Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen – TEA

THL kerää kaksi kertaa vuodessa tietoja kunnan eri toimialueiden terveyden edistämistoiminnasta.

Tiedonkeruiden kohteina ovat:

  • liikunta
  • kuntajohto
  • perusopetus
  • lukiokoulutus
  • ammatillinen perustutkintokoulutus
  • perusterveydenhuolto ja 
  • kulttuuri

Tiedot kerätään kahden vuoden välein. Liikunnan, toisen asteen (lukiokoulutus ja ammatillinen perustutkintokoulutus) ja perusterveydenhuollon tiedonkeruut ovat parillisina vuosina ja peruskoulujen, kuntajohdon ja kulttuurin tiedonkeruut ovat parittomina vuosina. Suoraan kunnista, kouluista ja oppilaitoksista kerättyjä toimintaa ja resursseja kuvaavia tietoja täydennetään myös kansallisista tilastoista.

Aikataulu

  • Tiedonkeruut käynnistyvät maalis-huhtikuussa ja lokakuussa.
  • Tulokset julkaistaan TEAviisari-verkkopalvelussa noin puolen vuoden kuluttua tiedonkeruun käynnistymisestä.
  • Tiedonkeruiden tietoja tarkistetaan ja auditoidaan tulosten luotettavuuden ja laadun kehittämiseksi. 

Tietojen toimittaminen

Linkki sähköisessä palvelussa täytettävään tiedonkeruulomakkeeseen lähetetään kaikkiin Manner-Suomen kuntiin. Tiedonkeruiden mallilomakkeet saatekirjeet, julkaisut ja kysymyskohtaiset perusjakaumatulokset löytyvät TEAviisarin verkkosivulta:

Tilastojen kotisivut

Tietojen hyödyntäminen

Tulokset julkaistaan kuntakohtaisesti TEAviisarissa. Tulokset esitetään valmiiksi analysoituna ja tulkittuna. Lisäksi ne löytyvät valtakunnallisesti, alueellisesti ja väestöpohjan mukaan perustaulukoissa jakaumina kysymyksittäin. Vertailu- ja seurantatiedot tukevat kuntien, koulujen ja oppilaitosten toiminnan kehittämistä ja arviointia. Tietoja käytetään myös kansallisen tilannekuvan saamiseksi ja toiminnan kehittämisen sekä ohjauksen tukena. 

Siirry TEAviisariin 

Lisätietoja

Kirsi Wiss
puh. 029 524 7705
sähköposti [email protected]

[email protected]