Coronavaccination av gravida och ammande mödrar

Uppdaterat 13.12.2023: lagt till information om finsk statistik

Graviditeten ökar risken att insjukna i allvarlig coronavirussjukdom. Alla gravida hör till riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom.
Vem hör till riskgruppen för allvarlig corona-sjukdom?

THL rekommenderar coronavaccin åt alla gravida kvinnor.

Coronavaccin kan ges till gravida under alla skeden av graviditeten. Hela coronavaccinserien kan tas under graviditeten. För gravida rekommenderas även boosterdosen under höstvintern.
Läs mera: Boosterdos av coronavaccin under höstvintern

Coronavaccinet kan ges även under den period då modern ammar.

Till gravida och ammande ges i första hand mRNA-vaccin dvs. Comirnaty. Ifall mRNA-vaccin inte kan ges, kan Nuvaxovid- proteinvaccin användas.

Kan coronavirusvaccin ges till en kvinna, som planerar graviditet?

Vaccinet kan ges. Efter vaccinationen kan man bli gravid utan någon karens. Man behöver inte avstå eller flytta på befruktningsförsök eller fertilitetsbehandlingar på grund av coronavaccination.

Coronavirusvaccinerna lär kroppen att producera antikroppar mot coronaviruset, som förorsakar sjukdomen. Det finns inga antydningar om att antikroppar som hindrar coronavirussjukdomen skulle förorsaka problem med placentans utveckling eller med den kommande graviditeten. Enligt den forskningsdata och erfarenhet av användning som vi nu har till förfogande har inget vaccin konstaterats inverka på fertiliteten.

Varför är coronavaccinationen viktig för gravida kvinnor?

Coronavaccinationen skyddar den gravida kvinnan från att insjukna i allvarlig coronavirusinfektion och skyddar mot risken av för tidig födsel. 

Graviditeten ökar risken att insjukna i allvarlig coronavirussjukdom. Coronavirusinfektionen har också konstaterats öka risken för graviditetsförgiftning. Gravida som insjuknar i coronavirusinfektion har en större risk att föda för tidigt samt större risk för fosterdöd. Det har konstaterats att en coronainfektion under graviditeten ökar risken för den nyfödda att behöva i intensivvård.

De fysiologiska förändringarna under graviditetsförloppet kan förklara den förhöjda risken för allvarlig sjukdom. Den förstorade livmodern i slutskedet av graviditeten trycker på lungorna och minskar lungkapaciteten. Graviditeten påverkar förändrar immunförsvaret så att immunförsvaret inte skall skada fostret. Graviditeten ökar risken för allvarlig sjukdom på samma sätt även vid t.ex. influensasmitta.

Graviditeten och födseln ökar risken för ventrombos. Coronavirusinfektionen ger en ytterligare förhöjd risk för ventrombos.

Kan spädbarnet ha nytta av vaccinationen?

Spädbarnet kan ha nytta av coronavirusvaccin som getts till modern under graviditeten. Det har konstaterats att antikropparna som bildas efter coronavirusvaccinationen överförs till fostret och kan på så sätt även skydda det nyfödda barnet.

Jämfört med en ovaccinerad mamma smittar en vaccinerad mamma inte lika lätt det nyfödda barnet med coronavirus efter förlossningen.

Hur påverkar moderns coronavirusinfektion fostret?

Publicerade undersökningsrapporter visar att mammans coronavirusinfektion under graviditeten kan öka risken för att födseln sker för tidigt och ökar risken för att den nyfödda behöver vård på avdelning. Coronavirusinfektionen kan även öka risken för andra komplikationer under graviditeten.

Mammans coronavirussmitta kan ibland överföras till fostret, men nyfödda återhämtar sig i regel bra efter en coronavirusinfektion. 

Modernscoronavirusinfektion har inte konstaterats orsaka utvecklingsstörningar hos fostret.

Är det tryggt för den gravida att ta coronavaccinet?

Det har inkommit mycket informationen om coronavaccinationernas säkerhet och effektivitet för gravida, bl. a metaanalyser.. Forskningsresultat om vaccinets utbredda användning för gravida kvinnor i olika länder ger inga indikationer om några säkerhetsrisker för den gravida eller fostret som utvecklas. Enligt undersökningar ökar inte vaccinet risken för missfall eller risk för komplikationer under graviditeten eller förlossningen. I undersökningar har inte heller konstaterats att vaccinet har skadlig inverkan på den nyfödda.

Enligt finländsk statistik födde något färre av dem som fått coronavaccination under graviditeten än andra kvinnor för tidigt eller det nyfödda barnet hade låg födelsevikt.
THL-blogg: Coronavaccination under graviditeten skyddar både den gravida kvinnan och barnet (4 december 2023, på finska)

Europeiska läkemedelsverket (EMA) har utvärderat användningen av mRNA-vaccin under graviditeten och konstaterat att mRNAvaccin kan ges under graviditeten och amningstiden. Vaccinernas produktresumé har uppdaterats 16.2.2022 gällande detta.
EMA: COVID-19: latest safety data provide reassurance about use of mRNA vaccines during pregnancy (18.1.2022)

I djurförsök eller undersökningar som hittills har gjorts med Nuvaxovid-vaccinet, har inte skadliga inverkningar på graviditeten eller fostret uppdagats.

mRNA-vacciner eller proteinvacciner innehåller inte levande virus och dessa kan inte förorsaka coronavirusinfektion.

mVaccinerna påverkar inte mänskans arvsmassa eftersom de inte kommer in i cellens kärna där det genetiska materialet (DNA) finns. Vaccinets mRNA förstörs i kroppen inom loppet av ett par dygn. Ur ett biologiskt perspektiv finns det ingen orsak att anta att koronavirusvaccinerna skulle kunna skada fostret.

Efter en naturlig förlossning eller ett kejsarsnitt kan vaccinet tas efter en vecka, om det inte finns några andra hinder.

I vaccinernas produktresumé informeras om coronavaccinernas säkerhet

Hur snart efter födseln kan man ge coronavaccinet?

Vaccinet skall inte ges om

  • tillfrisknandet efter förlossningen ännu inte är klart är på hälft
  • den som skall vaccineras mår dåligt
  • man misstänker infektion i såret eller i förlossningskanalen

På detta vis säkerställer man att eventuella feberreaktioner och de allmänna biverkningarna efter vaccineringen inte påverkar identifieringen och diagnostiseraringen av infektioner och andra komplikationer som orsakats av själva förlossningen. 

Är det tryggt att amma efter vaccinationen?

mRNA-vaccinens budbärar RNA förstörs i kroppen inom loppet av ett par dygn. 

Hos en del ammande kan mycket små mängder mRNA kan utsöndras i mjölken inom två dagar efter vaccination. I barnets matsmältningskanal bryts mRNA ner på grund av enzymer och överförs inte till muskelceller som vid injektion av vaccinet. Så det är tryggt att amma.

Det utsöndras mycket lite av Nuvaxovid- vaccinet i modersmjölken och därför förväntas inga skadliga inverkningar på spädbarnet

Däremot överförs de skyddande antikropparna som bildats efter vaccinationen till spädbarnet via modersmjölken och kan således också skydda spädbarnet. Detta är fallet även med många andra antikroppar. 

Är effekten av coronavaccinet lika bra under graviditeten och under amningstiden?

Enligt en studie från USA ger coronavaccinet en lika bra immunitet hos gravida och ammande mödrar som hos kvinnor i motsvarande ålder. Immunsvaret som uppstod efter vaccinationen var i dessa grupper bättre än det immunsvar som uppstår efter en genomgången coronavirussjukdom. Också enligt en studie från Israel fick coronavaccinationen till stånd en effektiv produktion av antikroppar hos gravida kvinnor, visserligen blev antikroppsnivån för gravida kvinnor i denna undersökning en aning lägre än hos kontrollgruppen där det inte fanns gravida kvinnor.

Litteraturkällor

Allotey, J. ym. Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis. BMJ 2020; 370. 1.9.220

Blakeway, H. ym. COVID-19 vaccination during pregnancy: coverage and safety. Am J Obstet Gynecol. 2021 Aug 10.

Bookstein Peretz, S. ym. Short-term outcome of pregnant women vaccinated by BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine. Ultrasound Obstet Gynecol 2021. Accepted Author Manuscript. 

Ciapponi A., Berrueta M., Parker E. P. K. ym.: Safety of COVID-19 vaccines during pregnancy: A systematic review and meta-analysis. Vaccine 2023 41(25):3688-3700

Golan Y, Prahl M, Cassidy A, ym. Evaluation of Messenger RNA From COVID-19 BTN162b2 and mRNA-1273 Vaccines in Human Milk. JAMA Pediatr. Published online July 06, 2021. 

Gray KJ ym. Coronavirus disease 2019 vaccine response in pregnant and lactating women: a cohort study. Am J Obstet Gynecol 2021.

Haia Perl, S. ym.: SARS-CoV-2–Specific Antibodies in Breast Milk After COVID-19 Vaccination of Breastfeeding Women. JAMA 325, 2013–2014 (2021).  

Lipkind. ym. Receipt of COVID-19 Vaccine During Pregnancy and Preterm or Small-for-Gestational-Age at Birth - Eight Integrated Health Care Organizations, United States, December 15, 2020-July 22, 2021. MMWR. Morbidity and mortality weekly report vol. 71,1 26-30. 7 Jan. 2022. 

Magnus ,MC. ym. Covid-19 Vaccination during Pregnancy and First-Trimester Miscarriage. N Engl J Med. 2021 Nov 18.

Mullins, E. ym.  Pregnancy and neonatal outcomes of COVID-19: coreporting of common outcomes from PAN-COVID and AAP-SONPM registries. Ultrasound Obstet Gynecol, 57: 573-581. 

Rottenstreich M .ym. Covid-19 vaccination during the third trimester of pregnancy: rate of vaccination and maternal and neonatal outcomes, a multicentre retrospective cohort study. BJOG 2021.

Shafiee A, Gargari O, Athar M ym.: COVID-19 vaccination during pregnancy: a systematic review and meta-analysis BMC Pregnancy and Childbirth 20.1.2023

Shimabukuro, T. ym. Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons. N Engl J Med 2021 June 17. 

Stock, S.J., Carruthers, J., Calvert, C. ym. SARS-CoV-2 infection and COVID-19 vaccination rates in pregnant women in Scotland. Nat Med 2022.

UK Health Security Agency. COVID-19 vaccine surveillance report. Week 47. 25 November 2021.

Vousden. ym. Impact of SARS-CoV-2 variant on the severity of maternal infection and perinatal outcomes: Data from the UK Obstetric Surveillance System national cohort. Preprint at Medrxiv. 

Wainstock, T. ym. Prenatal maternal COVID-19 vaccination and pregnancy outcomes. Vaccine. 2021. 

Zauche. ym. Receipt of mRNA COVID-19 vaccines preconception and during pregnancy and risk of self-reported spontaneous abortions, CDC v-safe COVID-19 Vaccine Pregnancy Registry 2020-21. 2021 Aug 09. PREPRINT available at Research Square. 

Fell DB, Dimanlig-Cruz S, Regan AK ym.: Risk of preterm birth, small for gestational age at birth, and stillbirth after covid-19 vaccination during pregnancy: population based retrospective cohort study. BMJ. 17. elokuuta 2022.

Hanna N., Heffes-Coon A., Lin X.: Detection of Messenger RNA COVID-19 Vaccines in Human Breast Milk JAMA Pediatr. 2022;176(12):1268-1270

Smith E. R., Oakley E., Grandner G. W. ym.: Adverse maternal, fetal, and newborn outcomes among pregnant women with SARS-CoV-2 infection: an individual participant data meta-analysis. BMJ Glob Health 8.1.2023

Watanabe A., Yasuhara J., Iwagami M. ym.: Peripartum Outcomes Associated With COVID-19 Vaccination During Pregnancy: A Systematic Review and Meta-analysis JAMA Pediatr. 2022;176(11):1098–1106

På andra webbplats

Koronavirusinfektio (COVID-19) ja raskaus (Terveyskirjasto, på finska)