Boostervaccinationer mot corona under höstvintern 2023

Uppdaterad 21.2.2023 vaccination av person som genomgått coronasjukdomen

Boostervaccinationer mot corona upprätthåller skydd mot allvarlig sjukdom och död. När variantpreparat används, utökas också skyddets immunologiska grund. 

På denna sida 

Till vem rekommenderas boostervaccination under höstvintern?

THL rekommenderar en boostervaccination under höstvintern 

En boosterdos kan i undantagsfall på basen av individuellt övervägande och medicinsk riskbedömning ges även till andra personer som fyllt 18 år, om särskilda skäl föreligger.

Antalet boosterdoser som man tidigare har fått eller hur många gånger man har genomgått coronasjukdomen räknas inte för personer som hör till målgrupperna.

Om en person har genomgått coronasjukdomen under hösten eller vintern 2023–2024 behöver hen ingen boosterdos denna säsong med tanke på skyddet. Personen har av genomgången sjukdom fått ett utmärkt skydd mot allvarlig coronasjukdom. Om man trots allt besluter sig för att ge vaccinet på grund av någon specifik orsak, är det möjligt att på basen av individuellt övervägande ge vaccinet tidigast tre månader efter genomgången sjukdom.

Om personen inte har fått grundserien av coronavacciner, bör vaccinationerna påbörjas från grundvaccinationsserien. I grundvaccinationsserien ingår två vaccindoser, för personer med kraftig immunbrist tre. En genomgången sjukdom motsvarar en vaccindos. 

När ges boosterdosen?

Boosterdosen ges under höstvintern 2023-2024. Vi rekommenderar att vaccinet ges samtidigt med influensavaccinet. Om den som skall vaccineras nyligen har haft corona behövs ingen vaccindos.
Läs mera: Vaccin mot influensa

Till personer med kraftig immunbrist kan flera boosterdoser ges på basis av individuell bedömning av den behandlande läkaren. 
Coronavaccinationer för personer med kraftig immunbrist

Välfärdsområdena slår fast tidsschemat för vaccinationerna och informerar var och när coronavaccinationen kan fås, samt hur man kan beställa tid för vaccination. Man kan inte beställa vaccinationstid via THL:s sidor.

Vilka vaccin används?

Som boosterdos rekommenderas variantanpassade vaccin. Man kan använda  Comirnaty XBB.1.5 mRNA-vaccinet samt från och med december 2023 Nuvaxovid XBB.1.5-proteinvaccinet. Dessa vacciner breddar basen för det immunologiska skyddet samtidigt som de förbättrar skyddet mot allvarlig sjukdom. 
Mera detaljerat om variantpreparat: Coronavaccinpreparat

THL:s övriga rekommendationer om coronavaccinet

För grundfriska 18–64-åringar samt till 12–17-åringar som hör till riskgruppen rekommenderas sammanlagt tre vaccindoser
Se närmare: En tredje vaccindos

Effekt av XBB-variantanpassade coronavaccinen 

De första effektstudierna har visat att de XBB-variantanpassade vaccinen skyddar mycket effektivt mot olika allvarliga coronasjukdomar. Dessutom breddar de variantanpassade vaccinen basen för det immunologiska skyddet.

Det finns ännu inte kliniska forskningsresultat som ger besked om hur XBB-vaccinens skyddseffekt mot coronasmitta och allvarlig sjukdom skiljer sig från de föregående vaccinen.

På basen av antikroppsundersökningar som gjorts på människor och djur är det emellertid inte troligt att XBB.1,5-vaccinet skulle ge ett signifikant skydd mot mild coronasjukdom och smitta. Med höstvinterns boosterdos strävar man till att förhindra allvarliga sjukdomar, behovet av sjukhusvård och dödsfall orsakade av corona.

Det kommer mer information om de XBB.1.5-varantanapassade vaccinens effekt i slutet av år 2023 och i början av 2024. 

Varför rekommenderas inte höstvinterns boosterdos till alla?

Hos grundfriska personer under 65 år ger tre vaccindoserna, genomgången sjukdom medräknad, fortfarande ett utmärkt skydd mot allvarlig sjukdom. I denna befolkningsgrupp har många fått tilläggsskydd via genomgången coronavirusinfektion.

Enligt en meta-analys som gjorts, får grundfriska vuxna personer i arbetsför ålder efter tre vaccindoser eller minst två vaccindoser och genomgången sjukdom ett nästan oföränderligt skydd mot allvarlig sjukdom, En registerstudie som gjorts i Finland visade att det definitva skyddet inte nämnvärt förändrades under den 14-månader långa uppföljningen. Det finns inte heller några forskningsresultat som tyder på att skyddet mot allvarlig sjukdom märkbart skulle försvagas efter detta.

Skyddet mot smitta och smittsamhet är däremot bara måttligt och kortvarigt.

Läs forskningsartikeln: Protective effectiveness of previous SARS-CoV-2 infection and hybrid immunity against the omicron variant and severe disease: a systematic review and meta-regression

Det finns orsak att boostra höstvinterns riskgrupper eftersom risken för allvarlig sjukdom är större, och skyddet mot allvarliga former av sjukdomen avtar i dessa grupper.

Varför rekommenderas inte boosterdosen för personalen inom social- och hälsovården?

Enligt studier förhindrar både de ursprungliga och de variantanpassade vaccinerna smitta och smittspridning bara måttligt och för en kort tid. Friska anställda inom social- och hälsovården har redan ett bra skydd mot allvarlig coronasjukdom, och skyddet kan inte väsentligt förbättras med en boostervaccination. 

Den nationella vaccinationsexpertgruppen KRAR och THL följa kontinuerligt upp forskningsdata som samlats och gör sedan en bedömning av om det finns behov av att vaccinera personal inom social-och hälsovården. 

Om en anställd inom social- och hälsovården på grund av sin ålder eller underliggande sjukdomar hör till målgruppen för boosterdosen som ges under höstvintern, rekommenderas att hen tar vaccinet.

Kommer det nya doser efter höstvinterns boosterdos?

Till personer med kraftig immunbrist kan man efter höstvinterns boosterdos ges nya boosterdoser på basis av den behandlande läkarens individuella bedömning.

Största delen av värdens befolkning har varit i kontakt med SARS-CoV-2 virus, vars struktur fortfarande snabbt förändras. Man kan ännu inte förutspå hur säsongsbetonat viruset kommer att bli. THL bedömer vem som år 2024 och senare behöver nya bosterdoser.

Litteraturkällor

Baidya A, Walter KK, Babar P ym. Duration of COVID-19 vaccine effectiveness against Omicron and its sub-variants by dose: A systematic review. Escaide. November 2023.

Bobrovitz N, Ware H, Ma X, Li Z ym. Protective effectiveness of previous SARS-CoV-2 infection and hybrid immunity against the omicron variant and severe disease: a systematic review and meta-regressionLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä. Lancet Infect Dis. 2023 May;23(5):556-567. Epub 2023 Jan 18.

Hansen C, Moustsen-Helms I,  Rasmussen M, Søborg B ym. Effectiveness of the XBB.1.5 updated COVID-19 vaccine against hospitalisation: a nation-wide cohort study in DenmarkLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä. October 2023 (November 8, 2023).

Patel N, Trost JF, Guebre-Xabier M ym. XBB.1.5 spike protein COVID-19 vaccine induces broadly neutralizing and cellular immune responses against EG.5.1 and emerging XBB variantsLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä. Sci Rep 13, 19176 (2023). 

Wang Q, Guo Y, Bowen A ym.  XBB.1.5 monovalent mRNA vaccine booster elicits robust neutralizing antibodies against emerging SARS-CoV-2 variants. Linkki toiselle sivustolle[Preprint] bioRxiv. December 2023. (December 6, 2023).

THL har i arbetsdokument som publicerats år 2023 samlat litteraturreferenser

Då det gäller bekämpning av smittsamma sjukdomar fungerar THL som en sakkunniginrättning. THL utarbetar anvisningar gällande det nationella vaccinationsprogrammet och förverkligande av andra allmänna vaccinationer. Anvisningarna som THL ger är inte juridiskt bindande.