen.

Den andra vaccindosen motsvarar den tredje vaccindosen för dem som genomgått sjukdomen. Av denna orsak bör man vid val av vaccinpreparat och  följa rekommendationen gällande den tredje dosen. Om den tredje dosen för gruppen ifråga skulle vara en boosterdos, rekommenderas ett variantpreparat som andra dos för personer som genomgått sjukdomen, eftersom det utvidgar skyddets immunologiska grund.  

För personer med kraftig immunbrist och för barn under 5 år består grundvaccinationsserien av tre vaccindoser och härmed räknas för personer som genomgått coronasjukdomen  den andra dosen till grundserien.
​​​Se även: Personer som genomgått sjukdomen två gånger

Tills vidare rekommenderas inte en andra vaccindos till de 12–17-åringar som genomgått sjukdomen och som inte hör till riskgruppen. De kan ändå ta den andra vaccindosen om det är nödvändigt till exempel på grund av resa eller vaccinationsintyg.

Om en 5–11-åring har genomgått coronasjukdomen, behöver hen inte den andra vaccindosen. Till en 5–11-åring som genomgått sjukdomen kan man efter lokalt övervägande ge den andra vaccindosen, om det är nödvändigt till exempel på grund av resa eller vaccinationsintyg. Innan vaccinationen är det bra att kontrollera destinationslandets aktuella krav samt att minnas testningsmöjligheten.

Den andra dosen kan av vägande skäl ges tidigare

Den andra dosen kan ges till 12 år fyllda och äldre personer tidigare, om det är nödvändigt till exempel på grund av
destinationslandets krav eller andra vägande skäl. Den andra vaccindosen kan då ges med en vanlig 6–12 veckors dosintervall. Man bör ändå minnas att en längre tidsintervall mellan vaccindoserna garanterar ett bättre kvalitativt och kvantitativt skydd.

Till 5–11-åringar som genomgått sjukdomen rekommenderas för tillfället inte en andra vaccindos, men på grund av vägande skäl kan den andra dosen ges efter lokalt övervägande. Tidsintervallen till den genomgångna sjukdomen är bra att hålla möjligast lång, minst 4 månader till den genomgångna sjukdomen eller till den första vaccindosen.

Om vaccinet ges strax efter genomgången sjukdom kan vaccinet förorsaka kraftigare övergående vaccinreaktioner, så som feber, huvudvärk, trötthet och smärta i muskler och leder.

Det är ändå bra att minnas, att man nu i Finland får coronaintyg, om man genomgått  en PCR- eller med antigentest som används inom hälso- och sjukvården bekräftad  coronavirussjukdom och fått en vaccindos.
EU:s covidintyg ges nu till personer som har haft covid-19 och som fått en vaccindos

Tredje vaccindosen

Till alla 65 år fyllda, 18 år fyllda som hör till någon riskgrupp och 12 år fyllda personer med kraftig immunbrist rekommenderar vi en boosterdos som ges under höstvintern, när minst 3 månader har gått sedan senaste vaccindos eller genomgångna sjukdom. För dessa gruppers del är det inte längre någon skillnad hur många vaccindoser personen tidigare har fått eller hur många sjukdomar personen möjligen har genomgått.
Läs mera: Boosterdos av coronavaccin under höstvintern

För tillfället behöver övriga inte med tanke på skyddet en tredje vaccindos, ifall de har genomgått sjukdomen och fått två vaccindoser.
En tredje vaccindos kan  ändå ges till övriga, om det är nödvändigt till exempel på grund av reseintyg eller andra vägande skäl. Vi rekommenderar att den tredje dosen i detta fall ges till 18 år fyllda personer tidigast 3 månader efter senaste vaccindos eller genomgången sjukdom, beroende på vilken som skett sist.

Till 12–17-åriga personer, kan en tredje dos ges, då båda av följande kriterier uppfylls: de har gått minst 6 månader sedan den andra vaccindosen och minst 3 månader har gått sedan genomgången sjukdom.

Ifall den tredje dosen ges mycket snabbt efter smittan eller den föregående vaccindosen, i praktiken då en fjärde dos, är ingen märkbar tilläggsnytta gällande immunsvaret att vänta och vaccinreaktionerna kan vara kraftiga.
En tredje coronavaccindos

​​​​​​Vaccinationer efter den tredje dosen

Efter den tredje dosen rekommenderar vi en boosterdos under höstvintern

 • till alla 65 år fyllda personer
 • till personer som fyllt 18 år och som hör till de medicinska riskgrupperna
 • 12 år fyllda personer med kraftig immunbrist
 • Boosterdosen kan ges när det gått minst 3 månader sedan senaste vaccindos eller genomgångna sjukdom. När det gäller dessa grupper är det inte längre någon skillnad hur många vaccindoser personen har fått och hur många gånger personen möjligen har genomgått coronasjukdomen.

Läs mera: Boosterdos av coronavaccin under höstvintern

För övriga personer som genomgått sjukdomen rekommenderas inte nya coronavaccindoser.

EU:s coronaintyg förutsätter inte en fjärde coronavaccindos. Intygets giltighetstid är inte begränsad efter en boosterdos dvs. efter den tredje dosen.

Personer som lider av utdragna coronasymtom

En person som lider av utdragna COVID-19 symtom kan också vaccineras. Det lönar sig dock att skjuta upp vaccinationen om personen är i mycket dåligt skick, om aktiva undersökningar pågår eller om symtomen nyligen har förvärrats. Detta görs för att man inte skall förväxla de utdragna symtomen förorsakade av Covid19 sjukdomen med symtom förorsakade av vaccinet. I observationsstudier meddelar en liten del av dem som lider av utdragna covid-symtom att symtomen lindras efter vaccinationen. Effekten har varit liten och den har ännu tills vidare inte kunnat påvisas i randomiserade kliniska undersökningar.
Mera information om långvarig coronasjukdom, dvs. long covid

Personer som genomgått sjukdomen två gånger

En 18 år fylld person som genomgått en bekräftad coronasjukdom två gånger:

 • grundfriska personer i åldern 18-64 år , 12-17-åringarsom hör till riskgrupperna, personer under 12 år med kraftig immunbrist eller barn under 5 år  behöver bara en vaccindos
 • till alla 65 år fyllda , 18 år fyllda personer som hör till riskgrupperna och 12 år fyllda personer med kraftig immunbristrekommenderas en boosterdos under höstvintern
  Boosterdos av coronavaccin under höstvintern

5-11 åringar och övriga 12–17-åringar som inte hör till riskgrupperna och som har genomgått sjukdomen två gånger, behöver inga vaccindoser alls.

Varje sjukdom eller smitta motsvarar ur immunsvarets synvinkel en vaccindos. Om det mellan smittorna har varit en kort tid, kan det vara svårt att påvisa två separata smittor. Mellan smittorna borde det vara åtminstone tre månader, för att de skall kunna ses som separata smittor.

Tabell över vaccindoser som erbjuds till olika grupper och rekommenderade dosintervaller

För att smittan skall motsvara en vaccindos, måste tidsintervallen mellan vaccinet och coronavirussmittan vara minst 6 veckor.  Intervallen mellan två smittor bör vara minst 3 månader för att dessa med säkerhet kan anses som separata smittor.

Tidsintervallerna mellan vaccindoser som visas nedan i tabellen, kan också vara längre. När tidsintervallen mellan vaccindoserna eller mellan smittan och vaccindoserna är tillräckligt lång, är immunsvaret som bildas kvalitativt och kvantitativt bättre och skyddseffekten är långvarigare.

I tabellen finns inte information om vaccination efter genomgången coronasjukdom för personer med kraftig immunbrist. 

Mera information om vaccinering av personer med kraftig immunbrist hittar du på sidan: 
Coronavaccinationer för personer med kraftig immunbrist

Tabell över vaccindoser som erbjuds till olika grupper och rekommenderade dosintervaller
Grupp Ingen coronavirussmitta      Coronavirussmitta
   

1, 2 eller 3 vaccindoser + coronavirussmitta

2 coronavirussmittor 1,2 eller 3 vaccindoser+ 2 coronavirussmittor

6 månader-4 åringar 

Två vaccindoser med 6–12 veckors dosintervall

Den första vaccindosen 4–6 månader efter smittan 

Den andra vaccindosen tidigast 3 månader efter den första vaccindosen

Den andra vaccindosen 4-6 månader efter smittan

Inget behov av en tredje vaccindos

Den första vaccindosen 4-6 månader efter smittan

Vaccin behövs inte

5–11-åringar

Två vaccindoser med 6–12 veckors dosintervall

Den första vaccindosen 4–6 månader efter smittan 

Den andra vaccindosen behövs inte

Inget behov av andra eller tredje vaccindosen

Vaccin behövs inte

Vaccin behövs inte

12–17-åringar som hör till riskgrupperna

Två vaccindoser med 6–12 veckors dosintervall

Den tredje vaccindosen 6 månader efter den andra vaccindosen

Den första vaccindosen 4–6 månader efter smittan 

Den andra vaccindosen 6 månader efter den första vaccindosen

Inget behov av den tredje dosen

Den andra vaccindosen 6 månader efter smittan/den första vaccindosen

Inget behov av den tredje dosen

Den första vaccindosen  4−6 månader efter smittan/den första vaccindosen


Inget behov av den andra dosen

Inget behov av andra eller tredje vaccindosen

övriga 12–17-åringar

Två vaccindoser med 6–12 veckors dosintervall

Inget behov av en tredje vaccindos

Den första vaccindosen 4–6 månader efter smittan 

Inget behov av en andra vaccindos

Inget behov av andra eller tredje vaccindosen 

Vaccin behövs inte

Vaccin behövs inte

1. 65 år fyllda

2. 18-år fyllda  som hör till riskgrupperna

 

Två vaccindoser med 6–12 veckors dosintervall

En boosterdos under höstvintern tidigast 3 månader efter  föregående vaccindos 

Den första vaccindosen tidigast 2 månader efter smittan

En boosterdos under höstvintern tidigast 3 månader efter smittan / föregående vaccindos

En boosterdos under höstvintern tidigast 3 månader efter smittan / föregående vaccindos

En boosterdos under höstvintern  tidigast 3 månader efter smittan 

En boosterdos under höstvintern tidigast 3 månader efter smittan / föregående vaccindos

Grundfriska 18–64-åringar 

Två vaccindoser med 6–12 veckors dosintervall

En tredje vaccindos 4–6 månader efter den andra vaccindosen 

En första vaccindosen tidigast 2 månader efter smittan 

Den andra vaccindosen 4–6 månader efter den andra vaccindosen 

En tredje vaccindosen behövs inte

Den andra vaccindosen 4–6 månader efter smittan/första vaccindosen

Den tredje vaccindosen behövs inte

Den första vaccindosen 4−6 månader efter smittan

Den andra dosen behövs inte


Inget behov av andra eller tredje vaccindosen

Litteratur

Arnold DT, Milne A, Samms E, Stadon L, Maskell NA, Hamilton FW. Symptoms after COVID-19 vaccination in patients with persistent symptoms after acute infection: a case series. Ann Intern Med 2021. Epub May 25, 2021.  

Bates et al. Antibody Response and Variant Cross-Neutralization After SARS-CoV-2 Breakthrough Infection. JAMA. Published online December 16, 2021. doi:10.1001/jama.2021.22898

Miyamoto et al. Vaccination-infection interval determines cross-neutralization potency to SARS-CoV-2 Omicron after breakthrough infection by other variants. medRxiv 2021.12.28.21268481